ÚTFPřednášky z moderní fyziky:
stručná historie 


Tradice těchto pravidelných podzimních cyklů přednášek o fyzice pro středoškolskou mládež sahá do roku 1970. Obvykle se každý cyklus skládal z pěti tématicky navzájem propojených přednášek konaných s intervalem dvou týdnů. Do počátku 90. let nesly souhrnný název "Univerzita mládeže" a byly oficiálně vedeny pod hlavičkou tehdejšího Institutu dětí a mládeže sídlícím v Gröbově vile ve vinohradských Havlíčkových sadech. IDM akci věnoval náležitou pozornost a staral se o nutné materiální zabezpečení.

První tři ročníky organizoval doc. Obdržálek, pak po dlouhou dobu v letech 1972 až 1992 doc. Langer. Ten předal vedení cyklu Přednášek z moderní fyziky dr. Podolskému. Všichni tři byli a jsou pracovníky Ústavu teoretické fyziky (dříve Katedry teoretické fyziky) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Místa konání cyklů se zpočátku měnila, ale záhy se jejich tradičním místem stala půda Matematicko-fyzikální fakulty, konkrétně velká posluchárna T2 v novém areálu v Troji. Ustálil se i čas přednášek (čtvrtek od 18:00 hodin). MFF UK ochotně poskytla akci veškeré potřebné technické zázemí a po zániku IDM na sebe od roku 1993 převzala také agendu rozesílání pozvánek. Ta se opírá o dlouhodobě a systematicky budované kontakty se středními školami, jejich studenty a učiteli. Od poloviny 90. let se tak Přednášky z moderní fyziky staly nedílnou součástí velké škály popularizačních aktivit MFF UK, zastřešenou Oddělením pro vnější vztahy a propagaci (vedoucí dr. Havlíčková).


Během uplynulých více než třiceti let přednesly v rámci zmíněných cyklů své poutavé přednášky na různá témata desítky osobností, a to především z Matematicko-fyzikální fakulty UK a ústavů Akademie věd ČR. Nebudeme se pokoušet je na tomto místě vyjmenovávat, neboť bychom se jistě dopustili nechtěných opomenutí. Uveďme proto spíše, že nejčastějšími (a také nejúspěšnějšími) tématy byly různé aspekty speciální i obecné teorie relativity, základy kvantové teorie, fyzika částic, elektromagnetismus, kosmologie, astrofyzika a astronomie obecně. Vedle toho se ale konaly i krásné přednášky z řady dalších fyzikálních oborů, například chemické a atomové fyziky, biofyziky, meteorologie, geofyziky a mnoha jiných. Snahou organizátorů vždy bylo, aby přednášky měly především pedagogický charakter, aby témata i jejich podání byla poutavá. Jediným omezením tak většinou byla jen ochota přednášejících ujmout se nelehkého úkolu popularizace "svého" konkrétního oboru pro dospívající mládež.

Je namístě rovněž připomenout, že na vlastní cyklus Přednášek z moderní fyziky bývaly v minulosti volně navázány i další aktivity. Zatímco přednášky se zpravidla konaly na podzim, na jaře býval organizován "kroužek fyziky", v létě pak dětské tábory s fyzikální tématikou a případné další aktivity. Duší těchto akcí, které se postupně zcela osamostatnily, býval a je především doc. Dvořák.

Úspěchy jednotlivých cyklů přednášek bývaly přes veškeré úsilí proměnlivé, a to vždy v přímé závislosti na konkrétní volbě témat, množství rozeslaných pozvánek, ale i obecné "společenské situaci". Některých přednášek se v minulosti účastnilo jen kolem dvacítky studentů (zejména ve složitých letech poloviny 90. let), průměrnou účast během všech uplynulých ročníků lze ale odhadnout na více než 50 účastníků. Příjemným překvapením jsou pak léta poslední, kdy se často podaří přilákat i více než stovku zájemců. Nejsou tak už zcela ojedinělé situace, kdy je kapacita velké posluchárny T2 v Troji vyčerpána. Posluchači také již nejsou výhradně jen studenti středních škol, ale také jejich profesoři (ať už přicházejí samostatně či v roli "doprovodu"), nebo i bývalí účastníci, kteří se mezitím stali studenty vysokoškolskými. Doufejme, že tato skutečnost není jen náhodná, ale že naznačuje jistý hlubší trend opětovného zájmu mladých lidí o fyziku, přírodní vědy a racionální myšlení obecně.


Na závěr uveďme témata posledních cyklů spolu s konkrétními názvy jednotlivých přednášek. Ta snad sama nejlépe demonstrují celkové zaměření i šíři Přednášek z moderní fyziky.

