Seznam odkazů na studentské práce

Následující seznam obsahuje odkazy na vypsané práce vhodné pro studenty magisterského oboru matematické a počítačové modelování ve fyzice v programu fyzika nebo studentům bakalářského studia, kteří k tomuto magisterskému oboru směřují. Jde o seznam vytvořený na pozim roku 2018 a určitě nebude kompletní. Sledujte práce vypsané v SIS pod oborem se zkratkou FMPMF. Práce jsou tříděny podle fyzikálního tématu jemuž se věnují. Kontaktujte nejlépe osobu, která práci vypsala.

Relativistická fyzika a astrofyzika:

Mgr. Michal Bursa, PhD. Štíhlé disky v režimu nízkých akrečních rychlostí. (Slim disks at low mass accretion rates)

Bakalářská práce:

Alfonso Garcia-Parrado, PhD. The shadow of the Vaydia black hole solution

Teorie kondenzovaných látek a transport v nanostrukturách:

Studentsky projekt:

Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách (Pavel Baláž)

Bakalarky:

Korelační efekty v supravodivých kvantových tečkách  (Vlado Pokorný)

Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (Tomáš Novotný)

Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky (Tomáš Novotný)

Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn (Pavel Baláž)

Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo (Richard Korytár)

Diplomky:

Spinově závislé optické kvazirovnovážné nelinearity v polovodičích (Tomáš Novotný)

Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) (Tomáš Novotný)

Teória self-konzistentných náhodných matíc (Richard Korytár)

 

Fyzika atomů a molekul a optika:

Stochastické vs molekulárně dynamické modely spektrálních fluktuací v 2D spektroskopii (František Šanda)

Jak Dopplerův posuv ovlivňuje přenos elektronové koherence mezi atomy v parách? (František Šanda)

Počítačové modelování komplexů modifikovaných nukleových kyselin a proteinů (Ivan Barvík)

Počítačové modelování membránových proteinů (Ivan Barvík)

Odtržení elektronu z iontu při srážce s atomy v optické mřížce. (Martin Čížek)

Numerické modelování optické odezvy periodických nanostruktur (Roman Antoš)

Mikromagnetická teorie dynamických excitací spinových vortexů v magnetických nanodiscích (Roman Antoš)

Fyzika plazmatu a atmosféry:

Srážkově radiativní model nízkoteplotního mikrovlnného výboje (Štěpán Roučka)

Počítačové studium růstu nanokompozitních vrstev a transportu náboje v nich (Rudolf Hrach)

Modelování ionizované složky horní atmosféry Země a výpočet koncentrací hlavních iontů s pomocí dat družicového projektu COSMIC (Vladimír Truhlík)

Studium vzájemné korelace kritických frekvencí v ionosféře Země a sluneční aktivity (Vladimír Truhlík)

Ray tracing pro atmosférické gravitační vlny (Jaroslav Chum)

Geofyzika:

 Studium dynamiky "druhého kontinentu" Země (Ondřej Šrámek)

Řešení obrácené úlohy EM indukce Metropolis-Hastingsovým algoritmem s kvadratickou aproximací nabídkové hustoty pravděpodobnosti (Jakub Velimský)