Další zkoušky RZ

Jelikož v dřívějších zprávách o zkoumání RZ jsou spory o to, zda RZ je, či není palimpsest, zaměřili jsme další zkoumání na zjištění eventuálních zbytků jiného písma na pergamenu RZ.

Při podrobné prohlídce RZ za využití osvětlení dopadajícího v různých úhlech lze zejména na straně šesté mezi posledními pěti řádky a poněkud i mezi prvými řádky pozorovat pravidelně se vyskytující útvary hnědé barvy. Svou frekvencí a tvarem činí dojem, že jde o zbytky nedokonale odstraněného textu. V těchto místech je také pergamen v průhledu tmavší, což znamená, že je tlustší. To bylo potvrzeno i proměřováním tlouštky pergamenu.

Rozhodli jsme se proto přikročit nejprve k fotografování této stránky RZ v různých oblastech záření.

Snímky ve viditelném oboru světla s použitím filtrů zelené a modré barvy nevedly k žádným výsledkům. Rovněž infračervená fotografie v oblasti 850 nm nepřinesla žádné zvýraznění zbytků písma. Luminiscenční fotografie s použitím ultrafialových paprsků jako primárního záření nevedla také k žádným výsledkům.

Dále byl proveden pokus s přímou ultrafialovou fotografií. Rukopis byl osvětlen nízkotlakými rtuťovými výbojkami a fotografován odděleně přes filtr UG1 a filtr UG5. Na snímcích z takto získaných negativů lze pozorovat zřetelnější tahy původního písma, a to zejména mezi druhou a třetí řádkou odspodu nad písmeny "om" ve slově "lehom" a pak nad slovem "Lutobor" v sedmé řádce shora. Zvýraznění původního písma však není natolik dokonalé, aby bylo možno spolehlivě přečíst alespoň jedno souvislé slovo textu. Jeden z pozitivů byl předložen prof. dr. Fialovi z filozofické fakulty Karlovy univerzity, který takto zvýrazněné tahy na RZ označil za nepochybné zbytky písma. K určení doby, do které toto písmo náleží, by však bylo zapotřebí většího počtu čitelných písmen.