Theoretical and mathematical physics students – bachelor studies

Students

Namebachelor thesissupervisordepartmentyear
Tomáš Tesař
1D model of laser-assisted resonant electron scattering
Resonances are quasi-bound states of quantum systems (e.g. electron+atom) which are known to enhance or suppress scattering and other transitions in the system. How does the resonant scattering change in the presence of a laser field which allows for absorption of one or more photons? The goal of this work is to understand on simple 1D models the properties of laser-assisted electron scattering on potentials supporting resonances. The student will implement and test a program for numerical solut...
Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
Namebachelor thesissupervisordepartmentyear
Václav Kubíček
Modelling of quantum dynamics in anharmonic potentials using model of interacting harmonic oscillators.
Molecular vibrations are usually described with Born-Oppenheimer approximation. This leads to motion of nuclei in the mean-field of electrons which is called potential energy surface. Dymensionality of such dynamics depends on the number of degrees of freedom of vibrational motion i.e. on the size of the molecule, which is in principle unlimited. Dependence of numerical demands for solution of such system on dimensionality is exponential. There is only small number of analytically solvable cases...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Radim Tauber
Time evolution of resonant states in electron collisions with diatomic molecules
Student se seznámí s lokální komplexní aproximací používané při popisu jaderné dynamiky během rezonančních srážek elektronů s molekulami a dále s numerickými metodami pro řešení časově závislé jednorozměrné Schrödingerovy rovnice. Cílem práce je aplikovat tyto metody na časový vývoj pohybu jader určitého molekulového aniontu (např. pro molekulu kyslíku) v rámci lokální komplexní aproximace, určit účinné průřezy vibrační excitace molekuly a disociačního záchytu elektronu na molekule a pokusit se interpretovat chování účinných průřezů na základě časového vývoje rezonančního stavu daného molekulového aniontu.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Jakub Voldřich
Uniformly accelerated coordinates
Student se seznámí s přesným řešením Einsteinových rovnic, které reprezentuje dvojici urychlených černých děr, tzv. C-metrikou. V důsledku symetrií jsou rovnice testovacích polí řešitelné metodou separace proměnných. To platí i ve speciálně relatistické limitě, kde jsou rovnice snadno explicitně řešitelné. V takovém případě místo černé díry bude student uvažovat objekt vhodných symetrií (topologickou sféru) z vodivého materiálu. Posléze budou zkoumat vlastnosti testovacího elektromagnetického pole (s přihlédnutím k patřičným okrajovým podmínkám) na daném pozadí (např. fenomén superradiance) a možnosti jejich vizualizace v globálních souřadnicích .
Mgr. David Kofroň, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Viktor Rosman
Interaction of point charge with moving conductors
Cílem práce bude zkoumání zdánlivě jednoduchého systému: volného bodového náboje poblíž nekonečné vodivé desky či drátu. Již vyřešit samotný pohyb v případě, že jsou uvažovány speciálně relativistické efekty je netriviální a není známo přesně. Co se však stane, když se bude vodič pohybovat a bude neideální? Pohyb náboje bude zkoumán v různých aproximacích.
Mgr. David Kofroň, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3

Graduates

Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Jan Šenk
Two-electron model of interatomic Coulombic decay
Interatomic Coulombic decay (ICD) [1] is auto-ionization relaxation mechanism, bych which an excited atom can efficiently transfer its excess energy to a neighboring atom or molecule. ICD belongs to the class of Feshbach resonances, which are inherently of many-electron character. Theoretical study of such processes requires the use of advanced methods such as many-particle Green's functions. For quantitative computations such methods can be efficient and successful, however, their complexity of...
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Matěj Konvalinka
Analysis of collisions processes in quantum mechanics using Siegert states
In quantum mechanics of collision processes the basic quantity that is obtained in experiments is the scattering cross section which is a measure of the strength of interaction between the incoming particle and the target. The scattering cross section depends on the energy of the incoming particle and can have a complicated shape depending on the processes that take place during the collision. For example the process of electron-atom collision can be strongly influenced by formation of so calle...
Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Daniel Rod
Interaction of test particles with impulsive gravitational waves
Práce se soustředí na studium, fyzikální interpretaci a názornou vizualizaci vlivu impulzních gravitačních vln na testovací částice. Student se seznámí s klasickým popisem těchto prostoročasů a ve vybraných případech bude modelovat explicitní chování geodetik (zejména neexpandující impulzy s gyratonovými členy a kosmologickou konstantou). Dále se student může seznámit se spinorovým popisem expandujících impulzů a jeho možnými aplikacemi.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
František Zach
Interaction of point charge with moving conductors
Cílem práce bude zkoumání zdánlivě jednoduchého systému: volného bodového náboje poblíž nekonečné vodivé desky či drátu. Již vyřešit samotný pohyb v případě, že jsou uvažovány speciálně relativistické efekty je netriviální a není známo přesně. Co se však stane, když se bude vodič pohybovat a bude neideální? Pohyb náboje bude zkoumán v různých aproximacích.
Mgr. David Kofroň, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Michal Grňo
Magnetic transport along translationally invarient obstacles
Student se má nejprve seznámit s formulací úlohy, v níž j dvourozměrný kvantový systém vystaven poruše, jež závisí toliko na jedné z obou kartézských souřadnic, a jejímu převedení na jednorozměrný problém prostřednictvím částečné Fourierovy transformace. Dalším úkolem bude zpracovat přehled známých modelů, v nichž se spektrální charakter problému mění v důsledku takových poruch, např. magnetických (Iwatsukův model), potenciálových nebo geometrických. V rámci samostatné práce bude studentovým úkolem vyšetřit jednoduché modely tohoto typu, jenž posud nebyly zkoumány, např. poruchu způsobenou lokálním potenciálem, jak regulárním ,tak i singulárním. Výsledky práce by měly být presentovány v anglickém jazyce.
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2021
Jiří Vrecion
De Sitter special relativity
Not only due to non-vanishing cosmological constant it is natural to ask why the fundamental group of transformations in special relativity should be the Poincare group, which is a semidirect product of the Lorentz group and spacetime translations. De Sitter group SO(1,4) has equal dimension and contains standard boosts and rotations, but it has no commuting translational part. This has many implications, that might be studied.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Jan Došek
Replacement of singularities in static spacetimes
1. Nastudovat základy obecné teorie relativity a seznámit se s klíčovými vlastnostmi gravitačního pole kompaktního zdroje [1]. 2. Rozšířit diskuzi obsaženou v [2] týkající se metody použité v [3] pro newtonovskou gravitaci a pro Schwarzschildovu metriku ve Weylových souřadnicích. 3. Zkoumat vliv volby souřadnic na tvar tenzoru energie a hybnosti a hledat metody, které by tento vliv mimimalizovaly. Zkoumat možnost variační formulace problému. 4. Výsledky demonstrovat na dalších přesných řešeních z Weylovy třídy [4,5].
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Eliška Klimešová
Properties of multi black-hole spacetimes
Student se bude zabývat přesným řešením Einsteinových-Maxwellových rovnic, které popisuje statické černé díry s elektrickým nábojem rovným jejich hmotnosti, jež jsou v rovnováze díky tomu, že jejich vzájemné elektrostatické odpuzování se vzájemně vyruší s jejich gravitační interakcí. Práce nejprve shrne známé vlastnosti Majumdarova-Papapetrouova řešení -- jeho horizonty, singularity a konformní strukturu, případně pohyb částic v něm. Potom se zaměří na řešení perturbované, v němž černé díry získ...
