Fyzika pro matematiky I

FYM002

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

ZS: 2/2 Z,Zk

Sylabus přednášky

Čísla odpovídají kapitolám zákl. učebnice Fyzika, HRW; písmena odpovídají doplňkovým textům.

A. O fyzice obecně - Fyzikální teorie podle fyzikálního dělení - Fyzikální teorie z hlediska filozofie. Mechanika vektorová (newtonovská) x analytická.

1. Měření

2. Přímočarý pohyb

B. Vektorový počet (též kap. 3). Složkový formalismus.

4. Dvojrozměrný a trojrozměrný pohyb

5., 6. Síla a pohyb

7. Práce a kinetická energie

8. Potenciální energie a zákon zachování energie

9. Soustavy částic

10. Srážky

11. Rotace

12. Valení, moment síly a moment hybnosti

C. Speciální teorie relativity (též kap. 38). Princip konstantní rychlosti světla. Lorentzova transformace. - Kontrakce délek, dilatace času, skládání rychlostí. - Relativistické pohybové rovnice. Důsledky teorie relativity.

Základní literatura:
- Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika (čes. překlad). Dotisk 1. čes. vyd. 2003, ISBN 80-214-1868-0 (VUTIUM), 81-7196-213-9 (PROMETHEUS)
- Kvasnica J. a kol.: Mechanika. Academia, Praha 1988


© 1999-09-15; správce <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>