OBSAH Interakce Interakce Elektromagnetická interakce

ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE

Na této stránce naleznete:
 
 Rozdělení částic
 Leptony
 Kvarky
 Intermediální částice
 Higgsovy částice
 Částicové multiplety
Elementární částice


Rozdělení částic

Elementární částice můžeme dělit buď podle „rodové příslušnosti“ na leptony, kvarky, intermediální částiceHiggsovy částice nebo podle statistického chování na fermionybosony.

Dělení částic podle „rodové“ příslušnosti

 • Leptony: K leptonům patří elektron a jeho neutrino ve třech generačních provedeních a samozřejmě jejich antičástice. Jsou bez vnitřní struktury až do současných experimentálních možností, tj. do 10–18 m. Všechny leptony podléhají slabé interakci, elektrony navíc interakci elektromagnetické.
 • Kvarky: Částice, ze kterých jsou tvořeny těžké částice s vnitřní strukturou (například proton, neutron a mezony). Opět existují ve třech generacích, podléhají interakci silné, slabé i elektromagnetické.
 • Intermediální (polní částice: Částice zprostředkující interakce. Pro elektromagnetickou interakci jde o foton, pro slabou interakci o částice W+, W, Z0, pro silnou interakci existuje 8 gluonů a pro gravitační interakci zatím hypotetický graviton.
 • Higgsovy částice: Zatím nenalezené částice, které v teoriích způsobují narušení symetrie a nenulovou hmotnost intermediálních bosonů W+, W a Z0 slabé interakce.
 

Dělení částic podle statistického chování

 • Fermiony
  • Mají poločíselný spin. Patří k nim všechny leptony (elektrony a neutrina) a kvarky. K fermionům také patří částice složené ze tří kvarků (tzv. baryony – například neutron, proton, Δ baryon, Λ hyperon ...).
  • Splňují Pauliho vylučovací princip: „Dvě částice nemohou být nikdy ve stejném kvantovém stavu“. Právě proto různé elektrony v atomovém obalu zaujímají různé kvantové stavy a tím vytvářejí různorodé chování chemických prvků.
  • Vlnová funkce více částic je antisymetrická vzhledem k výměně částic.
  • Podléhají Fermiho-Diracově statistice.
  • Kreační operátory fermionů splňují antikomutační relace.
 • Bosony
  • Mají celočíselný spin (všechny skalární i vektorové mezony a všechny polní částice, tj. foton, W+, W, Z0, gluony, ...).
  • Nesplňují Pauliho vylučovací princip. Při nízkých teplotách má každý boson ze systému tendenci zaujmout nejnižší energetický stav. Vzniká tzv. bosonový kondenzát, který může mít supravodivé a supratekuté vlastnosti. Soustava elektronů by nikdy nemohla být supravodivá – jde o fermiony splňující Pauliho vylučovací princip. Při snižování teploty dojde nejprve k pospojování elektronů do dvojic – Cooperových párů, které jakožto bosony již mohou mít supravodivé vlastnosti.
  • Vlnová funkce více částic je symetrická vzhledem k jejich záměně.
  • Podléhají Boseho-Einsteinově statistice.
  • Kreační operátory bosonů splňují komutační relace.

Elementární částice


Leptony (elektrony a neutrina)

Seznamme se nyní s první rodinou elementárních částic, s leptony. Slovo leptos znamená v řečtině lehký, jde ale o historický název, ne všechny leptony mají malou hmotnost. K leptonům patří elektron a jemu příbuzné částice. U leptonů nepozorujeme žádnou vnitřní strukturu. Spin všech těchto částic je 1/2 a jde tedy o fermiony. Všechny leptony interagují slabou interakcí a neinteragují silně. Elektricky nabité leptony (elektrony) interagují navíc elektromagneticky, což způsobuje intenzivní interakci s hmotou. Elektricky nenabité leptony (neutrina) interagují s hmotou velmi slabě. Přesto jich je v našem okolí značné množství. Tok slunečních neutrin se u naší Země odhaduje na 70×109 ν cm−2s−1. V každém cm3 je navíc 300 reliktních neutrin z období oddělení neutrin od ostatní hmoty v době cca 1 s po Velkém třesku. Při interakci kosmického záření s atmosférou vznikají asi 20 km nad zemí tzv. atmosférická neutrina. Žijeme tak v hustém neutrinovém moři, které s námi minimálně interaguje. Pro neutrina je celá Země zcela průhledná a neutrina s jejími atomy zainteragují jen zcela výjimečně slabou interakcí.

