Theoretical and mathematical physics students – master studies

Students

Namediploma thesissupervisordepartmentyear
Szolt Bačo 3
Mojmír Poprocký 3
Namediploma thesissupervisordepartmentyear
David Miškovský
Mathematical methods and exact spacetimes in quadratic gravity
Cílem této práce by mělo být studium algebraicky speciálních (Weylův typ N a D) přesných prostoročasů v takzvané kvadratické teorii gravitace. K problému je možné přistoupit přímo užitím vhodné souřadnicové formulace, případně ho reformulovat v řeči tetrádových komponent po vzoru Newmanova-Penroseova formalismu. Zde bude zajímavé formulovat podmínky na sférické prostoročasy typu D či netwistující, bezshearové a (ne)expandující prostoročasy typu N. Dalším možným směrem výzkumu může být zobecnění Aichelburgovy–Sexlovy konstrukce pro případ zdroje v podobě Schwarzschildovy-Bachovy černé díry.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2
Namediploma thesissupervisordepartmentyear
Lukáš Honsa rozlož.ročník - ISP 1
Vít König rozlož.ročník - ISP
Gravitational lensing by a galaxy in a galaxy cluster
Student by v rámci práce měl zkoumat čočkování galaxií v kupě galaxií. Rozložení celkové hmoty v kupě lze popsat modelem Navarra, Frenka a Whitea (NFW), pro začátek sféricky symetrickým. Rozložení hmoty v galaxii lze popsat sféricky omezeným NFW modelem. Pro zvolené parametry modelu galaxie a kupy zmapuje režimy gravitačního čočkování v závislosti na relativní hmotnosti galaxie a její poloze v rámci kupy. Tyto výsledky lze porovnat s výsledky dřívějších analýz, ve kterých byla galaxie v kupě modelovaná hmotným bodem. Student dále posoudí vliv volby základních strukturních parametrů NFW modelů galaxie a kupy na zjištěné vlastnosti kritických křivek a kaustik.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Štěpán Tuček 1
Bc. Pavel Šklíba
Calculations of photoelectron spectra of water clusters using the multiple scattering and R-matrix methods
Study the theory of multiple scattering and its application to photoionization of molecular clusters [1]. Derive the equations of multiple scattering theory within the R-matrix theory of photoionization [2]. Apply the theory to calculations of photoelectron spectra of water clusters and compare the results with recent experimental measurements of photoelectron angular distributions [3]. Attempt calculations for small water clusters using the ab initio R-matrix method [4], i.e. without the approximations of the multiple scattering theory.
Mgr. Zdeněk Mašín, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Bc. Marek Pospíšil 1
Bc. Lukáš Knob 1
Bc. Jan Střeleček 1
Bc. Václav Mikeska
GHP and Weyl formalism for gravitational perturbations
Student se seznámí s NP a GHP formalismem obecné teorie relativity. GHP formalismus umožnuje nejlepší zápis Teukolského rovnic, které popisují mimo jiné gravitační perturbace černých děr (obecně vakuových prostoročasů typu D). Cohen a Kegeles ukázali, že lze najít Debyeovské potenciály pro tyto perturbace. Existují přirozeně i jiné přístupy k perturbacím přesných prostoročasů, jako například perturbace metrických funkcí ve Weylově třídě metrik (které mohou, ale nemusí být algebraického typu D). Každý z přístupů má pochopitelne svě výhody a nevýhody. Cílem práce bude najít vztah mezi oběma přístupy (v případech, kdy lze oba použít pro řešení stejného problému).
Mgr. David Kofroň, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Bc. Richard Ivánek
Two-dimensional model of electron collisions with molecules
Srážky nízkoenergetických elektronů s dvouatomovými molekulami, které se popisují v rámci kvantové mechaniky, nelze řešit přesně a je nutné při jejich popisu používat aproximace, které je vhodné řádně otestovat alespoň na nějakém modelu, který přesně vyřešit lze. Takový dvourozměrný model byl nedávno navržen a vyřešen s velkou přesností numericky pomocí metody konečných prvků a komplexního škálování s tím, že velké systémy lineárních rovnic, na které je nakonec celý problém převeden, byly řešeny...
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Bc. Matěj Mezera 1
Bc. Mak Pavičevič 1
Bc. Matúš Papajčík
Exact spacetimes in 2+1 gravity
In this work, exact spacetimes of relativistic gravity theory in three dimensions will be studied. Extending our previous results which enabled us to find all such solutions without matter (admitting a cosmological constant), with pure radiation and with gyratonic sources, main attention will now be concentrated on systematic derivation of all solutions of the Einstein-Maxwell field equations. These electrovacuum spacetimes must belong to nonexpanding class of Kundt geometries and to expanding class of Robinson-Trautman geometries. The aim of this diploma thesis is to find if a general solution exists and if the electromagnetic field is necessarily aligned along the privileged geometric structure of the gravitational field.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 1
Bc. David Vokrouhlický
Structure and evolution of stars deformed by a nearby companion
The shape of equipotential surfaces in single stars in hydrostatic equilibrium depends on their rotation rate: non-rotating stars are spherically symmetric while rotating stars are axi-symmetric with respect to the axis of rotation. Presence of a nearby binary companion breaks this symmetry and the stellar shape resembles the so called Roche potential. In the extreme case of a contact binary, the two stars share a common envelope. The structure and energy transport inside contact binaries has be...
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Bc. Martina Šarmanová - Matematické modelování ve fyzice a technice -
Mathematical modeling of vibrational dynamics in electron scattering from molecule.
Theme of this thesis is follow up of Bcl thesis [1] devoted to numerical methods of solution of system of equations describing electron scattering from molecule. Mathematically it is boundary value problem for system of Schrodinger (Helmholtz) partial differential equations. This system would be elliptic problem except to an integral term that describes a possible detachment of an electron which makes the problem rather nonstandard. Usual way to solve this problem in physics community is to expa...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Bc. Michal Grňo 1
Bc. Daniel Rod 1
Bc. František Zach 1
Bc. Jan Došek 1
Bc. Tereza-Marie  Hájková 1
Bc. Róbert Jurčík 1
Bc. Eliška Klimešová 1
Bc. Matěj Konvalinka 1
Bc. Jan Šenk 1
Bc. Šimon Vrba 1
Bc. Jiří Vrecion 1

Graduates

Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Dominik Beck
Energy balance and temperature structure in solar prominences
Solar prominences are cool (~10,000 K) plasma structures embedded inside the hot solar corona (~ 106 K). They are supported against the gravity by coronal magnetic fields which also insulate them from surrounding hot plasmas. So-called quiescent prominences are relatively stable over many days. However, they may erupt due to magnetic-field instabilities. Erupting prominences are often associated with huge ejections of the coronal material (Coronal Mass Ejections) which affects the heliosphere an...
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2021
Dominika Hubová
Angular momentum loss from binary stars due to stellar winds
Angular momentum loss dramatically affects the orbit of binary stars and consequently their evolution. Looking into this topic more closely is timely because of interest in evolutionary pathways leading to formation of compact object binaries and gravitational wave sources. The goal of this project is to learn about evolution of massive binaries, identify evolutionary stages critically affected by angular momentum loss by stellar winds, and update previous ballistic calculations of stellar winds leaving binary stars in various configurations. Part of this project is also preparation of results from Bachelor thesis for publication and presentation of these results at a suitable international venue.
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Bc. Yelyzaveta Pulnova
Particle acceleration and magnetic-field amplification in the termination shocks of AGN jets
One of the most exciting and unsolved problems in Astrophysics is figuring out the origin of the Ultra High Energy Cosmic Rays (UHECRs). These are particles have an energy of ∼100 EeV1 and arrive on the Earth from outside the Galaxy, but their origin remains unknown. Active Galactic Nuclei (AGN) have been proposed as sources of UHECRs. AGN host a super-massive black hole at their centre, surrounded by an accretion disc of matter from where bipolar relativistic jets are launched. Radiogalax...
