Theoretical and mathematical physics students – postgradual studies

Students

NamePhD thesissupervisordepartmentyear
RNDr. Jakub Haláček #j.halacek(at)gmail.com
Elektrodynamika v křivých prostoročasech
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 9
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr. Anton Khirnov anton(at)khirnov.net
Representation of dynamical black hole spacetimes in numerical simulations
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 8
Mgr. Marek Basovník
Deformed black-hole space-times
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. Ústav teoretické fyziky 8
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr. Lukáš Ledvina
Spatial resolution of quasar accretion disks by gravitational microlensing
Cílem práce je studium kvasarového mikročočkování, konkrétně přechodu akrečního disku kvasaru přes kaustiky vytvářené gravitačním polem hvězd čočkující galaxie. Na základě simulací bude student analyzovat souvislost fotometrických a spektroskopických pozorování přechodu s prostorově rozlišenou strukturou emise disku.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 7
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr. Filip Hejda
Relativistic spacetimes: structure and effects on particles and fields
Zkoumat vlastnosti prostoročasů representujících černé díry či kosmologické modely v rámci obecné teorie relativity. Studovat jejich vliv na různá fyzikální pole i částice na jejich pozadí se pohybující. Specifické problémy se budou týkat rotujících a nabitých černých děr v silném magneickém poli, aproximací vhodnými metrikami v blízkohorizontových limitách, ale také s touto problematikou nepřímo souvisejícím studiem pohybu a polí nabitých urychlených částic v kosmologických modelech se symetriemi.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Ústav teoretické fyziky 7 (suspended)
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr.  Eliška Polášková (Klozová)
Properties and interpretation of black hole spacetimes
Black hole spacetimes play an important role among exact solutions of the Einsten equations. In four dimension, solutions representing rotating charged accelerated black holes with so-called NUT charge are known. However, the interpretation of the geometry in the presence of the NUT charge is not completely clear. Recently, also generalizations of black holes in higher dimensions are studied. It has turned out that the Kerr-NUT-(A)dS solution represents geometry for which the geodesic motion is...
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 6
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr., Bc. Václav Alt
Dynamics of negative molecular ions
Student by se měl seznámit s teorií rozptylu v nerelativistické kvantové mechanice a jejími aplikacemi na srážky elektronů s molekulami a záporných iontů s atomy. Cílem práce je podrobné studium konkrétních systémů, při nichž hraje důležitou roli tvorba záporných molekulových iontů. Úplný kvantový popis dynamiky těchto iontů vede na výpočty v rámci tzv. nelokálního rezonančního modelu a je zásadní pro výpočty účinných průřezů rezonančních procesů, jako jsou vibrační excitace molekul při srážkách...
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
Mgr., Bc. Aleš Flandera
Classical and quantum effects in the neighborhood of isolated horizons
Náplní doktorské práce bude podrobné studium klasických a kvantových jevů v obecné relativitě. Student se detailně seznámí s existující literaturou na téma izolovaných horizontů, což je koncept černých děr v rovnováze s okolím, který zobecňuje klasická řešení jako je Schwarzschildovo nebo Kerrovo řešení. Na klasické úrovni, se bude jednat zejména o studium trojrozměrné geometrie těchto horizontů, výpočet kvazi-lokálních multipólových momentů izolovaných horizontů a jejich vztah k standardním Ger...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
Mgr., Bc. Jiří Táborský (výjezd na stáž)
Low energy reactive collisions in negatively charged triatomic systems.
Theoretical description of electron-molecule collisions still represents a great challenge. This problem is closely related to the theory of reactive collisions of negative ions. In addition to involving many particles, this theory is complicated by the contribution of electron continuum and breakage of the Born-Oppenheimer approximation. All these problems are properly solved in the nonlocal resonance model theory. This theory is used only for diatomic molecules. For triatomic molecules the theory has been used only in the local complex potential approximation [5]. Goal of this work is to contribute to the solution of triatomic collisions beyond the Born-Oppenheimer approximation.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
Mgr., Bc. Petra Votavová
Study of autoionizing states in atoms and molecules
Elektronová korelace zprostředkovává širokou škálu relaxačních procesů v metastabilních stavech atomárních a molekulových systémů. Tyto procesy často vedou k autoionizaci, jako například Augerův efekt nebo meziatomární Coulombický rozpad [1]. Mezi základní charakteristiky metastabilního stavu patří rozpadová šířka, úzce související s dobou života. Uchazeč se v rámci práce seznámí s teorií elektronových relaxačních procesů a metodami ab initio výpočtů rozpadových šířek, založenými na technikách z...