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Tereza-Marie  Hájková
Homoclinic chaos in black-hole fields
Téme geodetického chaosu v poli porušených černých děr spojuje tři oblasti teoretického výzkumu: astrofyzikální motivaci v podobě akrečních disků a prstenců kolem černých děr, obecnou relativitu jako teorii prostoročasu (gravitace), a teorii dynamických systémů, která poskytuje nástroje pro studium dlouhodobých důsledků slabých odchylek od integrability (v daném případě od integrability geodetického pohybu v polích izolovaných stacionárních černých dír). Práce bude vycházet z výsledků, které jsme se studenty získali v předchozích letech, speciálně se soustředí na nalezení kruhových a s nimi asociovaných homoklinických orbit v některých konkrétních potenciálech či metrikách.
Semerák Oldřich, doc. RNDr., DSc. Ústav teoretické fyziky 2021
Šimon Vrba
Magnetic field of current loops around black holes
Magnetická pole generovaná plazmatem akreujícím na černé díry jsou podstatným prvkem modelů takových astrofyzikálních objektů jako jsou aktivní galaktická jádra či rentgenové dvojhvězdy. Dnešní modely akrece jsou v konečné fázi výsledkem rozsáhlých numerických MHD kódů, nicméně nejjednodušší případy stacionárních a axiálně symetrických zdrojů byly vyřešeny i analyticky. Astrofyzikálně zajímavý případ testovací proudové smyčky byl studován v řadě článků a řešení prezentováno v různých podobách. Cílem této práce by mělo být využít tato publikovaná řešení pro zobrazení polí v konkrétních případech, speciálně pak k modelování pole soustavy koncentrických smyček (odpovídající tenkému proudovému disku).
Semerák Oldřich, doc. RNDr., DSc. Ústav teoretické fyziky 2021
Róbert Jurčík
Centre of the Kerr and Appell space-times
50 let je známo, že v centru Kerrova prostoročasu je kruhová prstencová singularita, která ohraničuje vnitřně plochý disk interpretovatelný buď jako sídlo hmoty záporné plošné hustoty, nebo jako regulární vakuový průchod do druhé asymptoticky ploché oblasti variety. Nedávno však vyšel článek, který tvrdí, že geometrická povaha centrálního disku je jiná. Bylo by zajímavé zkontrolovat tuto "issue" nejen pro Kerrův, ale i pro Appellův prostoročas, který je topologicky (ale i strukturou momentů) Kerrovu velmi podobný (a je jednodušší). Jedná se (snad) o vděčné téma pro zájemce o geometrii. Téma předpokládá znalost obecné relativity na úrovni kursu NTMF111.
Semerák Oldřich, doc. RNDr., DSc. Ústav teoretické fyziky 2021
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Lukáš Knob
Dynamical systems in cosmology
The scope of the thesis is to analyse the dynamical systems approach in the context of General Relativity, with particular emphasis on cosmological applications. By recasting Einstein's field equations in the form of an autonomous dynamical system it is possible to perform a global analysis of the whole space of solutions, including their stability in the asymptotic limits. The thesis will focus first of all on reviewing known models in order to provide a landscape of the existing literature and to present the method in a comprehensive way. Moreover, the work will possibily include original results regarding recent models describing the effects of dark matter and dark energy in low-symmetry spacetimes.
Giovanni Acquaviva, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Matúš Papajčík
Regular sources of spacetimes with singularities
Polní rovnice obecné teorie relativity (OTR) jsou nelineární. Na jedné straně díky tomu existují např. černoděrová řešení, ovšem protože nelze až na výjimky provádět superpozici řešení, jsou přesná řešení vzácná a ještě vzácněji reprezentují reálná pole nějakých gravitujících objektů. Mnohá řešení vykazují všelijaké singularity, což v OTR znamená nejen nekonečně silná pole, ale také přítomnost dalších patologií, např. podél některých světočar mohou částice cestovat zpět v čase. Cílem práce by b...
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Mak Pavičevič
Conservation laws with respect to curved backgrounds associated with black holes and cosmological models
Prostudovat literaturu o teoriích gravitace, zvláště o teoriích Horndeskiho typu, zaměřit se na prostoročasy representující černé díry nebo jednoduché kosmologické modely. Provést přehled metod umožňujících formulaci zákonů zachování pro perturbace přesných řešení rovnic pole v těchto teoriích. Soustředit se na metody vycházející z přístupů Katze, Bičáka, Lynden-Bella, Petrova a dalších a s jejich pomocí se pokusit vyjádřit například hmotnost černých děr v asymptoticky anti-de Sitterových případně dalších "kosmologických" prostoročasech.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Ústav teoretické fyziky 2020
Vít Hauser
C-metric as a limit of photon rocket
Student se seznámí s přesnými řešeními Einsteinových rovnic: Schwarzschildovým ř., Vaidyovým ř., fotonovými raketami a C-metrikou. Následně rozvine konstrukci C-metriky jako limity fotonových raket a tím přenese výsledky ohledně gravitačního záření atp. do prostoročasu C-metriky. Zároveň rozpracuje různé limitní případy a jednodušší modely akcelerace, aby vyvrátil či potvrdil smysluplnost daného modelu.
Mgr. David Kofroň, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Matěj Mezera
Dynamical perturbations of triple stellar and planetary systems seen in gravitational waves with LISA
LISA is an approved space-based mission for detection of mHz gravitational waves to be launched in 2030s. It will detect a number of compact binary stars, which emit gravitational waves on essentially a single frequency. This frequency can be smeared out by finer effects, for example by frequency shifts and light travel time effects for a binary orbiting a distant body (star or a planet) around a common barycenter. These perturbations, if detected, would provide a new probe of certain phenomena ...
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D., Konzultanti: Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. Ústav teoretické fyziky 2020
Marek Pospíšil
Numerical solution of the Ernst equation
1. Nastudovat základy obecné teorie relativity a seznámit se s klíčovými vlastnostmi gravitačního pole kompaktního zdroje [1]. 2. Nastudovat křivočaré souřadnice dle [2]. 3. Nastudovat podoby Ernstovy rovnice a Ernstova potenciálu pro Kerrovu metriku [3]. 4. Zkoumat chování různých metod numerického řešení parciálních diferenciálních rovnic při řešení Ernstovy rovnice [4,5].
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Richard Ivánek
Beahvior of the solutions to the wave equation in compactified hyperboloidal slicing
1. Nastudovat základy obecné teorie relativity a kompaktifikace prostoročasů za použití konformně související metriky [1,2]. 2. Nastudovat 3+1 zápis geometrie prostoročasu [3]. 3. Zkoumat chování vybraných řešení vlnové rovnice na hyperboloidálních nadplochách v asymptoticky plochých prostoročasech s ohledem na jejich efektivní reprezentaci při numerickém řešení vlnové rovnice. 4. Popsat uvažované volby souřadnic s použitím veličin 3+1 formalismu a případně i zkoumat možnost jejich dynamické volby např. prostřednictvím zdrojových funkcí zobecněných harmonických souřadnic.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Václav Mikeska
Interpretation of the sources of the known solutions of Teukolsky equations
Student se seznámí rovnicemi popisující chování testovacích polí (elektromagnetické, gravitační) na pozadí černých děr. Tyto, takzvané Teukolského rovnice, lze řešit zavedením Debyeovských potenciálů, které připouští i klasická plochá řešení. Ovšem interpretace zdrojů se v tomto případě mění. V tom by spočívalo těžistě této práce.