Anabella Teresa Araudo, Dr. Ústav teoretické fyziky 2021
Valerija Tynianskaia
Shape of a Kerr gravitational field
Práce by měla přispět k ilustraci a pochopení geometrických vlastností Kerrova prostoročasu. Studentka si při ní procvičí některé základní úlohy diferenciální geometrie. Bude mít za úkol i) upevnit si a prohloubit kursovní vědomosti o Kerrově řešení Einsteinových rovnic; ii) promyslet různé způsoby, jak zjistit a vhodně ilustrovat "skutečné", ne-souřadnicové poměry v blízkosti centra Kerrova prostoročasu. Jedná se např. o nalezení ploch, na kterých jsou konstantní různé invariantní charakteristi...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2021
Šimon Knoška
Schwarzschild-Bach black holes
Student se seznámí se sféricky symetrickými řešeními rovnic pole kvadratické teorie gravitace a metodami jejich nalezení. Dále se pokusí prozkoumat použitelnost alternativních tvarů výchozí metriky pro klasifikaci a hledání takových řešení či diskuzi jejich matematických a fyzikálních vlastností (konvergence řešení, asymptotické chování prostoročasové geometrie a podobně).
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
David Kokoška
Exact solutions with matter fields
The topic of the thesis includes the analysis and construction of exact solutions of gravity theories, also in the presence of matter, such as electromagnetic fields. At the beginning, the student will become familiar with known results in four and higher dimensions. These will be subsequently extended in various contexts.
Marcello Ortaggio Ústav teoretické fyziky 2021
Pavel Kůs
Quantum vacua, curved spacetime and singularities
The candidate will have knowledge of differential geometry and topology necessary to undertake studies of various spacetimes, with particular emphasis on three and two dimensional cases. She\He will also manage the basic formalism of Bogoliubov transformations and inequivalent quantization schemes. On the physics side, knowledge of spontaneous symmetry breaking, especially in its quantum version is welcome. Furthermore, during the work, knowledge of the defect-based gravity models will be built, along with simplified analog models of low-dimensional quantum fields in curved contexts.
doc. Alfredo Iorio, Ph.D. Ústav částicové a jaderné fyziky 2021
Pavel Press
One-loop beta-functions of the scalar couplings in the minimal SO(10) Higgs model
Student se seznámí se základními technikami renormalizace a výpočtu relevantních beta-funkcí v modelech kvantové teorie pole, a to jak metodami přímého diagramatického výpočtu relevantních Greenových funkcí, tak (pro skalární vazby) i metodou efektivního potenciálu. Tyto znalosti posléze využije pro výpočet jednosmyčkových příspěvků k beta-funkcím skalárních vazeb v dominantní části Higgsova potenciálu tzv. minimálního SO(10) Higgsova modelu, jež odpovídá self-interakcím skalárů v adjungované reprezentaci SO(10).
doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D. Ústav částicové a jaderné fyziky 2021
Radek Vavřička
Thin accretion disks with magnetic advective term
Student se seznámí se základními principy teorie tenkých akrečních disků, a to jak v nerativistické tak relativistické verzi, s mechanismem produkce tepelné energie a jejího odvádění ve formě záření. Vlastním úkolem pak bude upravit strukturní rovnice přidáním advekčního členu, který bude parametricky popisovat radiální přenos vnitřní energie disku magnetickými poli, a najít řešení takové soustavy rovnic. Porovnáním původního a nově nalezeného řešení popisujícího nový profil termodynamických veličin se v závěru práce zhodnotí dopad zavadených změn na pozorovaná spektra.
Mgr. Michal Bursa, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Martin Zika 2021
Jakub Cehula
Stability of stars undergoing rapid mass loss
When a star in a binary system evolves and expands, it can transfer mass to its companion. The mass transfer can proceed on nuclear, thermal, or dynamical timescale of the mass-losing star. The dynamical mass transfer is of particular interest, because it is believed that it leads to catastrophic interaction of the binary components accompanied by tremendous loss of mass, angular momentum, and energy. This phase, often called common envelope evolution, is a crucial step in the formation of close...
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2021
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Zuzana Vlasáková
The fields of current loops around black holes
Cílem této práce je studium polí proudových smyček symetricky obklopujících rotující (Kerrovu) černou díru. Úloha je astrofyzikálně motivována – předpokládá se, že akreční disky kolem černých děr, ačkoli makroskopicky elektricky neutrální, mohou v důsledku magneto-rotační nestability generovat silná magnetická pole, přičemž jednotlivé orbity disku (v prvním přiblížení považované za stacionární a kruhové) působí jako proudové smyčky. Po zvládnutí případu s jednou smyčkou by bylo zajímavé uvažovat...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2020
Bc. Oliver Nagy
Contour methods in the mathematical theory of phase transitions
Detailed investigation of the combinatorics of cluster expansions. Short summary of Pirogov Sinai theory with an attempt to apply it to a completely new, perturbative approach to one dimensional Dyson models.
doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc. Katedra matematické analýzy 2020
Bc. Marek Liška
Thermodynamics of spacetime: A new perspective from the quantum realm
The strong connection between gravity and thermodynamics is known since the discovery of the laws of black-hole thermodynamics in the 70’s. This idea resulted in the derivation of the field equations of General Relativity as a manifestation of the thermodynamics of the vacuum. Now, if this is the case with General Relativity, is it also possible to derive, in such a way, the equations of motion in some modified theories (in the large scale or at the quantum level)? When considering quantum effe...
Ana Alonso Serrano, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Bc. Václav Miřátský
Witten's loop in simple extensions of the Standard Model of particle interactions
The goal of this Master thesis is to demonstrate Witteńs mechanism in selectedextensions of the Standard model based on the Pati-Salam gauge group. The purposeof this mechanism is to obtain an extremely large Majorana mass term for right-handedneutrinos at the two-loop level and consequently light physical masses of neutrinos usingthe type I see-saw mechanism. The existence of corresponding Feynman diagrams withoutany interactions of vector bosons is presented. While it is impossible to co...
Ing. Michal Malinský, Ph.D. Ústav částicové a jaderné fyziky 2020
Bc. David Sychrovský
Study of geodesic chaos by fractal methods
Study of geodesic chaos by fractal methods
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2020
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Mgr. Barbora Bezděková
Electromagnetic waves in dispersive and refractive relativistic systems
Studovat teorii popisující světočáry světla (paprsky) v prostředí s disperzí a refrakcí (například v plazmatu) v rámci speciální i obecné teorie relativity. Teorie vychází z popisu paprsků pomocí Hamiltonovy a Jacobiho teorie a z kinetické teorie. Zvolit specifické systémy jako například vrstvy prostředí s měnící se refrakcí, které se pohybují relativistickými rychlostmi v plochém prostoročase nebo plazma v okolí černých děr či v kosmologických modelech. Výsledky ilustrovat graficky. Práce souvi...
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Hedvika Gedeonová (výjezd na stáž)
Study of time evolution of metastable states in quantum mechanics
In the study of resonant scattering problems or decay processes it is usually assumed that the mestastable states decay exponentially with resonance (decay) width determined in the first order of perturbation theory by the Fermi golden rule or by the imaginary part of the corresponding pole of the S-matrix in the complex energy plane. This model is, however, based on a number of simplifying assumptions which are often violated in real systems. For instance, if the resonance is too close to the t...