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr. Jan Dvořák
Cotribution to theory of low energy reactive collisions of anions
Theoretical description of electron-molecule collisions still represents a great challenge. This problem is closely related to the theory of reactive collisions of negative ions. In addition to involving many particles, this theory is complicated by the contribution of electron continuum and breakage of the Born-Oppenheimer approximation. All these problems are properly solved in the nonlocal resonance model theory. This theory is used only for diatomic molecules. For triatomic molecules the theory has been used only in the local complex potential approximation. Goal of this work is to contribute to the solution of triatomic collisions beyond the Born-Oppenheimer approximation.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
Mgr. Jakub Káninský
Effective models of Quantum Gravity
Student se nejprve seznámí s různými modely kvantové gravitace, které předpokládají diskrétní strukturu prostoročasu na kvantové úrovni, avšak tuto diskrétnost neodvozují na základě kvantování klasické spojité teorie. Hlavní pozornost bude zaměřena na dvě teorie: Kauzální množiny - prostoročas je reprezentován jednotlivymi diskrétními událostmi a jejich kauzálními vztahy; Kauzální dynamické triangulace - model prostoročasu je dán specifickou triangulací splňující omezení plynoucí z kauzality. Dá...
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
Mgr. Michal Karamazov
The Transition from Strong to Weak Gravitational Lensing
Gravitační čočkování kupami galaxií zahrnuje režim silného čočkování, kdy vzniká více obrazů galaxií v pozadí, i slabého čočkování, kdy dochází pouze ke slabé deformaci obrazu těchto galaxií. V práci se použije model rozložení hmoty kupy, sestávající ze spojitě rozložené hmoty a z diskrétních galaxií. Využitím metody zpětného střílení paprsků kombinovaným gravitačním polem kupy bude studován přechod od silného do slabého režimu čočkování. Hlavní pozornost bude věnována rozsahu oblasti, ve které lze uplatnit aproximační aparát slabého čočkování.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
Mgr. Jiří Veselý
Exact spacetimes and their physical properties
Ačkoli v posledních letech roste význam numerických metod při studiu astrofyzikálních úloh zahrnujících objekty, jejichž popis vyžaduje použití obecné relativity, zůstává přínos přesných řešení Einsteinových-Maxwellových rovnic nezastupitelný. Abychom získali intuici ohledně výsledků numerických metod, je důležité vybudovat systém přesných řešení, jejichž fyzikální význam je zřejmý. Z tohoto důvodu se tato práce bude věnovat fyzikální interpretaci vybraných řešení Einsteinových a Einsteinových-Maxwellových rovnic a určí význam parametrů vystupujících v příslušné metrice, případně polích budících dané řešení.
Mgr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
Mgr. Bc. Václav Bára
Geometric and topological aspects of stochastic thermodynamics
Teoretickým rámcem pro popis nerovnovážných nanoskopických systémů v režimu slabé a nekoherentní interakce s okolním prostředím je stochastická termodynamika. Nerovnovážné vlastnosti stacionárních stavů jsou dány neboltzmannovským rozdělením a nenulovými toky podél uzavřených smyček, přičemž některé z nich hrají při nízkých teplotách roli atraktorů a lze je analyzovat pomocí geometrických metod. Obsahem disertační práce bude studium vlastností modelových nanoskopických systémů udržovaných mimo termodynamickou rovnováhu působením (nepotenciálových) sil topologického charakteru. (...........)