Mgr. David Kofroň, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Jan Střeleček
Imprint of individual galaxies on gravitational lensing by galaxy clusters
Student by v rámci práce měl zkoumat gravitační čočkování kupou galaxií a soustředit se na lokální vliv jednotlivých galaxií kupy. Halo dominantní temné hmoty kupy lze popsat profilem Navarra, Frenka a Whitea (NFW), ke kterému lze v základním přiblížení přidat hmotné body představující jednotlivé galaxie. Nejdříve s využitím modelu s jednou galaxií posoudí vliv volby základních parametrů NFW profilu na zjištěné vlastnosti kritických křivek a kaustik. Model poté rozšíří přidáním dalších hmotných bodů a prozkoumá charakter kombinování perturbací od jednotlivých bodů.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Šimon Knoška
Conformally related spacetimes
Student se seznámí s vlastnostmi konformních transformací, geometrickým popisem nulových geodetických kongruencí, definicí Robinsonovy-Trautmanovy (RT) a Kundtovy (K) třídy prostoročasů a jejich nejvýznamnějšími představiteli (statické černé díry, (ne)expandující gravitační vlny, gyratony). Dále využije konformního vztahu mezi RT a K geometriemi k identifikaci konformního faktoru a Kundtovské části metriky odpovídající známému přesnému RT řešení rovnic gravitačního pole, případně se pokusí o hledání a fyzikální interpretaci řešení nových, a to jak v Einsteinově teorii relativity tak teoriích modifikovaných.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
David Miškovský
Parameterization of the Kerr solution
Nejprve by se měl student detailně seznámit s přesným Kerrovým řešením Einsteinových rovnic gravitačního pole, které popisuje rotující černou díru. Dále v této geometrii prozkoumá existenci netwistující nulové geodetické kongruence a s ní svázané foliace prostoročasu světelnými nadplochami. Poté se pokusí o zavedení vhodných adaptovaných souřadnic.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Lukáš Honsa
Coordinate choice in the Oppenheimer-Snyder model of gravitational collapse
1. Nastudovat základy obecné teorie relativity a seznámit se s klíčovými vlastnostmi FLRW kosmologického modelu a Schwarzschildovy černé díry včetně důvodů různé volby souřadnic. 2. Nastudovat odvození Oppenheimerova a Snyderova modelu gravitačního kolapsu. 3. Podrobně sepsat vztahy pro transformace mezi různými sadami souřadnic používaných při popisu Shwarzschildova prostoročasu. 4. Zkoumat analyticky a numericky prodloužení těchto souřadnic skrze povrch kolabující hmoty Oppenheimerova a Snyderova modelu.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Daniel Slezák
Model of relativistic spinning system
Cílem práce je uvažovat systém kontaktně interagujících částic jako jednoduchý model objektu s vnitřním momentem hybnosti a s jeho použitím ilustrovat chování částice se spinem ve speciální a obecné teorii relativity. V práci bude nejprve potřeba zkoumat model složeného systému s momentem hybnosti, jehož kohezi zprostředkují modelové částice se zápornou hmotností. Již v rámci speciální teorie relativity bude potřeba diskutovat zavedení vektoru spinu, chování těžiště systému při změně inerciální...
RNDr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Zsolt Bačo
Quantization of dynamics of molecular rattleback.
Rattleback is a small boat-shaped toy, that is placed on table and spun. If the direction of the spin is "incorrect" the boat starts to vibrate and the direction of the spinning is gradually inverted (see "rattleback" on wikipedia and the videos shown there). Apparent violation of angular momentum conservation is consequence of interaction with the table. The goal of this thesis is to design a molecular system attached to surface with similar behavior
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Jozef Bucko
Gravitational collapse of magnetized matter
Rešeršní část práce by měla shrnout gravitační kolaps popsaný Oppenheimerovým-Snyderovým modelem a zmínit různé volby souřadnic v tomto dynamickém prostoročase. Následovat by měl přehled výsledků získaných v klíčovém článku [1], tedy odvození rovnic pro vývoj elektromagnetického pole při kolapsu, vysvětlení volby počátečních dat, popis chování dipólového elektromagnetického pole při gravitačním kolapsu a diskuze vlivu volby souřadnic. Práce by měla směřovat k formulaci soustavy evolučních rovnic elektromagnetického pole vhodných k numerickému řešení.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
David Sychrovský
Comparison of Brill waves with the fields of singular rings
Tato práce by měla porovnat – v rámci statické a axisymetrické třídy řešení Einsteinových rovnic – geometrii prostoročasů generovaných singulárními kruhovými prstenci (které již v tomto směru byly studovány v literatuře) s geometrií odpovídající časově symetrickému okamžiku vývoje tzv. Brillových gravitačních vln. Toto řešení je dynamické a popisuje soustřeďující se a poté opět rozplývající oblast zvýšené křivosti, přičemž v časově symetrickém okamžiku odpovídá momentálně statickému a axiálně symetrickému rozložení křivosti s maximem podél určité kružnice. Výhodou tohoto řešení (oproti nekonečně tenkým prstencům) je, že i ve zmíněném maximu je křivost konečná.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2018
Marek Liška
Thermodynamic of black holes. Entropy and Information.
1. Develop all the historical calculations regarding thermodynamic of black holes in order to have a full control of the tools and subtleties used. When considering quantum processes, we will keep only the formulation based in quantum mechanics (without introducing concepts coming from quantum field theory). 2. Define and understand possible concepts of entropy and what is their physical interpretation. In order to develop this part we should start by understanding the formulation of quantum mechanics in terms of density matrix. 3. Understand the concept of physical information and relate it with previous processes in black hole mechanics.
Giovanni Acquaviva, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Dominika Hubová
Mass loss from binary stars
Many binary stars can experience catastrophic interaction accompanied by almost instantaneous loss of mass, angular momentum, and energy. This "common envelope" interaction is critical for many pathways of binary evolution leading to tight binaries composed of white dwarfs, neutron stars, and black holes, including the progenitors of gravitational wave sources. Recently, these events were identified in time-domain surveys of the sky, which brings an unique opportunity to understand this phase by...
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Yelyzaveta Pulnova
Standard and alternative cosmological models
- Description of the basic principles of cosmology and observational facts - Detailed derivation of Einstein's equations for a metric compatible with the cosmological principle and standard matter sources - Relaxation of the hypothesis of flatness and isotropy - Non-standard matter sources describing dark matter and dark energy - Explicit and numerical solutions of the evolution equations
Giovanni Acquaviva, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Václav Miřátský
Anomalous heat response in nonequilibrium stochastic models
Tepelná odezva systému při změně teploty okolí je charakterizována tepelnou kapacitou a pro rovnovážné systémy nese relevantní informaci o jejich vnitřní struktuře. Pro nerovnovážné systémy jako je například tepelná pumpa nebo kvantová tečka přenášející náboj mezi dvěma elektrickými přívody se tato tepelná odezva děje na pozadí neustálé disipace. Příslušná (zobecněná) tepelná kapacita proto může vykazovat anomální vlastnosti (například nabývat záporných hodnot), jejichž fyzikální interpretace je netriviální. Cílem práce je prostudovat tuto problematiku pro některé stochastické modely nanoskopických systémů mimo termodynamickou rovnováhu.