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Petr Kotlařík
Black holes under the influence of strong sources of gravitation
Cílem této práce je (i) studium různých vlastností stacionárního a axiálně symetrického perturbačního řešení Einsteinových rovnic, které popisuje pole pomalu rotujícího, lehkého a konečného tenkého prstence obklopujícího symetricky černou díru s nulovým rotačním momentem hybnosti; (ii) studium geometrie generované dvojicí černých děr "držených od sebe" díky repulsívnímu působení tzv. Appellova prstence, popř. symetrického systému tvořeného černou dírou a dvěma Appellovými prstenci. Speciálně by se mělo ukázat, jak přítomnost dalších silných zdrojů ovlivní průběh křivosti v okolí a uvnitř černé díry.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Petr Lukeš
Emergence of space geometries from quantum entanglement
Kromě tradičních přístupů ke kvantové gravitaci (strunová teorie, smyčková gravitace, nekomutativní geometrie) začaly být v posledních letech atraktivní modely založené na souvislosti gravitace s termodynamikou. Jedna z možných interpretací Bekensteinovy limity (nebo její kovariantní verze známá jako Boussoova limita), která dává do souvislosti entropii objemové oblasti a plochu její hranice je, že geometrie prostoročasu i kvantová pole jsou emergentním jevem způsobeným kolektivní interakcí kvan...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Viktor Skoupý
Dynamic elektromagnetic fields in the Kerr spacetime
Nejprve je v práci třeba shrnout řešení Maxwellových rovnic popisující elektromagnetická testovací pole u Kerrovy černé díry a související problémy. Jde mj. o Teukolskyho rovnice a jejich řešení, stacionární magnetická pole u Kerrovy černé díry, rozptylová a rezonátorová superradiační řešení a související numerické problémy, např. výpočet sferoidálních vektorových harmonik. Další část práce by se měla podrobně věnovat studiu vlastností těchto polí včetně situace, kdy dochází k extrakci rotační energie Kerrovy černé díry prostřednictvím elektromagnetického pole. Jednou ze studovaných vlastností těchto elektromagnetických polí by měl být i jejich vliv na pád nabitých částic do černé díry.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Vítek Veselý
Physics of extended objects in strong gravitational fields
Cílem práce je zobecnit úlohu popisující takzvané "plavání" prostoročasem tak, aby "plavec" místo předepsané deformace vykonával pohyb daný parametry daného testovacího tělesa a tedy popisoval fyzikálně přijatelnější situaci, jelikož ve stávající literatuře se uvažuje buď vazba daná jako funkce polohy (řízený lagranžián), nebo jde o předem danou funkci souřadnicového času. Kvůli náročnosti numerického řešení příslušných rovnic je nejprve třeba vyvinout alternativní metodu výpočtu, která bude vyc...
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Ondřej Zelenka
Dynamics of spinning test particles in curved spacetimes
Geodetický pohyb okolo Kerrové černé díry může aproximovat pohyb kompaktního objektu jako např. černé díry nebo neutronové hvězdy okolo supermasivní černé díry. V literatuře se takové systémy nazývají systémy s extrémním hmotnostním poměrem. V geodetické aproximaci nerotující testovací částice je systém integrabilní, avšak když částici přidáme rotaci, systém se obecně stane neintegrabilním (je pak popsán Mathissonovými-Papapetrouovými rovnicemi), takže v něm může docházet k chaosu.
Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. Ústav teoretické fyziky 2019
Bc. Jaroslav Hofierka (výjezd na stáž)
Convergence of the embedding scheme
When trying to understand processes using quantum mechanics we often find that the chosen method is computationally too demanding to be applied to the whole system. If the process of interest is local (e.g., a chemical reaction), it is natural to divide the system into the region of interest (cluster) and environment. The cluster is then described by the method of choice while less demanding approach is used for the environment. This scheme is called embedding and the Nobel prize in 2013 was awa...
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D. Katedra chemické fyziky a optiky 2019
Bc. Ondřej Skácel
Modern amplitude methods
Standardním nástrojem k výpočtu amplitud rozptylu v rámci kvantové teorie pole je metoda Feynmanových diagramů. S narůstajícím počtem částic v počátečním a koncovém stavu však přestává tento formalismus být efektivní, počet grafů faktoriálně narůstá a ačkoliv výsledná formule může být překvapivě jednoduchá, mezivýsledky mohou představovat stovky stran. Feynmanovy diagramy, přestože manifestačně respektují lokalitu kvantové teorie pole, obecně nesou velké množství redundantních informací spojenýc...
RNDr. Jiří Novotný, CSc. Ústav částicové a jaderné fyziky 2019
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Marek Kozoň
Semi-classical energy of elliptic Nambu-Goto string
Nambu-Goto string, originally, provided motivation for the Polyakov string, leading to string theory as a candidate for a fundamental theory. Furthermore, due to its diffeomorphism invariance, it is a suitable toy model for (quantum) gravity. Semi-classical quantization approach is particularly useful when treating the bosonic string at non-critical dimension. However, its legitimacy is not always guaranteed and, therefore, it is necessary to thoroughly investigate its results.
Jochen Zahn Ústav teoretické fyziky 2018
Michal Maixner
Visualization of black hole spacetimes
Black holes represent one of the most intriguing predictions of General Relativity. They are objects defined by their causal structure. The goal of the work is a visualization of black hole spacetimes using causal diagrams and spatial sections. Discussion should cover both the standard black holes (Schwarzschild, Reissner–Nordström and Kerr solutions) and more exotic cases of accelerated black holes, black holes with non-trivial asymptotics or related objects such as black droplets. The thesis should contain an analytical part and a computer-visualization part.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Jiří Černý
Canonical quantization of midisuperspace models
Student se nejprve seznámí s kanonickým kvantováním v metrických proměnných vedoucím k Wheelerově-deWittově rovnici. Soustředí se na použití v případě tříd prostoročasů obsahujících symetrie. Seznámí se s rozdíly mezi Diracovským kvantováním a kvantováním na redukovaném fázovém prostoru. Dále prostuduje problém času při kvantování gravitace. Nastudované metody použije na konkrétní vysoce symetrické nevakuové třídy prostoročasů - například na Robertsovo řešení obsahující skalární pole (případně jeho statickou verzi).
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Vít Gabriel
Studium depozice tenkých vrstev postupy počítačové fyziky
Prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. MFF UK - KFPP 2018
Bc. Dávid Matejov
Twistor equation on isolated horizons
Student se seznámí s následujícími tématy: - slabě izolovaných a izolovaných horizontů a jejich geometrie - Ashtekarovy multipólové momenty - Newman-Penrosův formalismus - konstrukce Penroseovy kvazilokální energie-hybnosti pomocí řešení twistorové rovnice Tyto poznatky pak aplikuje na následující problémy: - detailní analýza podmínek integrability twistorové rovnice na axiálně symetrickém izolovaném horizontu - nalezení explicitní řešení twistorové rovnice ve speciálních případech - formální ř...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Romana Mikušincová
Accreting black holes via X-ray polarimetry
X-ray polarimetry represents a promising tool to study X-ray bright sources, such as X-ray binaries with a compact object (either neutron star or a black hole), on which matter from companion star is accreted. The accreted matter emits X-ray radiation whose properties are affected by the presence of strong gravity. The relativistic effects shape the energy dependence of the polarisation degree and also shifts the polarisation angle. The measurements of the polarisation spectra can therefore reve...
RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Milan Pešta
Space-times of ring sources
Nalezení gravitačního pole diskových nebo prstencových zdrojů je klasickým problémem obecné relativity. Kromě čistě teoretického zájmu je tato úloha motivována také astrofyzikálně. Cílem této práce je prozkoumat a porovnat prostoročasy několika různých statických/stacionárních a axiálně symetrických prstenců. Speciální pozornost by měla být věnována otázce vhodného zobrazení a interpretace zdrojů, které v obvyklých souřadnicích (Weylova typu) vykazují patologické vlastnosti, zvláště směrové chování. Dále bude zajímavé zjistit, zda kolem těchto zdrojů nemohou existovat zdánlivé horizonty, možná i toroidální topologie.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Lukáš Polcar
Geodesic chaos in a perturbed Schwarzschild field
Povaha geodetického pohybu souvisí s křivostí prostoru, v němž se pohyb odehrává. Regularita či chaos jsou však globálními vlastnostmi a jejich příčiny nelze zredukovat čistě na lokální geometrické podmínky. V literatuře bylo navrženo několik různých geometrických kritérií, která by měla být pro vznik chaosu rozhodující, zároveň však byly vyjádřeny i pochybnosti či přímo protipříklady. Tato práce by měla přinést přehled publikovaných návrhů, případně jejich vyzkoušení na geodetikách ve statickém a axiálně symetrickém poli černé díry obklopené diskem či prstencem, jejichž dynamikou jsme se se studenty zabývali v nedávné době. Téma předpokládá znalost obecné teorie relativity a základů diferenciální geometrie.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Jiří Trnka
Classical and quantum chaotic dynamics in reactive scattering of atoms and molecules.