RNDr. Karel Netočný, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr., Bc. Jakub Pejcha
Covariant quantization of spacetime models
The Loop Quantum Cosmology has been successfully applied in the situations with high symmetry, e.g. the classical Big Bang Singularity was resolved in quantum regime. Subsequently, more general models containing local degrees of freedom were studied. Meanwhile the covariant field techniques have been developed by several authors but they are still not in mature enough on the quantum level (nonuniqueness of quantization, etc.). The task is to apply these covariant techniques on mini/midi spacetime models already quantized in a standard way and analyze the consequences.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D./Mgr. Marián Pilc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4 (suspended)
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Josef Schmidt Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Ústav teoretické fyziky 3
Mgr. Bc. Jiří Černý
Canonical quantization of black hole spacetimes
Student se seznámí s několika přístupy ke kanonickému kvantování prostoročasů. Jednat se bude zejména o metodu založenou na Wheelerově-deWittově rovnici, dále o její modifikaci vycházející z použití symetrií superprostoru na kvantové úrovni a následně o smyčkové metody kvantování v rámci sférické symetrie. Rozšíření za rámec sférické symetrie může být provedeno hybridním kvantováním, kdy se stupně volnosti popisující odchylku od symetrické situace řeší pomocí Fockova kvantování.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Mgr. Bc. Miroslav Hanzelka
Nelineární procesy v kosmickém plazmatu a jejich vliv na generování a šíření elektromagnetických vln
prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. Katedra fyziky povrchů a plazmatu 3
Mgr. Bc. Dávid Matejov
Models of emergent gravity
The existence of the Bekenstein limit for the entropy of an extended region leads, as we argue in [6] (see references), inevitably to the idea that gravitational field has an emergent nature, i.e. it is made of some fundamental degrees of freedom that are not accessible on the energy scale available in present experiments/observations. This idea has been extensively studied for many years and many specific models of emergent gravity have been proposed. In [6], we argue in a model independent way...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Mgr. Bc. Lukáš Polcar
Weyl metrics and their generalizations: classical and quantum viewpoint
Student se nejprve podrobně seznámí s Weylovými metrikami a jejich zobecněními. Následně bude tyto geometrie studovat pomocí testovacích částic či klasických polí (včetně selfkonzistentních řešení). Bude zkoumat základní charakteristiky jako jsou singularity, horizonty a chaotické chování geodetik. Dále rozšíří studium o analýzu chování kvantových částic splňujících Kleinovu-Gordonovu či Diracovu rovnici. Následně se pokusí o použití některých kvantovacích technik v případě Weylovy třídy geometrií - zejména kanonických metod.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Mgr. Bc. Jiří Trnka
Numerical solution of quatum reaction dynamics in scattering of molecules and ions.
Cílem této práce je rozvíjet metody pro numerické řešení rovnic popisujících kvantovou reakční dynamiku rozptylu elektronů, atomů, molekul a iontů. Řešitel prostuduje metody používané pro řešení této dynamiky vycházející budˇ z řešení Schrodingerovy rovnice se správnou okrajovou podmínkou, nebo z integrálních rovnic teorie rozptylu (Lippmann-Schwingerova rovnice, Faddeevovy rovnice) a napíše vlastní numerický program, který otestuje nejdříve na problémech s nižší dimenzionalitou. Hotovou metodu použije pro výpočet účinných průřezů a rekčních rychlostí pro vhodný systém aplikovatelný v problémech fyziky plazmatu, radiačního poškození biomolekul nebo astrofyziky.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Mgr. Bc. Adam Vrátný
Spacetimes with black holes and gravitational waves
Various geometrical and physical aspects of interesting classes of spacetimes which represent black holes and gravitational waves will be studied, including their mutual relation. Exact spacetimes will be considered in the context of Einstein’s general relativity and also its extensions, for example in quadratic gravity. The work can be extended beyond the study of exact spacetimes to an investigation of realistic models of gravitational waves generated by compact relativistic sources.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 3
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr. Bc. Petr Kotlařík
Gravitational sources in the vicinity of black holes
Nedávno zveřejněný "snímek" černé díry v jádře galaxie M87 potvrdil, že možnosti detektorů se rozšířily na samotné hranice (horizonty) těchto extrémních objektů. Díky robustnosti obecně relativistické předpovědi nebylo překvapením, že jí publikovaný obrázek velmi dobře odpovídá, nicméně snaha o zpřesnění observačních dat bude dále pokračovat, aby bylo možno kvantifikovat, do jaké míry odpovídají podobné objekty černým dírám popsaným Kerrovým řešením, a určit jejich parametry. Reálné černé díry r...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2
Mgr. Bc. Petr Lukeš
Study of quantum models of emergent gravity and quantum fields
Modely emergentní gravitace představují alternativu ke standardním přístupům ke kvantové gravitaci, jako je strunová teorie či smyčková gravitace, kde se různými způsoby kvantují klasické systémy. Student bude v práci studovat opačný přístup, kde se klasické geometrie a kvantová pole konstruují přímo z Hilbertova prostoru, typicky použitím entropie entanglementu. Vhodnou reprezentací kvantových stavů pomocí ohodnocených grafů nebo tenzorových sítí a použitím metody multidimenzionálního škálovaní se tyto grafy vkládají do maximálně symetrických variet a interpolací vznikají klasické geometrie. Práce bude založena na analýze a rozšíření modelu představeného v práci [1] (viz seznam literatury).