RNDr. Karel Netočný, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Martina Šarmanová
Iterative calculation of vibrational dynamics in electron scattering from molecule
Molecular vibrations are usually described with Born-Oppenheimer approximation, which leads to motion of nuclei in the mean-field of electrons. This approximation must be generalized in the presence of more electronic states or electron scattering states. In the presence of more vibrational modes the effects associated with nontrivial topology of potential energy surface are possible. In this thesis the student will familiarize him(her)self with description of electron scattering from molecules ...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Pavel Šklíba
Determination of structure of small water clusters using photoelectron spectroscopy
Molecular clusters are a type of material with different properties from those of an isolated molecule and a bulk solid. Contemporary experimental techniques (supersonic jet expansion) are capable of preparing clusters of water molecules of various sizes which can serve for example as a model for the immediate environment surrounding the subunits of DNA. However, the experiment is not able to control very well the geometries of the clusters that are prepared. The goal of this project would be to...
Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Lukáš Timko timkolukas(at)seznam.cz
Gravitational lensing by combined continuous and discrete matter
Gravitational lenses are typically modeled either by a continuous mass distribution (in the case of strong and weak lensing by galaxies or galaxy clusters), or by a set of discrete point masses (in the case of microlensing by stars or stellar systems). However, continuously modeled astrophysical systems do have their discrete component: lensing galaxy clusters contain individual galaxies; lensing galaxies contain dwarf galaxies, globular clusters, and at a finer scale individual stars. The objective of the work is to test the influence of an added discrete component on the lensing of continuously modeled objects using simple models, and to assess potential implications for the analyses of observed lenses.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Ondřej Basler
Numerical determination of the scattering length for atomic collisions
Numerical determination of the scattering length for low-energy collisions of atoms, which is needed e.g. when modelling the Bose-Einstein condensate.
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Hedvika Gedeonová
Time-dependent solution of the generalized Fano model
Variety of physical processes in quantum mechanics can be described as interaction of the so called discrete state with continuum. Resonant scattering can serve as a most typical example. Here, the metastable state, which is described by a square integrable wave function, corresponding to capture of the particle near the target, decays into the continuum of scattering states. When dealing with such a problem exponential decay of the discrete state is commonly assumed with the decay rate determin...
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Petr Lukeš
Wave-packet basis in the description of the resonance scattering
Numerical evaluation of phase shifts in the quantum scattering theory relies on the good representation of continuum. Recently, novel approach to its discretization has been proposed, which is based on the so-called wave-packet basis. One of the advantages of this basis is perfect control over the density of the resulting discrete levels in various energy intervals. Student should study the usefulness of the basis for different numerical approaches to scattering problem.
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Vítek Veselý
Motion of extended bodies in gravitational fields
Mgr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Zuzana Vlasáková
Fields of current loops around black holes
Magnetická pole generovaná plazmatem akreujícím na černé díry jsou podstatným prvkem modelů takových astrofyzikálních objektů jako jsou aktivní galaktická jádra či rentgenové dvojhvězdy. Dnešní modely akrece jsou v konečné fázi výsledkem rozsáhlých numerických MHD kódů, nicméně nejjednodušší případy stacionárních a axiálně symetrických zdrojů byly vyřešeny i 'analyticky'. Astrofyzikálně zajímavý případ testovací proudové smyčky byl studován v řadě článků a řešení prezentováno v různých podobách. Cílem této práce by mělo být porovnat tato publikovaná řešení a případně jich využít k nalezení pole soustavy koncentrických smyček (odpovídajících disku kolem černé díry).
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2017
Petr Kotlařík
Rotating thin disc around a Schwarzschild black hole: properties of perturbative solution
Černé díry obklopené disky či tenkými prstenci jsou patrně centrálními objekty galaktických jader a některých rentgenových dvojhvězd. Navzdory nelinearitě obecné relativity je ve statickém a axiálně symetrickém případě možné takovéto "superpozice" přesně a jednoduše popsat. Statičnost však nepřipouští rotaci a v důsledku efekty tzv. "draggingu", jejichž kombinace u vícesložkových systémů by mohla být velmi zajímavá. Stacionární "superpozice" jsou bohužel velmi obtížné, ale aspoň pro pomalou rotaci jich lze dosáhnout perturbací statických prostoročasů. Námětem této práce bude studium vlastností lineární perturbace Schwarzschildova řešení vyvolané přítomností lehkého rotujícího tenkého disku. Téma je určeno pro absolventy přednášky NTMF111.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2017
Ondřej Zelenka
Chaotic motion in Johannsen-Psaltis spacetime
Johannsen-Psaltis is a perturbation of the Kerr spacetime designed to avoid pathologies like naked singularities and closed time like curves. This spacetime depends not only on the mass and the spin of the central object, but also on extra parameters. In this thesis we consider only the lowest order extra parameter, and we show that the geodesic motion in this spacetime can exhibit chaotic behavior. We study the corresponding phase space by using Poincaré sections, rotation numbers and Lyapunov exponents.
Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. Ústav teoretické fyziky 2017
Martin Šípka
Gravitational collapse of scalar field
1. Seznamte se s následujícími okruhy problémů [1-4] a shrňte je v rešeršní části práce - Skalární vlnová rovnice ve sféricky symetrickém prostoročase - Konformní diagramy sféricky symetrických asymptoticky plochých časoprostorů - Kritické jevy v gravitačním kolapsu - Základy numerického řešení obyčejných diferenciálních rovnic 2. Podrobně nastudujte metodu numerické evoluce kolabujícího skalárního pole v kompaktifikovaných souřadnicích [5] 3. Numericky zkoumejte jak chování skalárního a gravitačního pole během kolapsu tak i použitých numerických metod.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Viktor Skoupý
Kinematics of particle collisions in the ergosphere of Kerr black hole
1. Seznamte s následujícími okruhy problémů [3-6]: - Kerrův prostoročas a jeho vlastnosti - Pohybové rovnice bodových částic v Boyerových-Lindquistových a Kerrových-Schildových souřadnicích - Penroseův proces pro srážku částic - Numerické řešení soustav obyčejných diferenciálních rovnic - Věty o horizontech a množství využitelné energie 2. Podrobněji zkoumejte a ilustrujte možnost extrakce energie při srážce částic v ergosféře Kerrovy černé díry v situaci uvažované v [1] a [2].
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Lukáš Polcar Polcar.vm(at)seznam.cz
Geodesics in the field of a perturbed black hole: where appears chaos?