V této práci se budeme zabývat reaktivními srážkami atomu (případně iontu) s molekulami. Je známo, že při vyšetřování takových srážek pomocí klasických trajektorií často pozorujeme chaotické chování, které se projevuje složitou (fraktální) závislostí výstupního kanálu reakce na počáteční podmínce rozptylu. Tato práce naváže na bakalářskou práci řešitele, kde jsme studovali reaktivní srážky pomocí Monte-Carlo metody vycházející z klasických trajektorií. V této diplomové práci budeme studovat jaký...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Adam Vrátný
Spacetimes with accelerating sources
In this work, exact spacetimes representing accelerated sources will be studied, in particular recently found vacuum solution of Einstein’s gravitational field equations for accelerated non-rotating black hole with a NUT parameter. The main task will be mathematical analysis and physical interpretation, investigation of relations to classic Plebański- Demiański class of accelerating black-hole spacetimes, or their generalization. Another possible extension of the work could be a study of exact solution representing Bonnor’s photon rocket with acceleration.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2018
Bc. Miroslav Hanzelka
Ray tracing simulations of wave propagation in planetary magnetospheres
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=716
prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. Katedra fyziky povrchů a plazmatu 2018
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Pavel Irinkov
Covariant Loop Quantum Gravity
For more than 25 years canonical loop quantum gravity has been a fairly well-established candidate for a quantum theory of gravity. It provides for example a consistent quantization of spatial geometry, a convincing explanation of black hole entropy, and solves the cosmological singularity problem. What is less clear in this theory is the dynamics of generic gravitational systems, which is impeded by the intricacy of the Hamiltonian constraint. Beginning at the end of last century an alternativ...
doc. Franz Hinterleitner, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Bc. Václav Bára
Electromagnetic rotational superradiance
Cílem práce bude nalézt analogii Zeľdovičova modelu superradiace pro případ rozptylu elektromagnetických vln na rotující sféře a výsledky srovnat s chováním elektromagnetických vln při superrdiačním rozptylu na Kerrově černé díře. Potřeba tak bude zvládnout popis elektromagnetického pole za pomoci vektorových harmonik a odpovídající metody řešení polních rovnic na plochém i černoděrovém pozadí.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Bc. Jiří Nárožný
Applications of the twistor theory in relativistic field theories
Teorie twistorů navržena v Rogerem Penrosem (1967) představuje originální a nekonvenční alternativní přístup k problému kvantové gravitace. Ačkoli teorie twistorů na plochém pozadí nalezla uplatnění v řadě čistě matematických disciplín a vrhla nové světlo na řadu fyzikálních souvislostí, dodnes nebyla formulována v obecném křivém prostoročase. Až později nalezly twistory aplikace v teorii strun nebo například v teorii "amplituhedronu". Twistory se však přirozeně objevují i v klasické ...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Bc. Jan Dvořák
Associative electron detachment in collision of negative anion
Student se seznámí s teorií popisu associativního odtržení elektronu při srážkách záporných iontů s neutrálními atomy [1,2,3]. Vlastní práce bude spočívat ve výpočtu účinných průřezů reakcí Li- + H -> LiH + e a H- + Li -> LiH + e. Prvním krokem k samotnému výpočtu bude zpřesnění potenciálových křivek pro neutrální systném LiH a záporný iont LiH- s využitím výpočtů v programu MOLPRO pro kvantovou chemii. Dalším nezbytným krokem je provedení výpočtu elektronového rozptylu na molekule LiH se zafixo...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Jakub Káninský
Probabilistic Spacetimes
This project is devoted to the study of a new mathematical concept of "probabilistic spacetime", suggested as a possible effective quantum generalization of the spacetime used in the general theory of relativity. The probabilistic spacetime does not employ a common metric tensor but rather an object that associates a real-valued distribution function to every pair of four-vectors from the tangent space above given point. Such a spacetime may, on a microscopic level, reduce its degrees of freedom, providing qualitatively different and potentially attractive properties.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Michal Karamazov
Exact spacetimes in modified theories of gravity
Student se seznámí s možnými modifikacemi Einsteinovy obecné teorie relativity, jejich motivací a známými řešeními příslušných rovnic pole. Dále se pokusí nalézt a fyzikálně interpretovat nová přesná řešení patřící do Kundtovy případně Robinsonovy–Trautmanovy třídy netwistujících bezshearových geometrií.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Bc. Jiří Veselý JirkaVV(at)seznam.cz
Charged particles in spacetimes with an electromagnetic field
In the first part of the thesis, the student will investigate electrogeodesics in Kerr-Newman-(anti) de Sitter spacetime and determine how they differ from the geodesic structure of the spacetime and from the electrogeodesic structure of Kerr-Newman. The student will particularly focus on the near-horizon regions and also on the situation when the generally different horizons merge. In the second part of the thesis, the student will address the strongly debated possibility of modeling Hawking ra...
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Bc. Adam Vrátný
Two-point boundary value problem in astrophysics
Two-point boundary value problem of a system of ordinary differential equations has a wide range of applications in theoretical astrophysics ranging from structure and evolution of stars and planets to accretion and outflow of gas. Although often solved by the shooting method, relaxation methods can provide superior performance for problems rich in physical detail.
Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Alžběta Kadlecová
Gravitational waves in cosmology
Although directly undetected so far, gravitational waves play an important role in the development of general relativity. Not only they might provide a new astronomical window to the universe but they play a role in models curved dominantly by their presence. These spacetimes are found among both exact solutions and using approximative techniques - namely high-frequency perturbations. Since exact radiative spacetimes posses preferred null direction they may serve as useful background for adding ...
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Jakub Pejcha jakubpejcha(at)seznam.cz
Lorentz group and its application in the theory of quantum gravity
A configuration space for Einstein-Cartan Theory (ECT) is given by the set of all orthonormal coframes on the spatial section of the spacetime manifold. Since this set is a manifold it is possible to construct its cotangent bundle by standard procedure (e.g. [9]) which plays a role of the phase space for ECT [7]. Since the configuration and phase spaces are nonlinear we are not able to quantize momenta directly (recall an example of quantum particle on the half line), thus it is necessary to fi...
Mgr. Marián Pilc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Jiří Táborský
Investigation of quantum reaction dynamics using semiclassical method.
Synthesis of molecules in the cosmic space is still not well understood. Conditions inside interstellar molecular clouds are so dramatically different from laboratory, that most of the processes that can take place there are not much explored. Quantum scattering theory describes such processes in principle exactly, but in practice the calculation is beyond computational power available even in the case of small molecules and we have to use clever approximations. A combination of the classical an...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Matěj Hudec
Aspects of renormalization of spontaneously broken gauge theories
Úkolem diplomanta bude zvládnutí základních technik procedury renormalizace v kontextu kvantových teorií pole se spontánním narušením kalibrační symetrie, zejména metod renormalizační grupy a efektivního potenciálu, a jejich aplikace v jednoduchých problémech jako je např. výpočet jednosmyčkových korekcí ke hmotě Higgsova bosonu v minimálních rozšířeních Abelovského Higgsova modelu s těžkými skaláry, 'vector-like' fermiony a/nebo vektorovými bosony.
