Geometrické metody teoretické fyziky I

NTMF059

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS: 2/2 Zk - 2019

Anotace:

Tenzorový počet. Diferencovatelné variety a tečné prostory. Zobrazení variet a Lieova derivace. Vnější kalkulus. Riemannova a pseudoriemannova geometrie. Kovariantní derivace, torze a křivost, prostor konexí, Levi-Civitova konexe, vztah Lieovy, vnější a kovariantní derivace. Variety s hranicí a podvariety, podmínky integrability. Integrování na varietách, hustoty. Integrální věty.

Přednáška je určena zejména pro zájemce o teoretickou fyziku v závěru bakalářského či začátkem magisterského studia.

Na přednášku navazuje předmět NTMF060 - Geometrické metody teoretické fyziky II.

Konání přednášky:

Přednáška a cvičení se bude konat ve středu odpoledne. Přesný čas se upřesní do začátku semestru. Případné rozvrhové požadavky a omezení adresujte na Karla Houfka, tajemníka ÚTF.

Přednáška začne 2.10., tj. první týden v semestru.

Sylabus:

Tenzorový počet
vektorový prostor a jeho duál, tenzorový součin, multi-lineární zobrazení tenzorů, transformace komponent, značení tenzorů
Diferencovatelné variety
základy topologie, diferencovatelná struktura, tečné prostory, vektorová a tenzorová pole, Lieovy závorky
Zobrazení variet a Lieova derivace
zobrazení variet, indukované zobrazení, difeomorfismy, tok, Lieova derivace
Vnější kalkulus
vnější součin, vnější derivování, exaktní a uzavřené formy
Riemannova a pseudoriemannova geometrie
metrika, signatura metriky, délka křivky a vzdálenost, Hodgeův duál, Levi-Civitův tenzor, koderivace
Kovariantní derivace
paralelní přenos, kovariantní derivování, kovariantní diferenciál, geodetiky, normální souřadnice; tenzor torze, Riemannův tenzor, komutátor kovariantních derivací pro skalár a obecný tenzor, Bianchiho identity, Ricciho tenzor
Prostor kovariantních derivací
pseudoderivace, rozdíl dvou konexí a rozdílový tenzor, souřadnicová deriace, souřadnice konexe, n-ádová derivace, Ricciho (spinové) koeficienty, derivace anihilující metriku, tenzor kontorze
Levi-Civitova kovariantní derivace
metrická derivace, Christoffelovy symboly, rozštěpení Riemanova tenzoru, Weylův tenzor, skalární křivost
Vztah Lieovy, vnější a kovariantní derivace
vyjádření Lieovy a vnější derivace; Killingovy vektory a tenzory, symetrie a zachovávající se veličiny
Podvariety a distribuce
vnořené a vložené podvariety, přizpůsobené souřadnice; tečný a normálový prostor; distribuce, podmínky integrability, Frobeniova věta
Integrování na varietách
integrovatelné hustoty, vztah k antisymetrickým formám, integrování forem a hustot; tenzor orientace, hustotní duál, metrický objemový element; divergence tenzorových hustot, kovariantní derivace hustot, derivace anihilující objemový element
Integrální věty
zobecněná Stokesova věta pro formy, ortogonální restrikce Levi-Civitova teenzoru a metrického objemového elementu, Stokesova a Gaussova věta

Studijní texty:

Vedle literatury uvedené níže jsou k dispozici texty speciálně k této přednášce:

Literatura:


© 2019-09-11; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>