V poslední době jsme se se studenty věnovali geodetickému pohybu ve statickém a axiálně symetrickém poli černé díry obklopené tenkým diskem či prstencem. Pomocí vícero metod jsme ukázali, že pohyb je za širokého rozsahu parametrů chaotický, a pokusili se také výsledky aplikovat na astrofyzikální podmínky v jádře naší galaxie. Bylo by zajímavé detailněji prostudovat vlastnosti periodických, homoklinických a/nebo heteroklinických orbit uvažovaných systémů. Tyto orbity jsou pro dynamiku klíčové, po...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2016
Milan Pešta pestamilan(at)gmail.com
Space-times with toroidal horizons
Toroidální struktury se zdají být přirozeným stadiem gravitačního kolapsu rotujících těles, ale bylo ukázáno, že stacionární černé díry v nesingulárních asymptoticky plochých (tzv. globálně hyperbolických) prostoročasech obecné relativity mají – alespoň splňuje-li přítomná hmota určitou energetickou podmínku – vždy horizont sférické topologie. Není stále vyjasněno, zda porušení některých z uvedených okolností poskytuje realistickou možnost existence toroidálních černých děr. Metriky s toroidální...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2016
Jiří Černý cernyjiri01(at)seznam.cz
Hamilton's function in classical and quantum mechanics
Hamiltonova funkce, narozdíl od Hamiltoniánu, je funkcí počátečních a koncových poloh a časů, přičemž její hodnota je dána vyčíslením akce na fyzikální trajektorii. Souvisí přímo s řešením Hamiltonovy-Jacobiho rovnice, energií systému a s amplitudou přechodu u vývoje kvantových systémů.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Adam Vrátný Vratny.Adam(at)seznam.cz
Study of accelerating Taub-NUT spacetimes
The aim of this work is to analyze new vacuum solutions of Einstein’s gravitational field equations that allegedly represent accelerating (non-rotating) black holes with a NUT parameter. Although such solutions were mathematically found in 2006, their clear physical interpretation is still missing. The geometric and physical analysis will be based on explicit evaluation of the curvature scalars determining the algebraic type, finding suitable coordinates in which the acceleration can be set to zero, and elucidating the parameters related to the non-trivial NUT charge and acceleration.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2016
Jiří Trnka trnkajirka(at)seznam.cz
Semiclassical Monte-Carlo method in three particle scattering
Synthesis of molecules in the cosmic space is still not well understood. Conditions inside interstellar molecular clouds are so dramatically different from common laboratory conditions, that most of the processes that can take place there are not much explored. Quantum scattering theory describes such processes in principle exactly, but in practice the calculation is beyond computational power available even in the case of small molecules and we have to use clever approximations. A combination o...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Filip Vozáb
Particle interaction with atoms in optical lattice
Techniques of manipulation, trapping and cooling of atoms in optical laser field considerably developed during nineties. One of interesting applications is trapping of atoms in optical lattice, which is periodic potential formed by electromagnetic standing wave. Atoms in such lattice behave similarly like electrons or quasiparticles in solid state, but their properties could additionally be tuned with help of auxiliary electric or magnetic fields. Such configuration is a model system convenient ...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Dávid Matejov
Investigation of chaotic dynamical systems using the methods of Riemannian geometry
Student se seznámí s teorií dynamických systémů jakožto teorií diferenciálních rovnic prvního řádu, s analýzou jejich stability a s formulací v jazyce teorie míry a statistické fyziky. Poté se studiem odborné literatury seznámí s různými formulacemi hamiltonovské mechaniky v jazyce riemannovské geometrie a s různými přístupy k detekci chaosu v dynamických systémech, zejména s přístupy založenými na studiu rovnice geodetické deviace. Student se také naučí řešit dynamické systémy numericky ve vhodném programovacím jazyce (Python nebo C). Získané poznatky budou aplikovány na studium geodetik a jejich chaotických vlastností v různých prostoročasech (pp-vlny, Kundtovy prostoročasy, Robinsona-Trautmanova řešení).
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Mikuláš Matoušek
Collisions of electrons with diatomic molecules
During electron collisions with diatomic molecules, the incoming electron is often captured into a resonant state producing a temporary molecular anion whose nuclear dynamics is different from that of a neutral molecule. As a result the molecule can be vibrationally excited, if the electron is again released, or it can dissociate, if the electron stays at one of the atoms. To construct a model describing the nuclear dynamics of these collisions, it is first necessary to calculate the potential-e...
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Jakub Káninský
Dynamics of causal sets
Causal sets represent one of the approaches to quantum gravity which from the beginning takes discrete structure of spacetime as given. To the set of discrete events are then added their causal relations. Dynamics of such a model might be given e.g. by sequential growth, where we add subsequent events and with certain probability generate their causal relations with original set.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2015
Jan Dvořák
Elementary atomic collision processes in early Universe
Prediction of the relative abundance of the elements (H,D,He,Li) in the early Universe was one of the important arguments for the validity of the big bang theory. This prediction was based on models of nuclear reactions in hot dense plasma. Similar calculations are done also for later stages of universe, when the mater cooled significantly, so that atoms and molecules can form. Cross section for tens of reactions [2] are needed for such models. Goal of this work is critical revision of quality of these calculations (some of them are quite old). Calculation of selected reactions can be repeated or improved. Search of overlooked missing reactions can be attempted.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2015
Michal Karamazov michal.karamazov(at)gmail.com
Impulsive gravitational waves
Student se seznámí s přesnými řešeními Einsteinových rovnic, která popisují neexpandující i expandující impulsní gravitační vlny šířící se v prostoročasech konstantní křivosti. Dále se bude věnovat vybraným aspektům geodetických pohybů v těchto prostoročasech a způsobům jejich vizualizace.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2015
Jiří Veselý JirkaVV(at)seznam.cz
Shell sources and interpretation of extremally charged spacetimes
The aim of the bachelor thesis is to attempt to replace the singularity of a particular cylindrically symmetric solution of Einstein-Maxwell equations with a surface source and based on its properties, give a physical interpretation of the spacetime.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2015
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Aleš  Flandera
Higher spin theories in three dimensions
The aim of this project is to understand the theory of gravity coupled to massless higher spin fields in three spacetime dimensions. This theory can be formulated as a Chern-Simons theory and has a rich symmetry structure. The project will investigate these symmetries as well as the physical properties of conical defect solutions in the theory.
dr. Joris Raeymaekers Ústav teoretické fyzikygc 2014
Jiří Táborský
Multimode vibrational dynamics of electron scattering from molecule
Theoretical description of electron-molecule collisions still represents a great challenge. In addition to involving many particles, this theory is complicated by contribution of electron continuum and breakage of the Born-Oppenheimer approximation. All this problems are properly solved in the nonlocal resonance model theory [1,2]. This theory is used only for diatomic molecules. On the other hand, the equations of the nonlocal resonance model theory can easily be formulated for harmonic vibrati...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyzikygc 2014
Matěj Hudec
Difraction of particle on slit with internal structure
Numerically exactly solvable problem of particle diffraction from structured barrier and its interpretation using approximate methods of solution. Student learns the key concepts of multichannel quantum scattering theory and resonances. This experience may serve as a basis for further work in atomic and molecular physics, particle physics or theory of electron transport in solid state.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Václav Bára
Superradiant solutions of the field equations
Nastudujte klíčové publikace k tématu a na základě publikovaných ale i vlastních analytických i numerických výpočtů detailně ilustrujte jev superradiace ve frekvenčním i časovém obraze u klasického Zeľdovičova modelu superradiace pro elektromagnetické pole vně otáčejícího se vodivého válce. Do práce zahrňte i stručný přehled publikovaných výsledků týkajících se superradiace pro pole v okolí Kerrovy černé díry.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Dávid Hvizdoš hvizdosdavid(at)yahoo.co.uk
Solution of integral equations for separable interactions
Integral equations of scattering theory (Fredholm integral equations of the second kind) can be solved analytically for so-called separable interactions. It is the goal of this work to find such solutions for systems electron-atom or electron-molecule and to carry out their analytical continuation into the complex energy plane.