Ing. Michal Malinský, Ph.D. Ústav částicové a jaderné fyziky 2016
Bc. Dávid Hvizdoš hvizdosdavid(at)yahoo.co.uk
Two-dimensional model of dissociative recombination
Study of aproximations used for description of nuclear dynamics of dissociative recombination using a numerically solvable two-dimensional model of this process.
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Jiří  Ryzner j8.ryzner(at)gmail.com
Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations
Detailed classification of a special class of extreme electrovacuum solutions of Einstein-Maxwell equations and their physical interpretation.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Petra Votavová
Computing resonance widths using square integrable basis
Numerical computation of phase shifts, resonance widths and other quantities relevant in quantum scattering theory depends strongly on the quality of the representation of continuum. In study of real polyatomic systems, however, most of available methods rely on the description of continuum in square-integrable (usually Gaussian) basis. It allows to utilize efficient quantum chemistry software developed for bound states description, however, the representation of the particle in continuum is poo...
RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Jan Brandejs
Optimizing quantum simulations and the DMRG method
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. /kozultant : RNDr. Libor Veis, Ph.D. 2016
Bc. Aleš Flandera
Geometry of isolated horizons
Charakteristickou vlastností černých děr je existence horizontu událostí. Ve fyzice černých děr se rozlišuje několik dalších typů horizontů, například zdánlivý horizont či Killingův horizont, které jsou užitečné v různých kontextech. Existence horizontu událostí je globální vlastností prostoročasu: podle principu ekvivalence pozorovatel volně padající do černé díry žádným lokálním měřením nezjistí přítomnost horizontu. Pokud je prostoročas asymptoticky plochý, lze černou díru definovat jako množ...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Pavel Jiroušek
On Extended Mimetic Gravity
The discovery of the accelerated expansion of the universe in 1998 still poses one of the major challenges and puzzles for physics. Indeed, the origin of the dark sector consisting out of dark energy and dark matter is still completely unknown. However, this dark sector represents 95% of the energy budget of the universe were we live in. This situation encourages researches to rethink theoretical foundations of gravity and consider gravity modifications.
Dr. Alexander Vikman Ústav teoretické fyziky 2016
Bc. Ján Pulmann
S-matrix and homological perturbation lemma
Stručně a nepříliš přesně řečeno, operády jsou objekty popisující rozličné algebraické struktury. Příklady jsou asociativní a Lie algebry a bialgebry a jejich zobecnení obsahující vyšší operace. Příklady s aplikacemi v teorii strun, symplektické a topologické teorii pole jsou asociativní, Lie homotopické algebry a jejích zobecnění, tzv. smyčkové (loop) homotopické algebry. V kvantových a strunových teoriích pole konzistentní akce splňuje BV master rovnici. Tato BV podmínka je pak ekvivalentní st...
doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. Matematický ústav UK 2016
Bc. Václav Alt vaclav.alt(at)seznam.cz
Resonant collisions of electrons with diatomic molecules
Study of resonant collisions of electrons with molecules within the effective theory known as nonlocal resonance theory which was used in our qroup for many years to describe the nuclear dynamics of these collisions. The goal of the work should be determination of the cross sections of selected inelastic processes fo a molecule which has not been studied yet within the nonlocal resonance theory.
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2016
Mgr., Bc. Jakub  Michálek
Numerical modelling of vocal folds
Cílem práce je modelovat kmitání hlasivek v interakci s proudící tekutinou. Při popisu kmitání bude použita teorie velkých deformací a předpokládáno elastické chování materiálu. Úloha bude řešena v dvourozměrné kartézské geometrii s použitím metody konečných prvků. Na toto by řešení měla navázat problematika kontaktu obou hlasivek (rázy). Součástí práce bude i porovnání s existujícími experimentálními modely hlasivek a jejich náhrad.
RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. Katedra geofyziky 2016
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Ondřej Hruška
Studium přesných prostoročasů s kosmologickou konstantou
The aim of this work is to analyze specific geometrical and physical properties of some exact solutions of Einstein’s gravitational field equations including a cosmological constant. The main objective is to give interpretation of the class of so called B-metrics, a natural counterpart of A-metrics that include well known black hole spacetimes of the Schwarzschild type. The key is to clarify relations between the Kundt and the Plebanski form of these nonexpanding spacetimes which may help to understand the meaning of the corresponding coordinates.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. ÚTF 2015
Bc. Eliška Klozová
Quasilocal horizons
Since event horizon is defined using null infinity it is not a useful notion in various general situations, e.g. in numerical relativity, for dynamical spacetimes with highly nontrivial evolution or for spacetimes that are not asymptotically flat, like cosmological solution. Therefore, different definitions of so called quasilocal horizons were developed over the years. They all share the same condition for locating the horizon, namely the vanishing of expansion of null congruence orthogonal to ...
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. ÚTF 2015
Bc. Michal Vraštil
Determination of parameters of dark energy and modified gravity in the LSST project
The Large Synoptic Survey Telescope (LSST) is ground-based telescope designed to image a substantial fraction of the sky. The LSST meets the requirements of a broad range of science goals in astronomy, astrophysics and cosmology, including the study of dark energy and modified gravity. Combined precised observation of CMB, weak lensing, growth of large scale structures and supernovae can answer the question whether gravity needs to be modified, and if so, what possible theories are suggested by observations. The goal of this work is to run standard gravity simulation, and then compare this with a simulated weak lensing observation assuming gravity is modified, and finally to verify, if this simple model can match the observation data.
RNDr. Michael Prouza, Ph.D. Astronomický ústav UK 2015
Bc. Vojtěch Witzany
Chaos in deformed black-hole fields
Already in his bachelor thesis, V. Witzany wrote a sympletic integrator and employed it for a study of free motion in a pseudo-Newtonian field mimicking the gravitational system of a black hole surrounded by a thin disc or ring. He should now finish this study, comparing the results obtained for several different simple potentials with those yield by an exact general relativistic system. The comparison should be performed on Poincaré diagrams endowed with information provided by some of the Lyap...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.; Mgr. David Heyrovský, Ph.D. ÚTF 2015
Mgr. Marek Nečada marek(at)necada.org
Quantum-mechanical description of plasmonic nanoparticles
Coupling of light to charges in metals leads to hybrid light-matter states (plasmon-polaritons). This allows subdiffraction-limit localization of light, enabling strong enhancement of the electromagnetic field in proximity of the metal surface and opening potential for strong coupling of light to emitter systems. Modern fabrication methods are capable of creating plasmonic nanostructures with fine-tuned properties. These features provide a broad field of applications. Most of the literature in ...
Prof. Päivi Törmä Ústav teoretické fyziky 2015
Bc. Bc. Jan Kubíček #jankubicek(at)centrum.cz
Gravitation in higher dimensions
ásady pro vypracování Úkolem práce bude studovat matematické vlastnosti Einsteinovy teorie gravitace a případně Lovelockovy teorie gravitace v případě více než čtyř- rozměrného prostoročasu. Hlavními metodami zkoumání budou vícerozměrná algebraická klasifikace tenzorů křivosti, Newmanův-Penroseův formalismus a Gerochův-Heldův-Penroseův formalismus.
Mgr. Alena Pravdová, Ph.D. MU AV CR 2015
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Lukáš Gráf
Quantum aspects of grand unified theories
Úkolem diplomanta bude zvládnutí základního aparátu potřebného pro studium modelů kvantové teorie pole s rozšířenou kalibrační symetrií na klasické a později též kvantové úrovni, zejména pak relevantních technik teorie Lieových grup a algeber a jejich reprezentací a metod renormalizační grupy a efektivního potenciálu v teorii pole. Tyto postupy budou následně využity při vyšetřování (lokální) stability vakua v rámci tzv. minimálních SO(10) teorií velkého sjednocení, a to technikou přímého diagramatického výpočtu vedoucích příspěvků ke hmotám potenciálně tachyonických skalárů na úrovni stromových a jednosmyčkových Feynmanových grafů.