Leptony („lehké“ částice bez struktury)

 • Elektron e: Jde o první objevenou elementární částici vůbec. Je stabilní. Hmotnost elektronu je me = 9,1×10–31 kg a elektrický náboj elektronu je e = 1,6×1019 C. Rozdílné chování různých atomů je způsobeno rozdílnou konfigurací elektronových obalů. Makroskopický pohyb elektronů vnímáme jako elektrický proud. Elektron objevil Joseph Thomson v roce 1897. Existenci antičástice k elektronu (pozitronu) teoreticky předpověděl Paul Dirac v roce 1928. Pozitron byl objeven v roce 1932 Carlem Andersonem v kosmickém záření.
 • Elektronové neutrino νe: Věrný souputník elektronu. Všude tam, kde při různých slabých rozpadech částic vznikne elektron, vzniká i jeho neutrino (přesněji antineutrino). Jde o částici velmi malé hmotnosti (snad nulové), která interaguje s hmotou jen slabou interakcí, snadno proto hmotou proniká. Neutrino bylo objeveno při β rozpadu neutronu n → p+ + e + νe (elektron a proton jako produkty rozpadu neodnášely veškerou původní energii a hybnost). Jeho existenci předpověděl Wolfgang Pauli v roce 1930. Název neutrino mu dal Enrico Fermi po objevu neutronu v roce 1932 (v italštině znamená neutrino malý neutron). Jeho existence byla potvrzena v roce 1956 v jaderné elektrárně Savannah River v Jižní Karolině (Frederick Reines, Clyde Cowan).
 • Mion μ: Jde o těžký elektron. Tato částice se chová velmi podobně jako elektron. Má hmotnost 207 me. Doba života je přibližně 2×10–6 s. Potom se těžký elektron rozpadá na normální elektron a neutrina: μ → eνe+ νμ. Mion je stejně jako jeho dvojník elektron schopen vytvořit vázaný stav s protonem, tzv. mionium (vodík s mionem v obalu místo elektronu). Miony s relativistickými rychlostmi vznikají interakcí kosmického záření s horními vrstvami atmosféry. Vzhledem ke své krátké době života by neměl mion nikdy dopadnout na zemský povrch. Avšak díky dilataci času žije mion z hlediska pozorovatele na Zemi „déle“ a má dosti času, aby dopadl na povrch Země. Z hlediska mionu se Země „přibližuje“ relativistickou rychlostí a díky kontrakci vzdálenosti letí mion k povrchu Země jen zlomek skutečné vzdálenosti. Vidíme, že z hlediska obou souřadnicových soustav (spojených se Zemí nebo s mionem) je výsledek stejný, mion dopadne na povrch Země. U hladiny moře je možné detekovat přibližně 1 mion dopadlý na cm2 za minutu. Mion byl objeven Carlem Andersonem v kosmickém záření za pomoci mlžné komory v roce 1936.
 • Mionové neutrino νμ: Podobně jako elektronové neutrino doprovází při slabých rozpadech elektron, doprovází mionové neutrino mion. Má podobné vlastnosti jako neutrino elektronové. Mionové neutrino objevili Leon Lederman, Melvin SchwartzJack Steinberger v roce 1962 na urychlovači v Brookhavenské národní laboratoři (Long Island, USA). Za tento objev obdrželi Nobelovu cenu za fyziku pro rok 1988.
 • Tauon τ: Jde o supertěžký elektron. Má hmotnost 3 484 me. Byl objeven v roce 1977 Martinem Perlem. Jde o nestabilní částici s dobou života 3×10–13 s. Rozpadá se na své lehčí dvojníky (elektron nebo mion) a neutrina. V přírodě se dnes běžně nevyskytuje, lze ho připravit uměle na urychlovačích. V raných fázích Vesmíru bylo ovšem hojně zastoupeno.
 • Tauonové neutrino ντ: Doprovází tauon při slabých procesech. Bylo objeveno v laboratoři Fermilab v roce 1999 v experimentu DONUT (Do Nu Tau). Z rozsáhlého objevitelského týmu jmenujme alespoň P. Yagera a V. Paoloneho.