1992  Fyzika a poznání vesmíru
    (Poselství spektrálních čar, Rozměry a stáří vesmíru, Černé díry, Podivnosti mikrosvěta, Jak se dnes dělá fyzika)

1993  Síly které hýbou světem: od Newtona až k interakcím kvarků
    (Síly aneb fyzikální interakce, Teorie elektromagnetického pole, Teorie gravitace, Interakce v mikrosvětě, Sjednocení a důsledky)

1994  Fyzika a jiné obory aneb užitečné kontakty
    (Fyzika, my a vesmír, Fyzika v Praze a kosmologie, Fyzika a ekologie, Fyzika a chemie, Fyzika a literatura sci-fi)

1995  Vlny všude kolem nás
    (Co jsou vlny a jak se šíří, Vlny seismické, Vlny elektromagnetické, Vlny gravitační, Vlny -anebo částice ? - v mikrosvětě)

1996  Od nejmenšího k největšímu aneb od kvarků po galaxie
    (Struktura vesmíru z pohledu fyziky, Současný pohled do hlubin mikrosvěta, Buňky, molekuly života a fyzika, Planeta Země jakožto fyzikální objekt, Galaxie, jejich aktivita a černé díry, Kosmologie aneb vesmír jako celek)

1997  Fyzika nebes
    (Od duhy ke kosmickému poselství spektrálních čar, Počasí a klima aneb fyzika atmosféry, Základy kvantové mechaniky a spektra atomů, Pohyb planet, Měsíce a umělých družic, Magnetosféra Země očima umělých družic, Vesmír, jaký je)

1998  Géniové fyziky, jejich osudy a díla
    (Isaac Newton: zrození mechaniky, James Clerk Maxwell: teorie elektromagnetického pole, Niels Bohr & spol: vznik kvantové mechaniky, Albert Einstein: gravitace jako zakřivení prostoročasu, Richard Feynman & spol: kvantové teorie pole)

1999  Fyzika a počítače
    (Počítač jako nástroj fyzika, Kterak počítače pomáhají zkoumat mikrosvět, Od atomu k buňkám pomocí počítače, Počítačový portrét nitra Země, Vesmír v počítači, O fyzice dnešních počítačů, Budoucnost: kvantové počítače)

2000  Kvantování a teorie relativity: pilíře teoretické fyziky 20. století
    (Kvantová teorie, Částice a kvantová teorie interakcí, Einstein, teorie relativity a kosmologie, Černé díry a gravitační vlny)

2001  Sci-fi? Ne, současná fyzika ...
    (Objekty mikrosvěta: někdy částice, jindy vlny, Kvantová teleportace, Zpomalování, zastavování a urychlování světla, Perpetuum mobile a hranice termodynamiky, Od červích děr ke strojům času)

2002  Klíče k vesmíru aneb velké teorie, velké experimenty
    (Částice, interakce a urychlovače, Kosmické záření a astročásticová fyzika, Plazma a obří lasery (i v Praze), Gravitační vlny a jejich detektory, Modely vesmíru a měření reliktního záření)

2003  Od velkého třesku k jedinečné Zemi
    (Kdy a jak vesmír zrodil atomy, Reliktní mikrovlnné záření a jeho poselství, Co tvoří "temnou energii" a "temnou hmotu" ve vesmíru?, Jaké jsou a jak vznikly vesmírné struktury, Jedničná Země, vzácný život?)

2004  Einsteinův zázračný rok 1905 a jeho dědictví
    (Speciální relativita, Fotoefekt a cesta do kvantového světa, Brownův pohyb a statistická fyzika, Obecná relativita, Gravitační čočky, Cestování v čase)

2005  Geometrická krása světa
    (Kterak Newton odvodil Keplerovy elipsy, Je náš prostor zakřivený?, Kolik dimenzí má svět, Symetrie v mikrosvětě, Geometrie v buňce, Jaká čísla rostou v přírodě)

2006  Podivuhodný svět moderní fyziky
    (O strojích času, Chaos nad zmatek, Kouzelný stroj na částice, Detekce gravitačních vibrací, Fyzika jako umění)

2007  Poslové vesmíru
    (Elektromagnetický pohled do vesmíru, Mikrovlnná záře velkého třesku, Těžko polapitelná neutrina, Lovci kosmického záření, Družice a studium zemské ionosféry, Meteority a meteory - svědkové vzniku sluneční soustavy)

2008  Na co se ptá dnešní fyzika?
    (Co nám odhalí obří urychlovač LHC? Pomůže nám ITER postavit termonukleární fúzní elektrárny? Co spatříme na cestě do podivného kvantového světa? Najdeme v mikrosvětě částice nebo vlny? Jak vypadá svět podle teorie relativity?)

