CAdSI - podkriticky urychlená černá díra v anti-de Sitterově prostoročase

Pro zápornou kosmologickou konstantu Λ popisuje C-metrika s podkritickým parametrem zrychlení (a<1/lΛ, kde lΛ2=–3/Λ) jednu urychlenou černou díru v asymptoticky anti-de Sitterově vesmíru.

Třídimenzionální diagramy na následujících stránkách naznačují kauzální strukturu oblasti prostoročasu C-metriky vně černé díry. Úhlová souřadnice φ okolo osy, podél které se díra pohybuje, je potlačena (tj. je potlačena souřadnice odpovídající symetrii prostoročasu).

Vnější hranice diagramů odpovídá konformnímu nekonečnu. Horizont černé díry je naznačen tmavou plochou. Jedná se o nadplochu nulové povahy a je proto pro fyzikální pozorovatele pouze jednosměrně průchodný.

V jedné sadě diagramů je horizont znázorněn dvěmi plochami kónického tvaru. To naznačuje nulový charakter horizontu, který je generován nulovými geodetikami běžícími z hrdla horizontu do nekonečna. V alternativní sadě diagramů je horizont reprezentován dvojicí ploch kapkovitého tvaru. To naznačuje, že černá díra je lokalizovaný objekt. Tato reprezentace je užitečná při zkoumání limity zanedbatelné hmoty, při které se černá díra změní v testovací částici.

Vedle znázornění konformního nekonečna a horizontu ukazují diagramy též vnoření standardních dvoudimenzionálních konformních diagramů. Ty v prostoročasu C-metriky odpovídají řezům ξ,φ=konst., které mají povahu radiálních řezů s centrem v černé díře.

černá díra s horizontem kónického tvaru   černá díra s horizontem kapkovitého tvaru

Interaktivní diagramy potřebují prohlížeč podporující Java applety. Využívají LiveGraphics3D autora Martina Krause. Natáhnutí těchto diagramů může chvíli trvat.
© 2005-12-31; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>