Technologický postup tvorby iniciál RK


Iluminátor nejprve nanesl vrstvu barevného podkladu, na tento podklad položil zlatou fólii a do ní ostrým předmětem vyškrábal příslušné písmeno. Po vyškrábání písmene iniciálu dokončil druhým nánosem barvy na písmeno, na rámeček a na voluty, které měl již naznačeny první barevnou vrstvou. Takovýto postup není ve středověku obvyklý a spolu s použitím berlínské modři svědčí o tom, že iniciály nemohly vzniknout před 18. stoletím. Neumělost iluminátorovy techniky pro středověk nelze vysvětlovat ani jeho případným amatérstvím nebo lidovou tvorbou, neboť technologická pravidla tzv. vysokého umění se vždy obrážela svými hlavními prvky i v umění "lidovém" téže a následující doby. Každá doba (každý styl) své hlavní technologické zákony velmi konzervativně dodržuje. Gotická doba - do níž se chtěl RK hlásit - kladla obvykle zlacení na zvlášť připravený podklad (tzv. bolus) a vlastní barevné ztvárnění iluminace se kladlo až přes zlato.


Ze stratigrafického průzkumu iniciál vyplynulo jednoznačně, že ke zhotovení RK došlo tímto postupem:

Obr. 164 znázorňuje schematicky iluminátorův postup u všech iniciál v přehledném sestavení vedle sebe. Dokládá, že byl jeho technologický postup u všech iniciál stejný.


O tom, že bylo použito míst původních iniciál, svědčí tvar a povaha rasur, na nichž dnešní iniciály stojí a nalezené zbytky ozdob původních iniciál. Druhým důležitým svědectvím pak je i vícevrstevnost iniciál, zejména pokud jde o různé barvy. Správnost tohoto zjištění potvrdil jednak průzkum v ultrafialovém světle, jednak srovnání původních (větších) rozměrů rámečků iniciál s rasurami iniciál zcela odstraněných a pro text RK nepoužitých. Původní iniciály totiž měly rámečky o 1-2 mm větší, než rámečky dnešní. Tyto větší rámečky pak svým umístěním odpovídají stejně jako rámečky iniciál zcela odstraněných zbytkům původního linkování a původních písařských zrcadel na listech 7b (str.14), 8b (str.16) a 9b (str.18).


Při průzkumu iniciál v ultrafialovém záření byly iniciály prohlíženy jednak v dopadajícím ultrafialovém záření, jednak v záření procházejícím pergamenem. Zejména tento druhý způsob přinesl pozoruhodné výsledky. Zjistili jsme, že na místech dnešních iniciál stály iniciály s jinými písmeny než jsou dnešní. V některých případech bylo původní písmeno zjištěno zcela bezpečně a zřetelně, v některých pouze s větší nebo menší mírou pravděpodobnosti, podle toho, jak dokonalá byla rasura, jíž byla původní iniciála odstraněna.

Přehled zjištění je uveden níže a doplněn příslušnými fotografiemi a rekonstrukcemi (viz obr. 165a , 165b).