Ing. Michal Malinský, Ph.D. Ústav částicové a jaderné fyziky 2014
Bc. Ivan Kolář
Symmetries of systems in spaces related to high=dimensional black hole spacetime
Práce by se měla zabývat strukturou skrytých symetrií prostoročasů vícedimenzionálních rotujících černých děr, tzv. Kerr-NUT-AdS prostoročasů. Jedním z cílů je prozkoumat prostory s metrikou danou jednotlivými Killingovými tenzory Kerr-NUT-AdS prostoročasu. Pro takto určenou metriku nalézt tenzor křivosti a odpovídající hmotový obsah. Dále pak nalézt strukturu symetríí těchto prostorů a vzájemný vztah těchto symetrií k původnímu černoděrovému prostoročasu.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. ÚTF 2014
Bc. Lukáš Holka
Spinorial techniques for constructing quasi-local quantities in general relativity
Student se seznámí se spinorovým formalizmem v obecné teorii relativity. Měl by získat teoretické znalosti, na nichž tento formalizmus stojí i schopnost používat spinory k řešení "praktických teoretických" problémů. Spučástí diplomové práce bude sepsání textu, jenž by popsal problematiku spinorů užívaných v kvantové teorii pole a v obecné relativitě z jednotného hlediska. Text by měl obsahovat odvození ZRM-rovnic ve spinorovém tvaru na základě konstrukce reprezentací Poincarého grupy. Toto odvoz...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. ÚTF 2014
Bc. Jan Kubíček
Gravitation in higher dimensions
Úkolem práce bude studovat matematické vlastnosti Einsteinovy teorie gravitace a případně Lovelockovy teorie gravitace v případě více než čtyř- rozměrného prostoročasu. Hlavními metodami zkoumání budou vícerozměrná algebraická klasifikace tenzorů křivosti, Newmanův-Penroseův formalismus a Gerochův-Heldův-Penroseův formalismus.
Mgr. Alena Pravdová, Ph.D. 2014
Bc. Lukáš Ledvina
Quasar accretion disk mapping by gravitational microlensing
Student by v rámci práce měl: 1) Zjistit vhodnost lokálního gravitačního pole čočkující galaxie pro rozlišení čočkovaného kvasaru. Konkrétně půjde o srovnání struktury mapy zjasnění pro různé kombinace konvergence od hvězd, konvergence od spojitě rozložené hmoty, shearu s úhlovým rozměrem vyzařující oblasti kvasaru. 2) Analyzovat světelné křivky přechodu lokálního modelu kaustiky (fold, cusp) s využitím realistických modelů vyzařující oblasti kvasaru v různých oborech spektra. 3) Jako možné doplnění studovat spektrální změny pozorovatelné během přechodu kaustiky (v celkovém spektru nebo v konkrétní spektrální čáře).
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Bc. Filip Přeučil
Effective interactions of the Euler-Heisenberg type in models of quantum field theory
Euler-Heisenberg (EH) effective Lagrangian describes, among other things, elastic photon-photon scattering („the light-by-light scattering“) within the framework of quantum electrodynamics (QED) in the low energy limit. One possible way of deriving it is to match the amplitude of the aforementioned process in the fourth order of QED to the corresponding scattering amplitude in the lowest order of the effective interaction. Another way consists in the evaluation of an effective action for the int...
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. Ústav částicové a jaderné fyziky 2014
Ing. Bc. Leoš Pohl
Heat diffusion equation and thermophysical modelling of asteroids
A new method that combines asteroid photometry in visible light with thermal infrared (IR) radiometry and derives physical models of asteroids has been recently developed (Durech et al. 2012). The new general method uses the same representation as the standard lightcurve inversion but includes both data types at once and optimizes all relevant physical parameters. This way, the full physical model (shape, size, spin vector, scattering properties of the surface, surface roughness, thermal inertia...
Mgr. Josef Ďurech, Ph.D. Astronomický ústav UK 2014
Miroslav Tomášik
Simulation of two-dimensional flow past obstacles using lattice-gas cellular automata
Říká se, že pochopení turbulence je poslední nevyřešený problém klasické fyziky. S nástupem stále dokonalejších numerických metod a stále výkonnějších počítačů to pomalu přestává platit. Dnes je již možné přímým numerickým řešením Navierových-Stokesových rovnic získat velmi realistické simulace laminárního i turbulentního toku. Stále však platí, že tyto simulace vyžadují obrovskou výpočetní kapacitu. Vedle toho existují snahy o odlišné přístupy k pochopení turbulence. Znalost numerického řešení...
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Mgr. Filip Hejda
Particles and fields in curved spacetimes (selected problems)
Zásadní roli v obecné teorii relativity hrají prostoročasy s nezanedbatelnou křivostí, která ovlivňuje fyzikální procesy, především pak pole (negravitační), ať již u černých děr, kompaktních objektů, či v kosmologických modelech. Dobře prostudované jsou zvláště prostoročasy s dostatečným počtem symetrií, ale i v nich jsou často objevovány dosud neznámé fenomény – např. možnost nečekaně velkého urychlení částic okolo černých děr, kterou v roce 2009 navrhli M. Bañados, J. Silk a S. M. West. J...
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. ÚTF 2013
Bc. Lukáš Bednařík l.bednarik(at)gmail.com
Study of analytic behavior of scattering quantities in the nonlocal resonance model
Nonlocal resonance model turned out to be a very useful tool for the description of electron-molecule and ion-atom collisions. It was successfully applied for calculation of cross section for processes of vibrational excitation, dissociative attachment and associative detachment of electron in diatomic molecule and it was used for both explanation of the observed structures and prediction of new effects, that were later experimentally verified. Its interpretation potential was, however, not full...
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2013
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Martin Váňa
Time-dependent solutions of two-dimensional scattering problems in quantum
Study of numerical methods for solving the time-dependent Schrödinger equation and their application to the twodimensional model of electron-molecule collisions.
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. UTF 2012
Mgr. Tomáš Husek 2012
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Viktor Babjak viktor.babjak(at)gmail.com
Morphology of two-component surface structures
RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. UTF 2011
Bc. Kateřina Krejčová
Properties of bound orbits in strong gravitational fields
In extremely strong gravitational fields in the vicinity of black holes, interesting deviations from Newtonian dynamics may arise. These include, for instance, reversal in dependence of the orbital acceleration on angular velocity. This general relativistic effect occurs below the free photon orbit and so far it has been mainly studied on circular trajectories in stationary axisymmetric spacetimes. It would be interesting to learn how the effect manifests itself on polar orbits and whether somet...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. UTF 2011
Bc. Daniel Šmít #daniel.smit(at)centrum.cz
Current transmission through a vibating molecular junction
Goal of the thesis is to study the interation of a current flowing throug a molecular junction with the vibrations of the molecule using the methods of many-body physics. The starting point will be the self-consistent Born approximation within the nonequilibrium Green\'s function formulation of the transport, which has already been used for similar problems recently and is well described in literature.
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. UTF 2011
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Jan Kulveit
Nucleation of quantum dots
Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. FZUAV 2010
Bc. Marián Simon ssimon(at)azet.sk
Approximate symmetries in helium atom
Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. KCHFO 2010
Bc. Jan Čechura honza_omega(at)yahoo.com
Particle motion in the vicinity of compact stellar objects
Kompaktní hvězdné objekty (bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díry) umožňují pozorovat projevy velmi silných gravitačních polí. K porovnání teoretických předpovědí s výsledky pozorování je však třeba detailně rozpracovat klasické i relativistické modely dynamiky a záření hmoty v blízkosti těchto objektů.
