Kvantová mechanika I - NTMF066 (ZS 2016-17)

Aktuality: (16.1. 2017) Do sylabu jsem přidal odkaz na aktuální verzi poznámek o pohybu částice v MG poli.

(13.1. 2017) Přidal jsem vzorové řešení zápočtové písemky (předběžné, ještě tam přijde pár doplnění).

(12.1. 2017) Aktualizoval jsem sylabus, takže nyní ukazuje témata ke zkoušce.

(1.1. 2017) Hodnocení písemky a aktuální celkové hodnocení jsou zde. Pokud vám ještě chybí body na zápočet odevzdávejte prosím chybějící domácí úlohy, nebo nevyřešené příklady z písemky. Příští týden zveřejním oficiální řešení a příklady z písemky už nebudu moci do zápočtu uznat!

(20.12. 2016) Proběhla zápočtová písemka (ZADÁNÍ a TAHÁK). Pokud jste se nemohli zúčastnit, ale potřebujete body na zápočet dodejte mi alespoň některé vyřešené úlohy do 3. ledna. Pak zveřejním oficiální řešení.  


Na cvičení k přednášce je možno získat 50 bodů za domácí úkoly a 50 bodů za test. Pro získání zápočtu potřebuje student 50 bodů. Při zisku 75 a více bodů odpouštím příklad u zkoušky. Za zisk alespoň 90 bodů bude zvláštní prémie (patrně tričko s kvantově mechanickou tematikou). Získání dodatečných bodů viz stránka cvičení. Aktuální bodové hodnocení je tady.

Řešení pište prosím čitelně a stručně zdůvodněte postup. Můžete mi odevzdat osobně na cvičení nebo v mojí pracovně v 10. patře (pokud nejsem přítomen tak na sekretariátě UTF). Alternativně mi můžete řešení poslat e-mailem v .pdf nebo .jpg formátu, ale prosím neposílejte soubory větší než 2MB. Úkoly odevzdané příliš po termínu (mám jistou toleranci, ale moc ji prosím nepřepínejte) se počítají do zápočtu, ale ne do soutěže o tričko či odpuštění zápočtové písemky.  

Doporučené doplňkové přednášky:

Interpretace QM, Pavel Krtouš NTMF036 (ZS, jednou za dva roky), Teorie grup a její aplikace ve fyzice, Karel Houfek NTMF061 (ZS, každoročně).


Podrobný sylabus přednášky:

Základní literatura přibližně v rozsahu přednášky je [1]. V sylabu v závorce je uvedena další doporučená literatura pro doplnění dané látky a odkaz na kopii poznámek. Některá témata jsou uvedena pro plynulost výklad u doplnění dané látky, ale nebudu je přímo zkoušet. Tato témata jsou v sylabu vyznačena šedě. Sytá černá barva označuje zkoušená témata.

1. Úvodní poznámky (Ballentine [4] - Introduction) - Poznámky

Základní aspekty kvantového chování: diskrétní charakter, interference a difrakce, statistický charakter, vliv měření na stav systému. Modelové příklady kvantového chování: Stern-Gerlachův experiment a interference na dvouštěrbině.

2. Formalismus kvantové teorie I (Sakurai [3] kapitola 1 nebo Ballantine [4] kapitola 1, nebo Formánek [2] dodatek A,B a kapitola 1) - Poznámky

Lineární vektorové prostory (LVP), skalární součin, Rieszův teorém a Diracova notace, lineární operátory, sdružený operátor, projektory. Reprezentace vektorů a operátorů v konečně dimenzionálních prostorech. Vlastní čísla a vlastní vektory matic.

Základní postuláty kvantové mechaniky. Příklad aplikace na částici se spinem 1/2 (Stern-Gerlachův experiment) - Poznámky

Přechod k jiné bázi v LVP, unitární transformace.

Nekompatibilní pozorovatelné a relace neurčitosti.

Komutující operátory a jejich vlastní vektory, úplný systém komutujících operátorů. 

Skládání systémů. Direktní součet a direktní součin Hilbertových prostorů. Příklady: kvantové tečky, částice se spinem, více částic.

Časový vývoj stavu - Schrodingerova rovnice. Stacionární stavy. Integrály pohybu.

3. Formalismus kvantové teorie II (Sakurai [3] kapitola I nebo Ballentine [4] kapitola 1, nebo Formánek [2] dodatek A,B a kapitola 1) - Poznámky

Nekonečně-dimenzionální LVP, Hilbertův prostor. Separabilní prostor a báze. Duální prostor. Diracova delta-funkce.