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2014
Jiří  Ryzner j8.ryzner(at)gmail.com
Geodetic structure of multi-black-hole spacetimes
Úkolem studenta bude nejprve shrnout vlastnosti víceděrových prostoročasů bez kosmologické konstanty, čili statického Majumdarova-Papapetrouova řešení, a dále příslušného zobecnění s kosmologickou konstantou, čili expandujícího řešení Kastora-Traschenové. Dále bude student uvažovat zjednodušený model s pouze dvěma černými děrami a napočítá zde elektrogeodetiky. Nakonec se pokusí o totéž v dynamickém prostoročasu Kastora-Traschenové.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Jakub Pejcha jakubpejcha(at)seznam.cz
Magnetic fields of current loops around black holes
Otázka generování a možných konfigurací (elektro)magnetického pole v polích černých děr je teoreticky zajímavá a také astrofyzikálně významná. Speciálně magnetická pole generovaná plazmatem obíhajícím kolem černých děr jsou podstatným prvkem modelů takových velmi energetických zdrojů jako jsou aktivní galaktická jádra či rentgenové dvojhvězdy. Dnešní 'realistické' akreční modely jsou v konečné fázi výsledkem rozsáhlého numerického MHD modelování, nicméně nejjednodušší případy stacionárních a axi...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. Ústav teoretické fyziky 2014
Petra Votavová
Analysis of the Stieltjes imaging method for the calculation of resonance widths
Calculation of resonance widths or decay rates of metastable states of atoms, molecules, and their ions represents very difficult problem for many-body quantum physics. The difficulty stems from the necessity of description of the electrons released to continuum. In practice, the continuum wave functions are often approximated using square-integrable functions that are widely used to describe bound states but cannot represent the scattered electron. However, the resulting pseudo-spectrum can sti...
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Bc. Jakub Kocák
Study of resonance and threshold effects on simple two-channel model
Analytically solvable model for two-channel scattering and its discussion in connection to theory of inelastic collisions in atomic and molecular physics. Student learns the key concepts of multichannel quantum scattering theory and resonances. This experience may serve as a basis for further work in atomic and molecular physics, particle physics or theory of electron transport in solid state.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Vojtěch Witzany
Chaos in perturbed black-hole fields
Geodetický pohyb kolem izolovaných stacionárních černých děr je plně integrabilní, avšak přítomnost dodatečného zdroje (např. disku či prstence) integrabilitu naruší a v systému se typicky objeví chaos. Tuto "robustní" skutečnost, která může mít astrofyzikální význam včetně observačních důsledků, jsme studovali různými metodami v přesných prostoročasech Weylova typu popisujících statickou a axiálně symetrickou soustavu černé díry obklopené tenkým diskem či prstencem. Záměrem tohoto návrhu je pod...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. Ústav teoretické fyziky 2013
Ondřej Hruška
Classical limit of relativistic dynamical fields
The aim of this work is to demonstrate the best way in which dynamical electromagnetic and gravitational fields are represented in the Newtonian physics formalism, i.e., by using of the concept of force acting instantaneously at a distance. In particular, absence of the so called aberration will be explained. As a suitable explicit model, the Kinnersley class of exact solutions of Einstein’s equations which describe the field of arbitrarily accelerated sources will be used, including a possible cosmological constant.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2013
Miroslav Tomášik
Geodesic equations in space-times with helical symmetry
Vybrali jsme aktuální problém z obecné teorie relativity, řešení geodetických rovnic v prostoročasech s helikální symetrií. Rovnice geodetiky jsou soustavou obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu a jejich řešením je světočára částice vložené do zadaného gravitačního pole. V tomto případě půjde o gravitační pole binárního systému v linearizované Einsteinově teorii. Studium vlastností geodetik v prostoročasech s helikální symetrií je aktuální problém (viz [1]), přesto ale nahlížené jako úl...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2013
Pavel Irinkov
Symmetries of anti-de Sitter universe and spaces obtained by identification along these symmetries
Review work on geometry of anti-de Sitter spacetime and its isometric identifications.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2013
Eliška Klozová
Geometry of 2+1 dimensional black holes
práce by měla předložit přehled geometrie nízkodimenzionálních tzv. BTZ (Banados-Teitelboim-Zanelli) černých děr. Tyto objekty lze získat identifikací části anti-deSitterova vesmíru v 2+1 dimenzi. Cílem práce by mělo být studovat, shrnout a pedagogicky vyložit geometrii těchto děr, studovat fázové přechody k prázdnému anti=de Sitterovu vesmíru a prostoročasu obsahujícímu bodové částice.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2013
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Matěj Ryston matej.rys(at)gmail.com
Solving test-particle equations of motion near a black hole
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2012
Ivan Kolář
Spacetimes with photon rockets
The aim of the work is to summarize, compare, and further investigate exact spacetimes of Einstein’s equations of gravitational field with a null matter field that model an accelerated motion of localized objects – photon rockets. In particular, geometric and physical analysis of the Kinnersley and Bonnor classes of such spacetimes will be presented.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2012
Tibor Schmidt
Modeling the Mach's principle in the post-Minkowskian approximation to general relativity
Tématem práce jsou význačné vlastnosti obecné teorie relativity jako je kalibrační volnost nebo gravitomagnetismus a jejich diskuze m.j. i z hlediska Machova principu. Protože přesné řešení Einsteinových rovnic představuje obtížnou úlohu, bude při výpočtech použita postminkovská aproximace poskytující možnost studovat společně pohyb částic modelujících jak hmotu, tak i pozorovatele, jeho inerciální systém a jím pozorované světelné paprsky. V takovýchto modelech působení hmoty na inerciální systé...
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2012
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Lukáš Ledvina
Measuring accretion disk properties from quasar microlensing
When a distant quasar is gravitationally lensed by an intervening galaxy, several observable images of the quasar are formed by the gravitational field of the galaxy. In case the light of any of the images passes directly through the stellar population of the lensing galaxy, it is additionally influenced by all stars lying along its path. Taking into account the non-negligible angular motion of the quasar with respect to the caustic structure formed by the gravitational field of these stars, it ...
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. ÚTF 2011
Zuzana Beňová #zuzanka.benova(at)gmail.com
Binary pulsars - astrophysical laboratories (not only) of theory of general
Mgr. David Kofroň, Ph.D. 2011
Lukáš Holka #lukas.holka(at)zoznam.sk
Swimming in spacetime
The motion of mass points in a gravitational field can be described and calculated rather easily. However, in the case of bodies with internal degrees of freedom, the situation is substantially more involved. Two mass points connected by a massless strut the length of which changes in time can modify the parameters of their orbit even in the Newtonian gravitational field. There are also examples of simple, extended objects that modify their orbit as they move on curved surfaces. This suggests a ...
