Odhalení povahy a obsahu odstraněného původního textu

Doc. J.Josefík byl o spolupráci požádán především proto, že jako zkušený restaurátor měl posoudit závěr, k němuž došel pplk. D.Srnec se svými spolupracovníky: podle mikroskopického pozorování a rentgenových snímků došlo v RZ v některých případech k přepsání původního písmene na písmeno jiné. Například na páté straně bylo prvé písmeno v sedmém řádku původně "p" a bylo později přepsáno na "M". Proto doc. J.Josefík podle rentgenogramů i podle přímého pozorování pod stereomikroskopem rozkreslil do fotografických zvětšenin ta písmena, která vykazovala dvě červené barvy. Rozkreslování prováděl tak, že každou barvu přenášel do samostatných fotografických zvětšenin.


Při zjišťování vzájemného poměru obou červených barev byla pochopitelně věnována maximální pozornost i záhadnému dosud místu na konci ř.14 strany IV RZ, tzv. kryptogramu "Hanka fecit". I zde byly zjištěny dvě barevné vrstvy, spodní miniová a vrchní rumělková. Pomocí přímého pozorování pod mikroskopem a pomocí zvětšených rtg. snímků byly obojí tahy přesně rozlišeny a do zvětšenin zakresleny. Nejprve byla věnována pozornost tahům miniovým. V souvislosti se zkoumáním povahy a tvarů miniové části tzv. kryptogramu byla vzata v úvahu a srovnána i místa před ostatními třemi iniciálami (A, V, C), protože rtg. snímky ukazovaly, že i v těchto místech je množství zbytků miniových tahů, které jevily mezi sebou navzájem a ve srovnání s miniovou vrstvou "kryptogramu" jistou podobnost.

Doc. Josefík rekonstruoval pravděpodobnou podobu spodního nápisu v kryptogramu a tento nález byl předložen paleografovi univ. prof. dr. Z. Fialovi, který v tomto spodním miniovém nápisu zjistil (došlo k tomu koncem června 1968) několik gotických písmen, aniž však dešifroval nápis jako celek. Bylo tedy třeba, aby se doc. Josefík pokusil (podle rentgenogramů i podle přímého pozorování pod stereomikroskopem) rekonstruovat spodní, tj. miniovou podobu všech zbytků původního písma, tedy nejen v tzv. kryptogramu. Tak vznikla řada fotografických zvětšenin jednotlivých písmen textu RZ s rekonstruovanými tahy spodního písma. Paleograf doc. dr. I. Hlaváček prohlásil o tomto spodním písmu, že je to tzv. gotická textualis formata ze 13. století. Poněvadž je toto písmo pod dnešním textem RZ, který se snaží jazykově, historicky i paleograficky vzbudit dojem, že pochází asi z 10. až 11. století, je tedy RZ podvrh.


Doc. Josefík s dr. Šonkou pokračovali dále ve statistickém záznamu počtu zbytků miniového písma. Dr. Šonka zjistil, že část miniových tahů lze před iniciálami C, V a D (tj. v tomto případě v "kryptogramu") bezpečeně interpretovat jako slovo psalmus, psáno s koncovou zkratkou "us" psalm9 . Před iniciálou A (str. I RZ) byla bezpečně určena písmena "ps". Je-li tato interpretace správná, bylo třeba ověřit konfrontací se žaltářem, protože v daném případě mohlo jít jen o záhlaví žalmů a tedy červené iniciály by musely odpovídat iniciálám žalmů v tom pořadí, v jakém jsou zachovány na RZ.

Ve vulgátním textu žaltáře byly z uvedených čtyř iniciál nalezeny ve stejném sledu tři: C, V, D, které se v tomto pořadí vyskytují v žaltáři jen jednou. Jde o iniciály žalmů IV, V a VI. Iniciála žalmu třetího však není A, nýbrž D. Tím bylo dáno za pravdu dřívějšímu zjištění Josefíkovu, že iniciála A měla původně tvar jiného písmene, písmene s bříškem. Nový podrobný mikroskopický průzkum pak jasně prokázal, že na místě iniciály A byla původně iniciála D, která byla škrábáním a přemalováním změněna na A. Stopy původního tvaru byly bezpečně zjištěny na originále i na rentgenovém snímku.

Na základě uvedené konfrontace se žaltářem byl pak již bez větších potíží identifikován zbytek "kryptogramu" jako číslo příslušného žalmu a zkratka D, tj. David, což se opakovalo i u ostatních iniciál.


Zjištění záhlaví jednotlivých žalmů na prvních čtyřech stranách RZ ukázalo cestu k identifikaci a interpretaci ostatních červených majuskulí a miniových značek v textu RZ. Bylo-li výše uvedené zjištění správné, pak miniová vrstva všech těchto písmen a značek musí odpovídat majuskulím začátků jednotlivých veršů žalmových, popř. majuskulím začátků jednotlivých vět. I tento předpoklad se ukázal v plné míře správným. Nejenže zachované tvary miniových písmen gotických přesně odpovídaly majuskulím latinského textu žaltáře, nýbrž dokonce se pomocí textu žaltáře podařilo najít i víceméně zřetelné stopy majuskulí odstraněných, takže jejich sled byl podle textu žaltáře bezpečně a beze zbytku prokázán.

Zjištění, že odstraněný text byl textem žaltáře, vedlo k doměnce, že žaltář pokračoval i na stranách V-VIII RZ. Miniové majuskule však nenavazovaly na text zjištěného začátku šestého žalmu. Přepočtem a porovnáním se žaltářem zjistil dr. Šonka, kolik textu žaltáře se vejde na čtyři strany formátu sloupců RZ: vycházel z předpokladu, že zachované dvojlisty nemusí být úplnou původní složkou. Tím došel k nálezu, že mezi zachovanými dvojlisty jeden dvojlist původního žaltáře chybí a že majuskule za touto mezerou beze zbytku odpovídají žalmu devátému (počínaje veršem pátým) až desátému (až po verš 17). Na rozhraní žalmu devátého a desátého však chyběla iniciála U a příslušné záhlaví. Místo odstraněné iniciály a záhlaví se pomocí žaltáře dalo přesně zjistit a mikroskopický průzkum tohoto místa prokázal, že je na něm pergamen silně rozdrásán a že v rozškábaném povrchu jsou miniové zbytky, z nichž by se dal tvar U přibližně rekonstruovat. Ze záhlaví žalmu desátého zůstalo zachováno pouze písmeno V (viz Systematický popis nalezených skutečností, č.5).


Se znalostí textu žalmů bylo možno znovu přihlédnout alespoň v okolí majuskulí ke zbytkům po odstraněném rezavém písmu a bylo zjištěno, že zbytky odpovídají latinskému textu žalmů. Příklady bezpečně identifikovaných písmen a slov uvádíme v Systematickém popisu nalezených skutečností. Jak miniové majuskule, tak i zbytky rezavého písma mají tvary výrazně gotické, odpovídající tvarům písma používaným na konci 13. století. Rumělkové tahy v majuskulích textu žalmů neodpovídají, nýbrž patří k textu RZ a mění původní miniové tvary většinou na tvary jiných písmen, odpovídajících textu RZ.