V následující tabulce jsou uvedena základní fakta o leptonech:  

Částice Hmotnost Doba života Spin Rok objevu Objevitel
e 0,51 MeV (1 me) stabilní 1/2 1897 J. J. Thomson
μ 105,7 MeV (207 me) 2×10–6 s 1/2 1937 C. Anderson
τ 1777 MeV (3484 me) 3×10–13 s 1/2 1977 M. Perl
νe < 2,2 eV oscilace 1/2 1956 F. Reines,
L. Cowan
νμ < 170 keV oscilace 1/2 1962 L. M. Lederman,
M. Schwartz,
J. Steinberger
ντ < 15,5 MeV oscilace 1/2 1999 DONUT
(P. Yager,
V. Paolone a d.)

Často hovoříme o generacích neboli pokoleních leptonů. První generaci tvoří obyčejný elektron se svým neutrinem – částice běžné ve světě kolem nás. Druhá generace je mion se svým neutrinem. Na Zemi se vyskytují zřídka, zpravidla vznikají interakcí kosmického záření s atmosférou. Třetí generace leptonů – tauon se svým neutrinem – sehrála svoji roli za extrémních podmínek vzniku Vesmíru. Dnes tyto částice dokážeme uměle připravit na urychlovačích. K těmto třem generacím leptonů přísluší i antičástice. Celková tabulka leptonů tedy je:

Leptony

Další generace leptonů. Naskýtá se otázka, zda může existovat nějaký supersupertěžký elektron 4. nebo i 5. generace. Je to značně nepravděpodobné. Navíc leptony páté a vyšší generace nemohou existovat z kosmologických důvodů. Tyto leptony by ovlivnily chování Vesmíru při jeho vzniku a Vesmír by dnes vypadal jinak. Při větším počtu generací, by se Vesmír rozpínal rychleji a nebyl by dostatek času na vytvoření pozorovaného množství lehkých prvků.

Oscilace neutrin. V červnu 1998 byla na aparatuře Super-Kamiokande objevena oscilace neutrin vzniklých z kosmického záření v atmosféře. Při svém letu se neutrina přeměňují z jedné formy na druhou. Neutrino je chvíli mionové, chvíli tauonové a chvíli elektronové. (Tato proměna by například na slunečních neutrinech měla proběhnout každých 1 000 km.) Aparatura Super-Kamiokande je největším podzemním neutrinovým dalekohledem na světě. Je postavena v Japonsku v blízkosti vesničky Kamioka, 1 700 m pod povrchem hory Ikena Jama ve starém zinkovém dole. Jde o válcovou nádrž o průměru 34 m a výšce 36 m obsahující 32 000 tun vody. Atmosférická neutrina vznikají v horních vrstvách atmosféry při rozpadu pionů a mionů. Některá neutrina v nádrži reagují s protony a neutrony, mění se na elektrony a miony (ty se dále rozpadají na elektrony). Pohyb vzniklých elektronů a mionů je nadsvětelný a je doprovázen charakteristickým Čerenkovovým zářením, které je detekováno 13 000 fotonásobiči na vnitřním povrchu nádoby. Aparatura zachytí v průměru jedno neutrino za hodinu a půl.

Neutrina přicházející skrze celou zeměkouli prodělala oscilace, na rozdíl od neutrin přicházejících ze zenitu, které prošly „jen“ 2 km zeminy. To způsobilo anizotropii v rozložení detekovaných mionových neutrin, která byla spolehlivě měřena. Tímto způsobem byla objevena oscilace mionových neutrin.

Princip měření oscilací
Schéma aparatury
Detail stěny s fotonásobiči
Slunce v neutrinovém oboru
Měření oscilací neutrin
(Super-Kamiokande)
Schéma nádoby 
s vodou
Detail stěny nádoby  
pokryté fotonásobiči
Neutrinový obraz 
Slunce. Zářící jádro.

Objev oscilací neutrin vyřešil tzv. sluneční neutrinový problém (tok neutrin přicházející ze Slunce byl přibližně třetinový, než se předpokládalo, protože použité detektory detekovaly jen jeden druh neutrin. Oscilace neutrin byly naměřeny přibližně ve stejné době i na Sudburské neutrinové observatoři (Ontario, USA) a později na japonském scintilačním detektoru KamLAND. Dnes jsou měřeny například v experimentu CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso), kde neutrina prolétají částí Země ze střediska CERN do italského komplexu Gran Sasso. Obdobný (menší) americký experiment ve Fermilabu se nazývá MINOS. V současnosti se provozují i obří podmořské neutrinové detektory, například ve Středozemním moři hledá neutrina experiment ANTARES. Oscilace neutrin znamenají, že vůně neutrin jsou mixáží (lineární kombinací) jiných kvantových stavů – tzv. vlastních stavů hmotnosti. Experimenty bohužel nedávají hmotnosti jednotlivých hmotnostních stavů, ale rozdíl kvadrátů těchto stavů. Z měření vychází Δm122 = m22m12 = (7,59 ± 0,2)×10−5 eV2 (KamLAND, 2005) a Δm232 = (2,43 ± 0,13)×10−3 eV2 (MINOS, 2006). Je tedy zřejmé, že alespoň jeden stav hmotnosti je nenulový a jeho nejmenší možná hodnota je přibližně 0,05 eV.