RNDr. Petr Hadrava, CSc. UTF 2010
Bc. Petr Kašpar petrkaspar(at)atlas.cz
Macroscopic gravity
Macroscopic gravity is based on the mathematically precise formulation of the averaging problem in Einstein equations which is very essential, because they are nonlinear. So far the main applications are in cosmology and galactic dynamics. It might offer an alternative explanation for the flat galactic rotation curves without the need for dark matter or modification of the Theory of Relativity.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. UTF 2010
Bc. Kamil  Daněk
Gravitational microlensing by a few-body system
An extrasolar analog of the Sun - Jupiter - Saturn system has been found recently by detecting its gravitational influence on the passage of light from a more distant star (Gaudi et al. 2008). At the same time, gravitational microlensing by a system of three bodies (star + 2 planets, star + planet + moon, 3 stars) has not yet been satisfactorily analyzed theoretically. What has been fairly well explored is gravitational microlensing by two bodies (2 stars, star + planet), and analogous techniques can be used even for astrophysically relevant systems of three or four bodies. The objective of this work is to explore the character of microlensing by different systems of three (or even four) bodies.
Mgr. David Heyrovský, Ph.D. UTF 2010
Bc. Aleš Turnovec
Structure and dynamics of shell sources in general relativity
The aim of the work is to study the properties and evolution of shell sources within the general theory of relativity in relation to the cosmic censorship hypothesis.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D. UTF 2010
Bc. Vojtěch Patkóš #patkosv(at)email.cz
Radiation corrections to atomic spectra
In present time accuracy of spectroscopic measurements achieved fantastic accuracy 1 part in 10 to the 14-th power. If these measures are followed by theoretical calculations of similar accuracy we can test quantum electrodynamics by comparing theory and experiment and set some of the basic physical constants like Rydberg constant, mass and radius of nucleus, constant of fine structure and it´s variation in time etc. For achieving this kind of accuracy of calculations one must take into account ...
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D. KCHFO 2010
Bc. Jakub Haláček #j.halacek(at)gmail.com
The structure of black hole spacetimes
Černoděrové prostoročasy spojují v sobě téměř ploché oblasti v nichž platí obvyklá fyzika s obecně relativistickými gravitačními singularitami a horizonty. V mnoha situacích je potřeba zkoumat najednou vzdálené pole i oblast pod horizontem, například jedním z faktorů vedoucím k nedávnému průlomu v numerické relativitě bylo nalezení vhodného dynamického pokrývání vyvíjeného prostoročasu souřadnicemi, přičemž některé z jeho vlastností zůstávají i nadále nejasné.
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 2010
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Zdeněk Mašín
Time evolution of resonant collisions of electrons with molecules
Study of numerical methods of solving the effective time-dependent Schrödinger equation describing resonant collisions of electrons with molecules. Their application to specific diatomic systems.
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2009
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Bc. Jakub Hruška
Variational Principles in General Relativity
Mgr. Martin Žofka, Ph.D. ÚTF 2008
Jan Ebr janverfl(at)gmail.com
Dimensional transmutation in quantum theory
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. ÚČJF 2008
Bc. Jiří Lipovský JLipovsky(at)seznam.cz
Spectral and resonance properties of quantum graph
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. UJFAV 2008
Bc. Robert Švarc
Study of exact spacetimes (.pdf 1.4MB)
Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc. ÚTF 2008
Bc. David Vrba
Exact solutions for thick discs around static black holes
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. ÚTF 2008
Bc. Pavel Čížek ciz(at)matfyz.cz
Slowly rotating sources around static black holes
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. ÚTF 2008
Bc. Ondřej Pejcha pejcha(at)email.cz
Resolving stellar surfaces with binary gravitational microlensing
Mgr. David Heyrovský, AM PhD ÚTF 2008
Bc. Zuzana Vydrová
Lorentz violation and supersymmetry
Alfredo Iorio, Ph.D. ÚČJF 2008
Mgr. Petr Hruška hruska(at)popelka.ms.mff.cuni.cz
Regular and chaotic collective motions of atomic nuclei
Doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr. ÚČJF 2008
Bc. Ondřej Čertík
Calculation of electron structure in the framework of DTF in real space
RNDr. Jiří Vackář, CSc. FZUAV 2008
Jiří Pešek Luinar(at)seznam.cz
Time-reversal and fluctuations in open quantum systems
Mgr. Karel Netočný, Ph.D. FZU 2008
Mgr. Richard Papřok
Anomalous Ion Diffusion in Models of Turbulent Edge Tokamak Plasma
Doc. Ing. Ladislav Krlín, DrSc. ÚFP AV ČR 2008
Mgr. Ondřej Maršálek ondrej.marsalek(at)gmail.com
Advanced techniques of computer modelling in plasma physics (.pdf 12.91MB)
This thesis is concerned with particle plasma simulations and focuses on the electrostatic part of the problem. The primary intended application is probe diagnostics in high-temperature plasma. Two two-dimensional plasma models with different methods of computing the electrostatic interaction are designed. These model are able to represent internal electrodes of arbitrary shapes in the two-dimensional geometry and include the influence of external magnetic field. The particle-in-cell method is a...
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. KFPP 2008
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Jiří Eliášek adarith(at)gmail.com
Protonium formation in collisions of antiproton and hydrogen atom
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2007
Petr Posolda
Studium exotických hyperjader
RNDr. Jiří Mareš, CSc. UCJF 2007
Siarhei Maroz
Neporuchové techniky v kvantové elektrodynamice ve 2+1 dimenzích
Ing. Jiří Hošek, CSc. ÚJF AV ČR 2007
Tomáš Procházka
Two-photon decay of the Higgs boson: precise predictions of the standard model
Prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. NC MFF UK 2007
Miroslav Šulc mira.sulc(at)seznam.cz
Numerical solution of scattering integral equations.
Prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. ÚTF 2007
Jiří Klimeš
Inelastic transmition of current through molecular bridge
RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ÚTF 2007
Martin Bohata
Radiation problems of relativistic systems with symmetries
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. ÚTF 2007
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Hedvika Kadlecová hedvika.kadlecova(at)centrum.cz
Záření v modelech s kosmologickou konstantou (.pdf 1.52MB)
In this work we study the asymptotic directional structure of specific exact solutions belonging to the large family of black hole spacetimes of type D found by Plebanski and Demianski. We discuss the radiation in the case of spacelike and timelike conformal infinity. With the aim of further interpretation, we have found the relation between the structure of the sources (the mass, the charge, the NUT parameter, the rotational parameter, the acceleration) and the properties of radiation generated by them.
Podolský, konzultant: Krtouš ÚTF 2006
Marek Veteška
Molekulární simulace ve strukturální analýze interkalátů
Pospíšil KChF MFF UK 2006
Jakub Seidl
Anomální difuze elektronů v tokamaku při jejich interakci s dolně hybridní vlnou
L. Krlín ÚFPl AV ČR 2006
Petr Černý p.c(at)black-net.org
Shape of the gravitational field of the Kerr spacetime (.ps.gz 3.47MB)
The Kerr metric is an exact stationary axially symmetric solution of the Einstein equations, which describes gravitational field around a rotating body. There is no simple answer to the question of shape of this field looks like as it is not clear what are field lines and equipotentials. In the Newtonian case and in the Schwarzschild spacetime of a non-rotating source field lines are integral curves of the gravitational acceleration of static observers and equipotentials are surfaces of constant...
