ČD0L - statická černá díra v asymptoticky plochém prostoročase

Statická černá díra v asymptoticky plochém prostoročase (Λ=0) je popsána Schwarzschildovou, případně Reissnerovou-Nordströmovou metrikou.

Třídimenzionální diagramy na následujících stránkách zobrazují kauzální strukturu prostoročasu vně černé díry. Potlačena je pouze úhlová souřadnce φ běžící kolem osy rotační symetrie procházející dírou.

Povrch diagramu reprezentuje konformní nekonečno, které má podobný charakter jako v případě Minkowského prostoročasu. Vnější horizont černé díry je znázorněn tmavou plochou.

V jedné sadě diagramů je horizont díry znázorněn dvěmi plochami kónického tvaru. To naznačuje nulový charakter horizontu, který je generován nulovými geodetikami běžícími z hrdla horizontu do nekonečna. V alternativní sadě diagramů je horizont reprezentován dvojicí ploch kapkovitého tvaru. To naznačuje, že černá díra je lokalizovaný objekt. Tato reprezentace je užitečná při zkoumání limity zanedbatelné hmoty, při které se černá díra změní v testovací částici.

Vedle znázornění konformního nekonečna a horizontu ukazují diagramy též vnoření standardních radiálních dvoudimenzionálních konformních diagramů.

černá díra s horizontem kónického tvaru   černá díra s horizontem kapkovitého tvaru

Interaktivní diagramy potřebují prohlížeč podporující Java applety. Využívají LiveGraphics3D autora Martina Krause. Natáhnutí těchto diagramů může chvíli trvat.
© 2005-12-31; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>