Kvarky

Na konci 50. a v průběhu 60. let se fyzikové pokoušeli vysvětlit podstatu silné interakce i chování tzv. těžkých částic (hadronů) pomocí různých modelů. Jejich název pochází z řeckého „hadros“, což znamená „těžký, silný“. Tyto částice podléhají působení silné (jaderné) interakce. Mezi nejznámější hadrony patří částice tvořící atomové jádro – protonneutron, které nazýváme souhrnně nukleony.

Tyto snahy vyústily v kvarkový model navržený nezávisle Murrayem Gell-Mannem a Geroge Zweigem v roce 1964. Dnes podle tohoto modelu předpokládáme, že hadrony jsou tvořeny z šestice kvarků a šestice antikvarků, které korespondují s šesticí leptonů a šesticí antileptonů. V roce 1969 bylo na lineárním urychlovači SLAC ve Stanfordu v rozptylových experimentech potvrzeno, že se protony skutečně skládají z elementárnějších komponent, kvarků down (dolů, d) a up (nahoru, u). Kvark strange (podivný, s) byl nalezen zanedlouho. Kvark charm (půvabný, c) byl objeven ve vázaných stavech charmonia J/ψ dvěma nezávislými skupinami v roce 1974. Částici J nalezla skupina vedená Samuelem Tingem na protonovém urychlovači v Brookhavenu v experimentech s fixovaným terčem a stejnou částici pod názvem ψ nalezla skupina vedená Burtonem Richterem na kolideru SPEAR ve Stanfordu (objev vešel do dějin fyziky jako listopadová J/ψ revoluce). V roce 1976 byly objeveny vázané stavy kvarku bottom (dolní, b). Dlouho očekávaná existence posledního kvarku top (horní, t) byla potvrzena až v roce 1994 v komplexu Fermilab.

Kvarky

Kvarky Gell-Mann nazval podle románu Jamese Joyce „Smuteční hostina na počest Finnegana“ (Finnegans Wake). Hrdina románu vidí ve snu racky, kteří při letu za lodí křičí: „Tři kvarky pro pana Marka“. Toto podivné slovo se v románu již nikde jinde nevyskytuje... Sám Gell-Mann zavedl první čtveřici kvarků, vymyslel pro ně nejen jména, ale přiřadil jim i jejich „obrázky“:

Kvarky
 d  down – kvark dolů
 u  up – kvark nahoru
 s  strange – podivný kvark
 c  charm – půvabný kvark
 b  bottom (beauty) – spodní (krásný) kvark
 t  top (truth) – horní (pravdivý) kvark

Podobně jako leptony řadíme i kvarky do generací, tj. první generaci tvoří kvarky (d, u) běžně se vyskytující v přírodě a jejich antikvarky. Druhá generace (s, c) vzniká při interakci vysoce energetického kosmického záření s atmosférou (kaonech, Λ hyperonech, ...) a třetí generaci (b, t) dokážeme připravit jen uměle na urychlovačích. Tyto částice byly hojné při vysoce energetických procesech krátce po vzniku Vesmíru. Kvarky třetí generace se také někdy nazývají beautytruth (krásný a pravdivý). Základní vlastnosti kvarků jsou v následující tabulce:

kvark spin baryonové číslo náboj hmotnost rok objevu
d
1/2
1/3
–1/3
7 MeV
1969
u
1/2
1/3
+ 2/3
5 MeV
1969
s
1/2
1/3
– 1/3
150 MeV
1969
c
1/2
1/3
+ 2/3
1,4 GeV
1974
b
1/2
1/3
– 1/3
4,3 GeV
1976
t
1/2
1/3
+ 2/3
176 GeV
1994
 

Preony. Kvarky mají bodovou strukturu až do rozměrů 10–18 m (tisícina velikosti protonu). V roce 1996 byly ve Fermilabu provedeny rozptylové experimenty, které naznačovalzy, že by kvarky mohly být složeny z dalších částic, tzv. preonů. První preonový model byl vytvořen Salamem a Patim již v roce 1974. Každý kvark či lepton by měl být tvořen ze tří částic: somonu (3 druhy, určuje generaci, nulový náboj), flavonu (2 druhy, určuje vůni „dolní“ či „horní“, náboj ±1/2) a chromonu (4 druhy, určuje barvu, náboj ±1/6). Dohromady získáme 3×2×4=24 částic, 12 leptonů a 12 kvarků. Měření z Fermilabu ale nebyla nikdy potvrzena.

