Přednášky z moderní fyziky 1998

pořádané Katedrou teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. (02) 2191 2505Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky pro studenty středních škol pořádaném Katedrou teoretické fyziky MFF UK, tentokráte na téma

Géniové fyziky,

jejich osudy a díla


Přednášky se budou konat na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

1.10. Isaac Newton : zrození mechaniky

(doc. RNDr. J. Langer, CSc., KTF MFF UK)

V první přednášce letošního cyklu bude předmětem našeho zájmu mechanika, která je mnohými pokládána za základní fyzikální obor. Jedním z důvodů je i to, že byla jako první uceleně zformulována v matematické řeči diferenciálních rovnic. Lví podíl na tomto epochálním počinu, často považovaném za skutečný vznik teoretické fyziky, má právě Sir Newton. Přiblížíme si tuto výjimečnou osobnost a zejména Newtonovo fundamentální dílo Principia z roku 1687, v němž předložil své slavné pohybové rovnice.

15.10. James Clerk Maxwell : teorie elektromagnetického pole

(RNDr. J. Podolský, CSc., KTF MFF UK)

V 60. letech minulého století došlo k velkému sjednocení do té doby odlišných fyzikálních oborů: J.C.Maxwell zformuloval tzv. dynamickou teorii elektromagnetického pole, v níž jednotným způsobem popsal všechny jevy elektrické, magnetické i optické. Významným důsledkem této dodnes platné teorie se stala i předpověď existence elektromagnetických vln. Bez nich si vůbec nelze představit moderní komunikační technologie počínaje rádiem přes televizi až po Internet a mobilní telefony.

29.10. zrušeno - prázdniny

12.11. Niels Bohr & spol : vznik kvantové mechaniky

(Mgr. P. Krtouš, PhD., KTF MFF UK)

Vlastnosti mikrosvěta jsou z hlediska naší každodenní zkušenosti v mnoha ohledech překvapivé. Počátkem našeho století stáli fyzikové Bohr, Planck, Schroedinger, Heisenberg, Born, Pauli a další u zrodu kvantové mechaniky, která dokáže i toto podivuhodné chování přírody vystihnout abstraktní řečí matematiky. Základní pravidla teorie stručně vysvětlíme a stranou naší pozornosti nezůstane ani slavná diskuse mezi Bohrem a Einsteinem, ve které se přeli o význam a interpretaci kvantové teorie.

26.11. Richard Feynman & spol : kvantové teorie pole

(RNDr. J. Dolejší, CSc., KJF MFF UK)

Mezi největší úspěchy fyziky 20. století patří také formulace tzv. kvantových teorií pole, které velice přesně popisují vzájemné elementární interakce částic mikrosvěta. Prototypem takových teorií se stala kvantová elektrodynamika, za kterou Feynman, Schwinger a Tomonaga obdrželi Nobelovu cenu. V závěrečné přednášce našeho cyklu se ovšem zmíníme i o dalších kvantových polních teoriích, jejich tvůrcích a také o obřích urychlovačích, na nichž jsou tyto teorie experimentálně ověřovány.

10.12. Albert Einstein : gravitace jako zakřivení prostoročasu

(prof. RNDr. J. Bičák, DrSc., KTF MFF UK)

Einstein, tvůrce teorie relativity, je bezesporu nejslavnějším fyzikem všech dob. V přednášce si připomeneme jeho výjimečnou osobnost i pozoruhodný osud a poté se soustředíme především na obecnou teorii relativity. Tato doposud nejúspěšnější teorie gravitace vysvětluje veškeré gravitační působení jako specifická zakřivení čtyřrozměrného prostoročasu. Ukážeme také, že Einsteinova teorie je naprosto nezbytná pro pochopení evoluce a zániku hvězd i vlastností vesmíru jako celku.Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 21912505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997


3/8/98