Přednášky z moderní fyziky 1996

pořádané Katedrou teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8 tel. (02) 8576 2505Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky pro studenty středních škol pořádaném Katedrou teoretické fyziky MFF UK, tentokráte na téma

Od nejmenšího k největšímu

aneb od kvarků po galaxie


Přednášky se budou konat na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 -- hned za mostem přes Vltavu) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

26.9. Struktura vesmíru z pohledu fyziky

(RNDr. J. Podolský, CSc., KTF MFF UK)

Moderní fyzika zkoumá objekty různých velikostí od subatomárních částic až po kupy galaxií. V úvodní přednášce letošního cyklu se pokusíme podat přehled základních struktur tvořících vesmír a upozornit na fascinující skutečnost, že vše kolem nás je vybudováno z několika málo druhů kvarků a leptonů za pomoci jen čtyř fyzikálních interakcí. Povídání je míněno jako krátké preludium, jehož nejzajímavější témata budou rozvinuta v jednotlivých přednáškách cyklu.

10.10. Současný pohled do hlubin mikrosvěta

(prof. Ing. J. Formánek, DrSc., NC MFF UK)

Dozvíme se, do jaké míry dnes známe základní kameny světa kolem nás a jak dalece rozumíme jejich chování. Poznáme, že studium mikrosvěta je velké dobrodružství dané jedinečnou souhrou precizního teoretického myšlení a technicky náročných experimentů. Zastavíme se také u dosud otevřených otázek a pokusíme se odpovědět na otázku, kudy vede cesta k jejich řešení.

24.10. Buňky, molekuly života a fyzika

(RNDr. J. Plášek, CSc., FÚ UK)

Zjistíme, že základní projevy živé hmoty jsou v podstatě podmíněny existencí dvou typů biopolymerů (nukleových kyselin a bílkovin) a existencí buněčných membrán. Fyzika nabízí důmyslné experimentální metody, s jejichž pomocí se podařilo odhalit principy jejich prostorové struktury. V přednášce vyložíme základní poznatky o stavbě bílkovin, nukleových kyselin a buněčných membrán, včetně objasnění jejich funkce v živých buňkách.

7.11. Planeta Země jakožto fyzikální objekt

(RNDr. O. Čadek, CSc., KG MFF UK)

Fyzikové dnes dokáží z měření prováděných na zemském povrchu dešifrovat překva\-pivé informace skryté v hlubinách naší planety. V přednášce rovněž porovnáme takto získané poznatky o Zemi s informcemi o ostatních planetách sluneční soustavy. Zjistíme, v čem jsou si planety podobné i čím je naše Země jedinečná.

21.11. Galaxie, jejich aktivita a černé díry

(RNDr. O. Semerák, Dr., KTF MFF UK)

Galaxie, rodiny o stovkách miliard hvězd, tvoří jednu z nejvýznamnějších vesmírných struktur. Ne všechny však žijí poklidným životem. Poznáme, že hnacím motorem mimořádné aktivity některých z nich jsou černé díry, proslulé exotické objekty, které předpověděla Einsteinova obecná teorie relativity.

5.12. Kosmologie aneb vesmír jako celek

(prof. RNDr. J.Bičák, DrSc., KTF MFF UK)

V závěrečné přednášce cyklu se zaměříme na takové základní problémy, jakými jsou velikost a stáří vesmíru či otázka jeho vzniku, vývoje a dalšího osudu. Zamyslíme se také nad tím, jaký význam pro existenci člověka mají vlastnosti vesmíru, i jaký význam pro vesmír mohou mít vlastnosti člověka.Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 8576 2505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz

1/9/96