2009  Inspirativní slepé uličky vývoje fyziky
    (Éter a speciální teorie relativity, Stacionární vesmír versus velký třesk, Začala cesta k atomům u alchymistů? Perpetuum mobile a zákony termodynamiky, Vypouštění kvantového džina)

2010  Do nitra hmoty i vesmíru
    (Století moderní fyziky, Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice, Od objevu atomového jádra k urychlovači LHC, Gravitační čočky a temná hmota vesmíru, Černé díry, červí díry a cestování v čase)

2011  Einsteinovo gravitační dědictví: 100 let od působení Alberta Einsteina v Praze
    (Obecná relativita dnes, Relativistická kosmologie, Gravitační čočky, Astrofyzika silných gravitačních polí, Na hranicích Einsteinovy gravitace)

2012  Nejnovější Nobelovy ceny za fyziku
    (Rok 2011 a 2006: kosmologie, Rok 2010: grafen, Rok 2009 a 2005: kvantová optika, Rok 2008 a 2004: částicová fyzika, Rok 2007: obří magnetorezistence)

2013  Velká fyzika: hlavní mezinárodní projekty dneška
    (LHC: největší urychlovač všech dob, ITER: na cestě k řízené termonukleární fúzi, PALS a ELI: obří lasery v Praze, Auger: gigantický detektor kosmického záření, LIGO, VIRGO, LISA: detektory gravitačních vln)

2014  S fyzikou po sluneční soustavě
    (Srážky kosmických těles se Zemí: případ Čeljabinsk, Jak se rodily planety?, Jak fouká sluneční vítr?, Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich, Planety mimo sluneční soustavu)

2015  100 let Einsteinovy obecné relativity
    (Prolog: Einstein v Praze, Krátký přehled obecné teorie relativity, Gravitační ohyb světla - nový nástroj astronomie, Bestiář obecné teorie relativity - nové horizonty, Epilog: A co gravitační vlny?)

2016  Chvála vln
    (Maxwellovy elektromagnetické vlny, Světelné vlny, Vlny v okolí Země, Vlny uvnitř Země, Einsteinovy gravitační vlny)

2017  Potkal jsem Einsteina, pánové ...
    (Einsteinův rok zázraků 1905, Dar přítele Röntgena - atomy, atomy, ukažte se, Od katodových paprsků do nitra atomu, Jádro ve službách války, Dialog Einsteina s Bohrem, Nejkrásnější z teorií)

2018  Fenomén Feynman (1918-1988)
    (Richard Feynman - vědec, učitel, člověk, Feynmanova-Wheelerova časově symetrická elektrodynamika, Kvantová mechanika podle Feynmana, Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole, Nanosvět a kvantové počítání, Feynmanova ztracená přednáška)

2019  Fyzika Země a jejího okolí 50 let od Apolla 11
    (Co víme (a nevíme) o vzniku Země a Měsíce, Magnetosféra aneb kosmické prostředí okolo Země, Výzkum a modelování změn zemského klimatu, Země v pohybu: desková tektonika a její fascinující důsledky, Stejná, a přece tolik jiná Země)

2020  Velké teorie a observatoře dnešní fyziky
    (Kosmické poselství elektromagnetických vln, Kosmické poselství gravitačních vln, Minulost, současnost a budoucnost částicové fyziky, Proč a jak pracují čeští fyzikové na celosvětových projektech?, Kosmické poselství částic s ultravysokou energií)

2021  Křižovatky fyziky 20. století
inspirováno událostmi zachycenými v knize Einstein opět v Praze - fyzika v seriálu Génius (MatfyzPress, 2021), při jehož natáčení v letech 2016-17 se přednášející zúčastnili jako odborní poradci
    (Od Zeemanova jevu ke kvantovým číslům, Luminiscenční materiály jako nenápadní asistenti převratných objevů fyziky, Němečtí atomoví fyzici a uranový projekt - mýty a fakta o morálce slavných vědců, Atomové jádro - brána do světa elementárních částic a interakcí, Testy Einsteinovy relativity - proč dnes důvěřujeme této krásné teorii)Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

Podrobné pozvánky a další www odkazy:

Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017

Předchozí ročník PMF: 2018

Předchozí ročník PMF: 2019

Předchozí ročník PMF: 2020

Předchozí ročník PMF: 2021


14/9/2021