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2
Mgr. Bc. Viktor Skoupý
Gravitational wave templates from Extreme Mass Ratio Inspirals.
Počátek práce bude spočívat v seznámení se s problematikou systémů s extrémním poměrem hmotností. Tyto systémy popisují proces, kde stelární kompaktní objekt vyzařuje gravitační vlny při pohybu v časoprostorovém pozadí velmi hmotné černé díry. Prostřednictvím gravitačního záření se stelární objekt přibližuje k hmotné černé díře a nakonec s černou dírou splyne. V navrhované práci se celý tento proces bude aproximovat především numerickým řešením Teukolskyho rovnic pomocí existujícího kódu Teukode...
Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. Ústav teoretické fyziky 2
Mgr. Bc. Vítek Veselý
Elasticity in general relativity: toy models, extended bodies, interaction with gravitational fields
A vibrating elastic system in orbit around a supermassive black hole. It heats up as a result of its oscillations, losing energy due to radiation. It also emits gravitational waves: how strong? Tidal disruption events are observed as bright flares of electromagnetic radiation: can we observe a flash in GW's? Does the oscillation alter the tidal disruption radius? Can we thus perhaps get closer to the horizon? Is the oscillation sensitive to the angular momentum of the black hole? Could we use it to constrain the parameters of the BH? We begin with a string as a toy-model of a true star.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2
NamePhD thesissupervisordepartmentyear
Mgr. Bc. Milan Pešta
Illuminating binary star evolution with observed populations and theoretical modeling
With the discovery of gravitational waves from merging compact object binaries and the associated electromagnetic signatures there has been renewed interest in properly understanding and characterizing binary star evolution and especially its violent phases such as common envelope evolution. At the same time, astronomy has witnessed a tremendous growth of available data thanks to dedicated time-domain surveys. The goal of this project is to provide novel constraints on the critical binary star evolutionary phases on the interface of complex data modeling and theoretical inquiry.
Pejcha Ondřej, Mgr., Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Mgr., Mgr. Barbora Bezděková
Propagation and transfer of electromagnetic radiation in refractive and dispersive media in relativistic spacetimes
Od začátku práce na disertaci studovat níže doporučenou a sledovat nově se objevující literaturu. V původní práci se nejprve v rámci speciální teorie relativity zaměřit na "vrstevnatá" prostředí, která se pohybují s měnící se velikostí rychlosti ve stejném směru a šíření záření dopadajícího v kolmém směru na tyto vrstvy. Prostředí má jak refraktivní tak disperzivní vlastnosti. Zobecnit úlohu i na diferenciálně rotující prostředí. Vhodně vykreslit trajektorie paprsků pro různé rychlosti prostředí...
Bičák Jiří, prof. RNDr., DrSc., dr. h. c.; Heyrovský David, Mgr., Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Mgr. Bc. Marek Liška
Thermodynamics of spacetime: corrections from the quantum realm
Thermodynamics of spacetime.
Semerák Oldřich, doc. RNDr., DSc. Ústav teoretické fyziky 1
Claudia Caputo
Geodesic chaos in perturbed black-hole fields
Geodesic motion is completely integrable in the fields of isolated stationary black holes, but it may become chaotic if there exists some additional source in the space-time. Motivated by accreting black holes in astrophysics, we have studied the geodesic dynamics in the field of a Schwarzschild black hole encircled by a thin disc or a ring (see [1] for the last paper of our series devoted to this topic). Hitherto, we restricted the problem to the static and axisymmetric case. However, accreting...
Semerák Oldřich, doc. RNDr., DSc./Suková Petra, Mgr., Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Camille Flore Marie Landri M.Sc.
Theory and observations of two stars undergoing strong interaction or merger
The goal of the thesis is to significantly develop understanding of the theory and observational implications of two stars undergoing strong interaction or a merger. Depending on the interests of the student, the work will focus on understanding unusual transients likely associated with binary star interactions, transients from stellar collisions, formation of dust and molecules in binary interactions, and understanding the observational implications of the theory (blue stragglers, R CrB stars, ...
Pejcha Ondřej, Mgr., Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Özlem Taşpinar
Acceleration of particles in black-hole backgrounds
In astrophysics, matter is being accelerated by various forces and mechanisms. One of the most exciting environments where the accelerating mechanisms are not yet fully understood is the accreting black hole. Besides the gravitational effect, the matter in such a system is most notably subject to magnetohydrodynamical processes (including collisions of streams, shock waves, energy release due to magnetic reconnection, etc.) and to an interaction with radiation. In many accreting systems, the int...
