Publikace ÚTF

Gravitační vlny poprvé zachyceny: GW150914 ze srážky černých děr

Podolský, J.

Pˇresnˇe pˇred sto lety v ˇcervnu 1916 pˇredpovˇedˇel Albert Einstein existenci gra-
vitaˇcn´ıch vln jako dalˇs´ı d°usledek obecn´e relativity, sv´e dynamick´e teorie gravitaˇcn´ıho pole.
O jejich pˇr´ımou detekci usilovalo ˇradu desetilet´ı mnoho vˇedc°u a technik°u. V ´unoru 2016
ozn´amily t´ymy LIGO Scientific Collaboration a Virgo Collaboration, ˇze se jim podaˇrilo
dne 14. 9. 2015 poprv´e v historii zaznamenat gravitaˇcn´ı vlnu oznaˇcenou GW150914. Anal´yza
sign´alu odhalila, ˇze zdrojem t´eto vlny byla sr´aˇzka a splynut´ı dvou velk´ych ˇcern´ych dˇer, k n´ıˇz
doˇslo v dalek´em vesm´ıru pˇred miliardou let. V ˇcl´anku shrnujeme historick´e souvislosti tohoto
v´yznamn´eho objevu, technick´e parametry vysoce citliv´ych interferometr°u Advanced LIGO
i detaily vlastn´ıho objevu.
type:article
journal:Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
volume:61
nr:2
pages:89
year:2016
files:
pokroky_gravitacni_vlny.pdf (1809.74 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-09-16 22:07 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page