Operátory v Hilbertově prostoru. Samosdružené operátory, normální operátory. Spektrum a spektrální teorém. - Poznámky

"Rigged Hilbert space". Baze v Hilbertově prostoru normalizovaná k delta-funkci a spektrální rozklad. Komutující operátory a spektrální rozklad.

Spojité spektrum a měření. Rozdělovací funkce jako hustota pravděpodobnosti. Statistické veličiny (momenty rozdělovací funkce).

4. Příklady jednoduchých systémů (Ballentine [4] kapitola 4,6, Formánek [2] kapitola 2) - Poznámky

Volná částice v 1D. Poloha a hybnost, x a p reprezentace. Energie. Částice v konstantním elektrickém poli.

Lineární harmonický oscilátor v 1D, stacionární stavy. Algebraické řešení na základě komutačních relací. Řešení v x a p reprezentaci.

Příklady dalších analyticky řešitelných modelů (potenciálů), obecné vlastnosti stacionárních stavů v 1D potenciálech, potenciálová jáma, oscilační věta.

5. Částice ve 3D (Ballentine [4] 7.1.-7.3. a Formánek [2] kapitola 2) - Poznámky

Volná částice. Poloha a hybnost.

Kvantová teorie momentu hybnosti. Obecné vlastnosti plynoucí z komutačních relací. Orbitální moment hybnosti. Sférické harmoniky.

Stacionární stavy s definovaným momentem hybnosti v p a x reprezentaci, radiální Schrodingerova rovnice, sférické cylindrické funkce, normování k delta-funkci.

Stacionární stavy částice v Coulombickém poli. Spektrum částice a vlnové funkce.

Harmonický oscilátor ve 3D a izotropní harmonický oscilátor. Obecně o separaci proměnných a redukci vícedimenzionálních úloh do dimenzí nižších.

Redukce dvoučásticového systému na částici ve vnějším poli a pohyb těžiště.

6. Kvantová statistika, matice hustoty (Formánek, Ballentine) POZNÁMKY

Popis smíšeného stavu pomocí statistického souboru a matice hustoty. Popis měření pomocí matice hustoty. Pravděpodobnosti, střední hodnoty a stav po měření.

Vlastnosti matice hustoty. Stopa, čistý stav, časový vývoj. Wignerova reprezentace.

Matice hustoty pro složený systém. Redukovaná matice hustoty

7. Více o časovém vývoji ve kvantové mechanice (Formánek [2] kapitola 3,4, Ballentine 4.8., Cohen-Tannoudji [5]) - Poznámky

          Rovnice kontinuity a tok hustoty pravděpodobnosti.

Evoluční operátor a Greenův operátor. Souvislost s rezolventou a s Greenovou funkcí časové Schrodingerovy rovnice. Retardovaný a advancovaný Greenův operátor.

Gaussovský vlnový balík a jeho časový vývoj.

Časový vývoj ve Schrodingerově a Heisenbergově obraze. Ehrenfestův teorém. Aplikace na Gaussovský vlnový balík.

Propagátor a metoda Feynmanovy funkcionální integrace. 

8. Částice v magnetickém poli (Ballentine [4] kapitola 11) - Poznámky

Lagrangeovský a Hamiltonovský popis pohybu nabité částice v magnetickém poli v klasické fyzice, kvantový popis a Schrodingerova rovnice pro částici v magnetickém poli.

Kvantování pohybu částice v konstantním magnetickém poli. Spektrum Hamiltoniánu a Landauovy stavy. Jejich interpretace.

Kalibrační transformace a invariance Schrodingerovy rovnice. Invariance dalších veličin, hustota proudu pravděpodobnosti v magnetickém poli.

Aharonovův-Bohmův jev a jeho interpretace.

Atom ve slabém magnetickém poli. Zeemanův jev.

Doporučená literatura

Doporučuji rovněž stánky doc. Pavla Cejnara, který učil Kvantovou mechaniku v loňském roce, především sbírku vzorců a sérii popularizačních článků "Kvantové hlavolamy" v časopise Vesmír.

[1] P. Cejnar: A Condensed Course of Quantum Mechanics (Karolinum 2013).

[2] J. Formánek: Úvod do kvantové teorie.

[3] J.J. Sakurai: Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, Reading, 1985, 1994)

[4] L.E. Ballentine: Quantum Mechanics. A Modern Development (World Scientific, Singapore, 1998)

[5] Cohen-Tannoudji, Diu, Laloe: Quantum Mechanics (Wiley 2006)