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. UTF 2011
Bc. Filip Přeučil
Principles of gravitational-wave detection
Tématem práce bude působení gravitačních vln na pohyb částic a na něm založené detektory gravitačních vln. 1. Slabé gravitační vlny v Einsteinově teorii relativity 2. Pohyb testovacích částic a fotonů v gravitační vlně 3. Funkce interferometrických detektorů gravitačních vln 4. Alternativní metody detekce gravitačních vln
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2011
Lukáš Bednařík l.bednarik(at)gmail.com
Description of narrow resonances using two-potential formula
Study of extremely narrow resonances in potential scattering. Development of numerical methods for very narrow resonances, or resonances with very different time scales for decay in two different channels.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. UTF 2011
Bc. Jan Kubíček #jankubicek(at)centrum.cz
Thin discs and rings as sources of Weyl space-times
Úkolem studenta bude: (i) seznámit se s popisem (vakuových) statických a axiálně symetrických prostoročasů pomocí Weylovy metriky a s odpovídajícím tvarem Einsteinových rovnic; (ii) seznámit se s řešeními polních rovnic, jejichž zdrojem jsou tenké disky či prstence, a sepsat o nich krátký přehled. Možnosti vlastní práce: (iii) pochopit rozdíly v povaze základních prstencových řešení a pokusit se je doložit prozkoumáním okolí jejich singularit; případně (iv) pokusit se navrhnout další řešení diskového typu, speciálně promyslet možnosti řešení pro disky s hladkým průběhem hustoty na okraji/okrajích.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. UTF 2011
Bc. Filip Hejda
Properties of the extreme charged black hole near horizon
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. UTF 2011
Leoš Pohl
Heat diffusion equation in the physics of asteroids and meteoroids
The influence of the thermal emission of radiation from the surfaces of asteroids and meteoroids on their orbital and rotational motion is a frequently discussed application of the heat diffusion equation. We call secular changes of the semimajor axis and the spin the Yarkovsky/YORP effect. The existence of asteroids on unstable orbits, structure of asteroid families or transport of meteoroids towards the Earth is explained using the thermal effects. Student should perform the following tasks: ...
Mgr. Miroslav Brož, Ph.D. Astronomický ústav UK 2011
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Tomáš Tintěra
Physical effect in anti-de Sitter and de Sitter universe
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. UTF 2010
Pavel Brožek
Analytic continuation in coupling constant
The goal of this project is to study analytic properties of bound state energies and resonance parameters by means of simple potentials (sum of Dirac delta functions). It is in principle possible to determine resonance parameters from the knowledge of bound state energies by analytic continuation in the coupling constants. It is assumed that the analytic continuation will be carried out by the statistical Padé approximation (type III Padé).
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. 2010
Pavel Motloch
Relativistic tight-binding band-structure calculation of a multilayer
Spintronics is a field in microelectronics which utilizes both the electron charge and magnetic moment (spin). The orbital motion of the charge and the spin interact vie the magnetic exchange interaction or via the relativistic spin-orbit coupling. The thesis is motivated by a new direction in the spintronic research which studies these phenomena at interfaces of a ferromagnetic metal (e.g. Fe) and a non-magnetic semiconducor (Ga,As) or a ferromagnetic semiconductor (GaMnAs). The aim is basic mi...
Mgr. Tomáš Jungwirth, Dr. UTF 2010
Martin Formánek formma(at)tiscali.cz
Time-dependent calculations in quantum mechanics
Summery of numerical methods for solving the time-dependent Schrödinger equation and comparison of their efficiency on simple one- and two-dimensional problems.
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. UTF 2010
Marek Bernát #marek.bernat(at)gmail.com
Potts antiferromagnet
prof. RNDr. Roman Kotecký, DrSc. UTF 2010
Milan Šrámek #Kemrash(at)seznam.cz
Quaternions in physics
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. 2010
Petr Ducháček #duchy(at)seznam.cz
Timeless dynamics
When attempting to join quantum theory and general theory of relativity (while retaining covariance) it was realized that differing nature of time in these theories presents a nontrivial obstacle to their fusion. In general relativity, hamiltonian is a constraint and thus vanishes on physical solutions. Since hamiltonian generates the time evolution (both classical and quantum), it raised a question whether time is a truly fundamental and necessary quantity.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. UTF 2010
Anton Khirnov anton(at)khirnov.net
Falling into a black hole
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2010
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Michal Garlík
Topology in the Theory of Relativity
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. UTF 2009
Peter Greškovič
Light scattering on a moving black hole
Mgr. Jiří Horák, Ph.D. UTF/AUAV 2009
Eliška Lehečková #eliska.leheckova(at)gmail.com
Cosmological models and their perturbations
The work will summarize the basic models of the universe based both on the Newtonian theory of gravity and, above all, on the Einstein equations of general relativity. Linear perturbations of these models will be analyzed and the role of various gauges (i.e., of suitable coordinates) for solving specific physical situations like a condensation of a spherical mass or rotational effects, possibly also gravitational waves, will be investigated. At present nonlinear perturbations of the second order are started to be studied; in future, it would be interesting to touch upon this mathematically very complicated topic as well.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. UTF 2009
Adam Přenosil
Newtonian Slip to Infinity in Finite Time
Survey of classical systems showing non-collision singularities in the solution of equations of motion.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. UTF 2009
Martin Sourada #martin.sourada(at)gmail.com
Space-times of Minkowski and Kerr from a circular orbit
V teorii relativity se vždy znovu zdůrazňuje rozdíl mezi souřadnicovými složkami tenzorů a invarianty z nich spočítanými. U invariantů se obvykle dodává, že to jsou veličiny, které 'by skutečně někdo změřil'. Správně je však třeba dodat, kdo by je změřil, poněvadž různí 'pozorovatelé' provádějí svá měření různě (speciálně na různých prostorupodobných nadplochách). V této práci by měl student rozmyslet, co by změřili pozorovatelé na kruhových orbitách v Minkowskiho a v Kerrově prostoročasu. V Min...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. UTF 2009
Jan Váňa
Extraction of Black Hole Rotational Energy
V práci půjde o ilustraci možnosti extrakce rotační energie černých děr. Základem práce mělo být seznámení se s rovnicemi geodetiky v prostoročase rotující stacionární černé díry a jejich prvními integrály. Za použití analytických či numerických postupů pak bude konkrétně zkoumán možný proces extrakce rotační energie černé díry.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2009
Jaroslav Hamerský #jardajordy(at)seznam.cz
Non-homogeneous Model of the Universe
Podat přehled modelů s temkými slupkami hmoty jako zdrojů gravitačního pole a aplikovat formalismusna modely kosmologického charakteru.
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. UTF 2009
Vojtěch Kaiser
Models of interacting Brownian motors
Brownian motors are extremely interesting gadgets of nanometer size. We find them in living organisms, where they are responsible for intramolecular movements (we speak of molecular motors in this context), we can produce them artificially and use them in diverse nano-technologies. The theory of Brownian motors involves many open questions. One of them is the influence of mutual interaction of motors on their efficiency, both in the sense of particle current and energy. The student is expected to perform computations of the properties of simple schematic model of a Brownian motor and show the effect of interactions. They will be taken into account using an approximation of mean-field type.