Semerák Oldřich, doc. RNDr., DSc. Ústav teoretické fyziky 1
Mgr. Jakub Cehula 1
Mgr. Radek Vavřička 1
Mgr. Šimon Knoška 1
Mgr. David Kokoška 1

Graduates

NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr., Bc. Jiří Ryzner
Selected exact spacetimes in Einstein's gravity
Student si zvolí konkrétní přesná řešení Einsteinových rovnic popřípadě zahrnujících i hmotu, prozkoumá jejich matematické i fyzikální vlastnosti a pokusí se o jejich konzistentní interpretaci.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
M.Sc. Morteza Kerachian
Fields and particles in Einstein´s Gravity and its generalizations
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Ivan Kolář
Spacetimes with symmetries in a general dimension
Cílem práce je zkoumat vztah symetrií prostoročasové geometrie, zachovávajících se veličin ve fázovém prostoru geodetického pohybu a vlastnostmi základních polních operátorů v daném prostoročasu. Analýza se zejména zaměří na geometrie vícedimenziálních rotujících černých děr - tzv. Kerr-NUT-(A)dS prostoročasy. Mimo jiné bude cílem pochopit vztah mezi symetrickými operátory Diracova operátoru a vlnového operátoru na křivém pozadí, zobecnění objektů popisujících skryté symetrie (tzv. Killing-Yano tenzorů) na situace zahrnující supersymetrická pole či analýza globální struktury Kerr-NUT-(A)dS prostoročasů.
Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Mgr.  Ondřej Hruška
Investigation of geometrical and physical properties of exact spacetimes
The aim of this work is to study various aspects of interesting classes of exact spacetimes, in particular geometrical and physical interpretation of specific metrics, algebraic structure of solutions of Einstein’s gravitational field equations with a cosmological constant, or their generalization to higher dimensions and further beyond the context of Einstein’s general relativity. The main objective is to analyze a wide Kundt class of nonexpanding geometries (generalized B-metrics, universal spacetimes, impulsive and gyratonic waves, character of an envelope singularity etc.), Robinson-Trautman expanding class, or fully general spacetimes without a twist.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2019
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr.  Pavel Čížek ciz(at)matfyz.cz
Stationary fields in black-hole space-times
doc. RNDr. Semerák Oldřich, Dr. UTF 2017
Mgr.  Martin Váňa
Model rezonančních srážek elektronů s molekulami a molekulovými ionty
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. RNDr. Roman Čurík, Ph.D. ÚTF; ÚFCH JH AV ČR 2017
Mgr. Jakub Benda
Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. ÚTF 2017
Mgr. Mgr. Tomáš Husek 2017
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Kamil Daněk
Triple gravitational microlens
Cílem práce je 1) podat ucelený přehled topologií kritických křivek a kaustik trojité gravitační mikročočky; 2) prozkoumat chování mapy zjasnění v blízkosti jednotlivých částí kaustiky; 3) studovat zjasnění nebodového zdroje, citlivost čočky na nebodovost a okrajové ztemnění zdroje; 4) uplatnit zjištěné výsledky na pozorovaných případech trojitých mikročoček.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. 2015
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Jiří Eliášek adarith(at)gmail.com
Collisions of negative particles with atoms and molecules
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. UTF 2014
Mgr.  David Vrba
Nehomogenní kosmologické modely
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. UTF 2014
Matúš Kurian
Hamiltonovský chaos a jeho aplikace na anomální jevy v turbulentním prostředí
doc. Ing. L. Krlín, DrSc. ÚFPl AV ČR 2014
Mgr. Ph.D. Jiří Pešek
Thermal proceses in non-equilibrilium stochastical systems
Mgr. Karel Netočný, Ph.D. FZUAV 2014
Mgr. Bc. Petr Kašpar petrkaspar(at)atlas.cz
Inhomogeneous cosmology and averaging methods
Podrobně rozebrat a porovnat různé způsoby středování používané v nehomogenních kosmologických modelech a pro vysvětlení různých astrofyzikálních jevů (např. galaktických rotačních křivek). Dokončit vývoj středovacího postupu navrženého v rámci diplomové práce a aplikovat ho v zajímavých netriviálních situacích. Pokusit se použít programy pro algebraické manipulace ke zjednodušení výpočtů s Cartanovými skaláry, na kterých je vyvýjená metoda založena. Prostudovat vazbu středování nehomogenit na astrofyzikální efekty standardně vysvětlované pomocí temné hmoty a temné energie. Prozkoumat generování symetrií původně obecného nehomogenního prostoročasu při specifickém středování.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. UTF 2014
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Jakub Seidl