Problémy modelu: Preony musely zaujímat prostor menší než 10–18 m a z Heisenbergových relací by proto musely mít značnou hybnost. Leptony a kvarky by měly větší hmotnost než mají. Nadsvětelné preony by ale přinesly zápornou hmotnost a za cenu ztráty kauzality bychom mohli dostat správné hmotnosti.

Z kvarků lze vytvořit dvě skupiny částic:

MEZONY (složené z jednoho kvarku a jednoho antikvarku):

 • Skalární mezony: Spin kvarků je orientován naopak a výsledný spin mezonu je nulový (s = 0).
 • Vektorové mezony: Spin kvarků je orientován souhlasně a výsledný spin mezonu je roven jedné (s = 1).

Možné kombinace kvarků se často zakreslují do přehledných diagramů. Nakresleme je pro první tři kvarky (d, u, s). Ve směru doprava roste elektromagnetický náboj částice, ve směru nahoru klesá počet podivných kvarků, neboli roste podivnost. Podivnost kvarku strange (s) je −1, podivnost antikvarku s je +1. Kombinaci kvarků ve středu diagramu je třeba chápat jako kombinaci kvantových stavů. Běžný svět první generace složený z kvarků down (d) a up (u) a jejich antikvarků je v prostřední linii diagramů. Jde o nejznámější mezony π se spinem 0 a ρ se spinem 1. Mezony ρ jsou ve skutečnosti rezonance s dobou života cca 10–23 s. Mezony obsahující kvark strange (s) se nazývají K mezony (kaony) a byly poprvé nalezeny ve 40. letech při interakci kosmického záření s atmosférou, v 50. letech byly připraveny uměle na urychlovačích. Vznikají při procesech ovlivňovaných silnou interakcí, rozpadají se slabou interakcí. Nejdelší dobu života má mezon K0: 5×10–8 s. Existují a lze vytvořit i mezony s dalšími kvarky (c, b, t), například charmonium (cc). Mezony jsou vždy bezbarvé, do dvojice se skládá kvark s určitou barvou a antikvark s odpovídající „antibarvou“.

Mezony
 
 

BARYONY (složené ze tří kvarků):

Tři kvarky lze kombinovat tak, že výsledný spin je roven 1/2 nebo 3/2. Výsledné baryony jsou bezbarvé, dohromady se složí takové kvarky, že jejich barva dá bílou (RGB). Z první trojice kvarků (d, u, s) lze zkombinovat tyto baryony:

Baryony

Tentokrát jsou běžně se vyskytující částice složené z první generace kvarků (d, u) v 1. řádku diagramu a neobsahují podovný kvark (s). Jde o nukleony se spinem 1/2 – (neutronproton) a Δ částice se spinem 3/2. Δ baryony jsou rezonance s dobou života 10–23 s. Rozpadají se na nukleony a π mezony. Jde o nejlehčí baryonové rezonance. Baryony obsahující podivný kvark (s) se nazývají hyperony, patří k nim Λ  hyperon, Σ  hyperony, Ξ  hyperony a Ω hyperon.

 
 

Přehled částic složených z kvarků

Z kvarků první generace v základním stavu (s nulovým orbitálním momentem hybnosti) lze tedy sestavit tyto částice:

Hadrony

Jak už víme, mezony obsahující podivný kvark nazýváme podivné mezony (kaony, K mezony). Baryony obsahující podivný kvark nazýváme podivné baryony (hyperony). Mezony a baryony obsahující kvarky charm (c), bottom (b) nebo top (t) nazýváme exotické částice. Dále existuje mnoho hadronů složených z kvarků, které nejsou v základním stavu. První byly objeveny v sedmdesátých letech na urychlovačích. Těmito částicemi se v základním přehledu nebudeme zabývat, uvedeme jen některé na ukázku:

cc J/Ψ, charmonium (1974)
cu D0
cd D+
cs F+
bb ypsilonium (1977)
bu B-
bd B0


Intermediální (polní) částice

V přírodě známe čtyři druhy interakcí:

 • Elektromagnetická interakce: Působí jen na částice s elektrickým nábojem (elektrony, protony, nabité piony, ...). Interakce má nekonečný dosah, působí i na velké vzdálenosti.
 • Slabá interakce: Působí na leptony i hadrony. Zodpovídá za relativně pomalé rozpady částic (například β rozpad neutronu, rozpad mionu). Jde o interakci krátkého dosahu do vzdáleností přibližně 10–17 m.
 • Silná interakce: Působí jen na hadrony. Jde o sílu, která spojuje kvarky v mezony a baryony; sílu, která udržuje pohromadě neutrony a protony v atomovém jádře a sílu, způsobující některé rychlé rozpady elementárních částic. Jde opět o interakci krátkého dosahu do vzdáleností srovnatelných s rozměry atomového jádra, tj. 10–15 m.
 • Gravitační interakce: Působí na všechny částice bez rozdílu, má nekonečný dosah. Odpovídá za strukturu Vesmíru (pohyby planet, soudržnost galaxií, částečně za vývoj Vesmíru).

Podle představ kvantové teorie pole (P. A. M. Dirac, R. Feynman a další) probíhá interakce dvou částic tak, že si vymění tzv. intermediální (mezipůsobící, polní, výměnnou) částici.

Intermediální částice

Každá částice podléhající interakci je obklopena oblakem těchto intermediálních částic. Pojem pole (elektromagnetické, slabé, silné, gravitační) tak neznamená nic jiného než tento oblak intermediálních částic. Jde o tyto částice:

elektromagnetická interakce foton
slabá interakce W+, W, Z 0
silná interakce 8 gluonů
gravitační interakce  graviton (hypotetická částice)

Každá elektricky nabitá částice je tedy obklopena fotony (elektromagnetickým polem), každý kvark je obklopen gluony (gluonovým – silným polem). Gluony vytvářejí kolem kvarku jakýsi těžký gluonový kožich, jeho hmotnost dokonce několikanásobně přesahuje hmotnost samotného kvarku.


Higgsovy částice

Jde o zatím nenalezené částice, které by v přírodě měly způsobovat spontánní narušení symetrie elektroslabé interakce SU(2)×U(1)loc. Podstatnou úlohu hrají v teorii elektroslabé interakce, kde způsobují nenulovou hmotnost intermediálních (polních) částic slabé interakce a její konečný dosah. Tyto částice také měly rozhodnou měrou ovlivnit počáteční fáze našeho Vesmíru. Vytvářejí vakuový kondenzát v celém Vesmíru, který může odstartovat inflační vývojovou fázi Vesmíru. Mohou také nějak souviset s temnou energií, která dnes způsobuje zrychlenou expanzi Vesmíru. Existenci těchto částic (včetně mechanizmu, pomocí kterého polní částice získají nenulovou hmotnost) navrhl skotský matematik Peter Higgs. Spin Higgsových částic je nulový, předpokládaná hmotnost leží v intervalu mZ < mh < 2mZ. Po částicích se intenzivně pátrá a měly by být detekovatelné na urychlovači LHC po jeho úplném zprovoznění. K detekci lze využít například reakce

e+ + e → Z0 + h ,
h → 2 γ .


Částicové multiplety

Částice se často vyskytují jako skupiny velmi podobných částic, které nazýváme multiplety (dublet nukleonů, triplet pionů, kvadruplet Δ baryonů, atd.) Tyto částice lze chápat jako kvantové stavy jediné částice, které se liší projekcí veličiny nazývané izospin. Multipletu přiřadíme hypernáboj Y (dvojnásobek průměrného elektrického náboje multipletu) a izospin T = (N – 1)/2 (N je počet částic v multipletu). Projekce izospinu do jednotlivých částic potom je

T3 = QY /2.

Podobně jako u spinu může hodnota projekce izospinu nabývat 2T + 1 hodnot

T3 = – T, –T + 1, ... , T–1, T.

Příklad: Δ kvadruplet, Y = 1, T = 3/2
Δ Q = −1 T3 = − 3/2
Δ0 Q = 0 T3 = − 1/2
Δ+ Q = +1 T3 = + 1/2
Δ++ Q = +2 T3 = + 3/2
 

OBSAH Interakce Interakce Elektromagnetická interakce