RNDr. František Slanina, CSc. UTF/FZU AV 2009
Daniel Perniš
Scattering theory in chains with tight-binding interaction and application on nanoelectromagnets
Theoretical description of the current conduction through metal-molecule-metal junction in the tight binding model and the formulation of the problem within quantum scattering theory.
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. UTF 2009
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Viktor Babjak viktor.babjak(at)gmail.com
Equations of growth of binary system at one dimensional interface
RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. FZUAV 2008
Tomáš Luber
Lobachevsky geometry in anti-de Sitter universe
RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. ÚTF 2008
Otto Strnad strnadotto at gmail.com
Phaseshift analysis
Prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. UTF 2008
Kamil  Daněk
Dynamics of variable mass systems (.pdf 0.34MB)
In this work we study dynamics of systems in which their mass can change. We start from general Newton's law of motion, and in equations of motion we consider momentum change connected with the change of mass. In the first part of work we formulate and solve equations of motion for different examples of such systems. Examples are divided into three groups. The first group include Buquoys' problems where the mass is a function of coordinates. The second group includes conveyor-belt problems where...
Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. UTF 2008
Matěj  Kudrna
Black-hole solutions of Einstein equations in higher dimensions
Mgr. Vojtěch Pravda, PhD. UTF/MÚ AV ČR 2008
Jakub Haláček #j.halacek(at)gmail.com
Slicing the Schwarzschild spacetime
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2008
Lada Vybulková sesinka(at)centrum.cz
Critical behaviour of gravitational collapse
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2008
Jan Čechura honza_omega(at)yahoo.com
Neutron stars as GR laboratory
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2008
Ondřej Prikryl o.prikryl(at)post.cz
Conformally flat solutions of Einstein's equations (.pdf 0.54MB)
The aim of this work is to study relations between some families of exact solutions of Einstein's gravitational field equations, in particular the conformally flat spacetimes with pure radiation (or analogous solutions of the algebraic type N) and a cosmological constant. Specifically, we present explicit transformations between the metric forms which have been recently found by Edgar and Ramos and solutions of this type found by Ozsváth, Robinson and Rózga that are known since 1980's.
Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. UTF 2008
Petr Kašpar petrkaspar(at)atlas.cz
Geometrical view of Fermat and Maupertouis Principles
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. 2008
Aleš Turnovec
Shell sources in Newtonian gravitation, classical electrodynamics, and GR
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. UTF 2008
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Branislav Štěpita
How the bell rings
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. ÚTF 2007
Petr Muzikář
Special relativistic spectral effects in gravitational microlensing
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. ÚTF 2007
Vjačeslav Sochora
Gravitational microlenses with small Einstein radii
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. ÚTF 2007
Lukáš Ondič lukas-ondic(at)seznam.cz
Newtonian limit of the Schwarzschild-de Sitter solution
Mgr. Martin Žofka, Ph.D. ÚTF 2007
Stanislav Pařez stanislav.parez(at)seznam.cz
Shell sources of the Newtonian gravitational field - comparison to GR
Mgr. Martin Žofka, Ph.D. ÚTF 2007
Zděněk Mašín zdenekmasin(at)seznam.cz
Time evolution of resonant states of molecular negative ions
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. ÚTF 2007
Jan Švarcbach jan.svarcbach(at)gmail.com
Bound states in a conic layer
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. UJFAV 2007
Irena Kotíková
Supernovae as standard candles
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. ÚTF 2007
Matouš Ringel
Edge singularity in soft X-ray spectra of alkali metals: one-body and many-body approaches
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. FZUAV 2007
Jan Olšina irigi(at)matfyz.cz
Electrodynamics near a cosmic string
Mgr. Pavel Krtouš, Ph.D. ÚTF 2007
Petra Suková lvicekps(at)seznam.cz
Chaos in motion around black holes
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. ÚTF 2007
Vojtěch Krejčiřík
Toroidal black holes?
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. ÚTF 2007
Namebachelor thesissupervisordepartmentgraduated
Jan Donoval axle(at)volny.cz
Greenovy funkce Schrodingerovy rovnice pro elektron v poli dvou bodových nábojů (.pdf 7.71MB)
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2006
Jan Prachař pracj3am(at)mbox.troja.mff.cuni.cz
Model těsné vazby a jeho aplikace na molekulární elektroniku a transport v mezoskopických systémech (.pdf 0.96MB)
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2006
Vojtěch Kulvait
Srážky záporných exotických částic s atomy a molekulami (.pdf 0.67MB)
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2006
Marián Simon ssimon(at)azet.sk
Wave equation in the vicinity of a black hole (.pdf 0.52MB)
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. ÚTF 2006
Petr Soukup
Movie: One flight into a black hole (.pdf 14.6MB)
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. ÚTF 2006
Zuzana Vydrová
Shift of perihelium in classical and relativistic mechanics
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. ÚTF 2006
Jakub Hruška
Jacobi variational principle
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. ÚTF 2006
Ondřej Pejcha pejcha(at)email.cz
Binary gravitational microlensing
Mgr. David Heyrovský, AM PhD ÚTF 2006
Robert Švarc
Geometric formulation of Hamiltonian mechanics (.pdf 0.42MB)
In this work we study geometric formulation of Hamiltonian mechanics. At the beginning we look at situation, when the Hamiltonian function is time-independent. In this case our geometric arena is the n-dimensional symplectic manifold. After that we suppose time-dependent Hamiltonian function and we use 2n+1 dimensional extended phase space. Evolution of the mechanical system is given by integral curves of the vector field, which is determined by Hamilton's canonical equations. We also construct canonical transformations in both cases. In the end of this work we show geometric interpretation of the Hamiton-Jacobi equation.
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. ÚTF 2006
František Štrupl enemy(at)quick.cz
Geometric formulation of Lagrangian mechanics (.pdf 0.65MB)
In the present work we study application of differential geometry to the Lagrangian formalism. In the first chapter we summarize the foundations of geometric formulation of Lagrangian mechanics, in particular we show the principal meaning of the tagent bundle of the configuration manifold and dynamical vector field which solves the Lagrange equations in their geometrical form. The Noether's theorem is also formulated and proved. The second chapter introduces other geometrical definitions related...
doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. ÚTF 2006
Jiří Lipovský JLipovsky(at)seznam.cz
Resonances in quantum graphs
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. UJFAV 2006
Martin Váňa
Perturbations of bound states in broken waveguides
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. UJFAV 2006
Pavel Čížek ciz(at)matfyz.cz
Weyl spacetimes with non-zero cosmological constant
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. ÚTF 2006
David Vrba
"Spin-spin" interaction and the question of a binary-system stationary equilibrium in general
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. ÚTF 2006
Ondřej Čertík
Numerical solution of radial Dirac equation in pseudopotential construction
RNDr. Jiří Vackář, CSc. FZUAV 2006

This page was generated at: 2021-09-26 22:12 GMT
May yYou have any comments and questions regarding the web pages, please send them to webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigation for text browsers [this level | one level up | ITP]
Change national characters encoding. Česká verze hlavní stránky