Anomalous diffuzion in plasma from fringe turbulent field of TOKAMAK
Doc. Ing. Ladislav Krlín, DrSc. UFPAV 2013
Mgr. Petra Suková lvicekps(at)seznam.cz
Chaos in motion around black holes
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. UTF 2013
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
RNDr., Ph.D. Pavel Augustinský
Stability of Fermi fluid towards dynamical fluctuations in strong correlated electron systems
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. FZUAV 2012
Mgr., Ph.D. Tomáš Málek tomas.malek(at)matfyz.cz
General relativity in higher dimensions
Mgr. Vojtěch Pravda, PhD. UTF/MÚ AV ČR 2012
Mgr.  Robert Švarc
Study of exact spacetimes
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. UTF 2012
Mgr.  Jakub Hruška
Generující metody v OTR a vlastnosti získaných řešení
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. UTF 2012
Mgr. Petr Beneš
Dynamical symmetry breaking in models with strong Yukawa interactions
Ing. Jiří Hošek, DrSc. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. (32-UJFAV) 2012
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Miroslav Šulc mira.sulc(at)seznam.cz
Excitation of molecules by cold electrons
Prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. UTF 2011
Mgr. Martin Scholtz
Problems of radiation in relatistic field theories
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. UTF 2011
Mgr. Norman Gürlebeck
Solutions Generating Techniques in Field Theories
Prof. RNDr. Bičák Jiří DrSc. UTF 2011
Mgr. Ph.D. Jiří Lipovský JLipovsky(at)seznam.cz
Quantum graphs and their generalizations
doc. RNDr. Exner Pavel DrSc. ÚJF AV ČR 2011
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Pavel Sládek
Asymptotic properties of the C-metric
Doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. ÚTF 2010
Mgr. Hedvika Kadlecová hedvika.kadlecova(at)centrum.cz
Gravitational field of gyratons on various background spacetimes (.pdf 2MB)
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. ÚTF 2010
Mgr. Ivan Pshenichnyuk
Interaction of electron with vibrating molecules
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2010
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Michal Tarana tarana(at)mbox.troja.mff.cuni.cz
Collisions of slow electrons with molecules
Prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. ÚTF 2009
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. David Kofroň
Exact and perturbed models in relativistic theories
Bičák ÚTF 2008
Mgr. Martin Fraas
Models of quantum systems with strong singular interactions
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. UJFAV 2008
Mgr. Tomáš Pecháček
Point processes as a mathematical tool to describe black-hole accretion disc stochastical variability
Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. AVČR 2008
Mgr. Lenka Zdeborová
Metody řešení modelů středního pole spinových skel a jejich aplikace v neuspořádaných systémech charakterizovaných mnoha nestabilními jevy
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. FZUAV/ Francie 2008
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Marián Pilc
Model problems of the theory of gravitation
Bičák ÚTF 2007
Mgr. Jindřich Dolanský
Time machines
Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. ÚTF 2007
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Přemysl Kolorenč Ph.D. Horáček ÚTF 2006
Mgr. Rudolf Sýkora
Relativistic theory of electron transport in magnetic layers
Doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. KFKL 2006
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
RNDr. Miroslav Beláň Ph.D. miroslav.belan(at)logos.cz
Exact radiative solutions in Einstein theory
Podolský ÚTF 2005
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Otakar Svítek Ph.D.
Gravitational waves: approximate methods and exact solutions (.pdf 1.09MB)
Podolský ÚTF 2004
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Karel Houfek Ph.D.
Cross sections and rate constants of resonant low-energy electron-molecule collisions
Horáček ÚTF 2002
Mgr. Martin Žofka Ph.D. zofka(at)mbox.troja.mff.cuni.cz
On cylindrical, spherical, and disk sources in general relativity
Bičák ÚTF 2002
NamePhD thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Tomáš Doležel Ph.D.
Couches minces et branes en cosmologie et leurs perturbations
Bičák, prof. N. Deruelle ÚTF, Inst. d'Astrophysique, Paříž 2001
RNDr. Karel Veselý Ph.D.
Gravitační pp-vlny
Podolský ÚTF 2001

This page was generated at: 2021-09-26 22:55 GMT
May yYou have any comments and questions regarding the web pages, please send them to webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigation for text browsers [this level | one level up | ITP]
Change national characters encoding. Česká verze hlavní stránky