Semerák ÚTF 2006
Lenka Havrdová lenkahavrdova(at)seznam.cz
Globální struktura prostoročasů s černými dírami
Krtouš, Podolský ÚTF 2006
Tomáš Málek tomas.malek(at)matfyz.cz
Globální charakteristiky polí v prostoročasech s nenulovou kosmologickou konstantou
Krtouš ÚTF 2006
Martin Sikora dostring(at)hotmail.com
Souvislost AdS-CFT korespondence s ambientní konstrukcí invariantních operátorů
Vladimír Souček MÚ UK 2006
Břetislav Šopík breta.sopik(at)atlas.cz
Vliv slabé elektronové korelace na elektronové vlastnosti neuspořádaných kondenzovaných systémů
Janiš FÚ AV ČR 2006
Mgr. Jan Zemen
Magnetic anisotropies in ferromagnetic semiconductor structures
Junwirth UTF 2006
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Pavel Augustinský
Studium silných elektronových korelací v příměsových modelech pomocí diagramatických metod
Janiš FÚ AV ČR 2005
Pavel Cahyna
Stochastičnost dynamiky částic v systému magnetických ostrovů tokamaku
Krlín ÚFPl AV ČR 2005
Martin Fraas
Vlastnosti singulárních interakcí nesených plochami se sférickou symetrií
Exner ÚJF AV ČR 2005
David Kofroň
Přesné modely gravitačního záření
Podolský ÚTF 2005
Matúš Kurian
Klasický chaos v geometrickém kolektivním modelu jader
Cejnar ÚTF 2005
Libor Křižka
Částečně nehmotná pole v AdS/CFT korespondenci
Vladimír Souček MÚ UK 2005
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Petr Beneš
Fyzika hmotných neutrin
Hošek ÚJF AV ČR 2004
David Kubizňák kubi(at)matfyz.cz
Pole zdrojů v relativistickém hyperbolickém pohybu
Bičák ÚTF 2004
Karel Kyrian
Pohyb testovacích částic se spinem v obecné relativitě
Semerák ÚTF 2004
Tomáš Pecháček
Rezonance v objektech s kvaziperiodickými oscilacemi
Karas AÚ MFF UK 2004
Pavel Stránský
Fázové přechody v geometrických a bosonových jaderných modelech
Cejnar ÚČJF 2004
Lenka Zdeborová
Stabilita teorie středního pole spinových skel vyšetřovaná metodou reálných replik
Janiš FÚ AV ČR 2004
Martin Zdráhal
Disperzní přístup k chirální poruchové teorii
Novotný ÚČJF 2004
Mgr. Petr Beneš
Fyzika hmotných neutrin
Ing. Jiří Hošek, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2004
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Miroslav Kladiva
Teoretické odhady pro hmotnosti Higgsových částic
Hořejší ÚČJF 2003
Karel Kolář Chýla FÚ AV ČR 2003
Vladimír Tichý
M-teorie kandidát finální fyzikální teorie
Niederle FÚ AV ČR 2003
Jiří Šácha
Přesné prostoročasy černých děr s tenkými disky
Semerák ÚTF 2003
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Tomáš Brauner
Moderní formulace teorie renormalizace a její použití ve fyzice částic
Niederle FÚ AV ČR 2002
Jiří Genzer
Numerická integrace pohybových rovnic se self-konzistentním polem
Kolafa ÚChP AV ČR 2002
Přemysl Kolorenč
Aplikace zobecněné teorie R-matice v molekulárních srážkách
Horáček ÚTF 2002
Martin Lahuta
Řešení Langevinovy rovnice v případě selfkonzistentně řízených stochastických sil
Chvosta KMF 2002
Tomáš Musil
Oscilace relativistických akrečních disků
Karas AÚ MFF UK 2002
Martin Navrátil
Studium shlukování meteorických částic z ondřejovských radarových pozorování
Pecina AÚ AV ČR 2002
Miloš Rainiš
Rozpad τ leptonu a vazbová konstanta silné interakce
Fischer FÚ AV ČR 2002
Pavel Sládek
Globální struktura axiálně a boost-rotačně symetrických prostoročasů
Krtouš ÚTF 2002
Marek Veteška
Modelování difuze v plazmatu
Vicher 2002
Martin Šíp
Interakce Higgsova bosonu a jejich možné testy
Hořejší ÚČJF 2002
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Michal Bursa
Rychlá proměnnost rentgenových zdrojů
Karas AÚ UK 2001
Jiří Horák
Astrofyzikální výtrysky, Otázka rychlostního profilu
Karas AÚ UK 2001
Svatopluk Krýsl
Nekomutativní diferenciální geometrie a její aplikace v matematické fyzice aneb Rezoluce twistorů pro nehmotná pole o spinu s=3/2
Souček MÚ UK 2001
MUDr. Petr Kysela
Spektrální a rozptylové vlastnosti laterálně vázaných kvantových vrstev
Exner ÚJF AV ČR 2001
Martin Mucha
Matematické a počítačové modelování
Jungwirth ÚFCh JH AV ČR 2001
Jiří Srbek
Vlastnosti jetů vznikajících ve tvrdých srážkách hadronů a leptonů
Chýla FÚ AV ČR 2001
Otakar Svítek
Gravitační vlny ve vysokofrekvenční aproximaci (.pdf 0.37MB)
Podolský ÚTF 2001
Karel Výborný
Elektronová struktura polovodičových supermřížek v silných magnetických polích
Smrčka FÚ AV ČR 2001
Jiří Šácha
Přesné prostoročasy černých děr s tenkými disky
Semerák ÚTF 2001
Dalibor Šmíd
Vlastnosti řešení konformně invariantních rovnic ve vyšších dimenzích
Souček MÚ UK 2001
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Roman Antoš
Difrakce na planárních magnetooptických strukturách
Višňovský FÚ UK 2000
Michal Fabinger
Aktuální problémy ve strunové teorii
Niederle FÚ AV ČR 2000
Peter Feher
Elektronové transportné vlastnosti vybraných kvantových nanoštruktúr
Středa 2000
Marián Kolesár
Study of Generalized Chiral Perturbation Theory
Novotný ÚČJF 2000
Jindřich Kolorenč
Teorie Hallova jevu v polovodičových kvantových strukturách
Smrčka FÚ AV ČR 2000
Pavel Kundrát
Teorie rozptylu podle Laxe a Phillipse pro konformní potenciál
Lokajíček FÚ AV ČR 2000
Alexandr Malijevský
Problém energie a teorie perturbací v obecné teorii relativity
Bičák KTF 2000
Kateřina Němcová
Quantum Mechanics of Layers with Point Perturbations
Exner ÚJF AV ČR 2000
Jakub Steiner
Evoluce otevřených systémů
Kotrla FÚ AV ČR 2000
Samuel Zajíček
Model náhodných čtverců: disjunktní množiny a perkolace
Kotecký CTS 2000
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Miroslav Beláň miroslav.belan(at)logos.cz
Přesné zářivé prostoročasy v Einsteinově teorii
Podolský KTF 1999
Petr Bláha
Sférické polární orbity ve stacionárních axiálně symetrických prostoročasech
Semerák KTF 1999
Karel Houfek
Studium rezonančních procesů při záchytu elektronu na molekulách
Horáček KTF 1999
Michal Kovačič
Použití wavelets v nerelativistické kvantové teorii rozptylu
Horáček KTF 1999
Tereza Skálová
Difuze v neuspořádaném prostředí
Chvosta FÚ UK 1999
Petr Studnička
Gravoelektromagnetismus v obecné relativitě
Semerák, Bičák KTF 1999
Ondřej Vávra
Konformní symetrie ve fyzice částic a astrofyzice
Niederle FÚ AV ČR 1999
Aleš Vyhnal
Interacting Particle Systems and catalytic surface reaction models
Kotecký KTF 1999
Zuzana Zelená
Brownovy motory
Chvosta FÚ UK 1999
František Šanda
Interakce hmotného systému se sériemi ultrakrátkých pulsů světla
Čápek KChF 1999
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Michal Dovčiak
Pohyb dokonalej tekutiny v elektromagnetickom poli v okolí Kerrovej čiernej diery: aplikácia na astronomické výtrysky
Karas AÚ MFF UK 1998
Jiří Černý
The Existence of Translation Non-Invariant Measure in Random-Cluster Model
Kotecký KTF 1998
Karol Kampf
Some Aspects of the Electroweak Equivalence Theorem
Hořejší NC 1998
Bohdan Koudelka
Obrácená úloha rozptylu v nerelativistické kvantové mechanice
Horáček KTF 1998
Hynek Kovařík
Viscoelastic effects in Caroli-Noziéres theory of dry friction between solid surfaces
Velický KFPo 1998
David Krejčiřík
Spectral Properties of Straight Quantum Waveguides with a Parallel Semitransparent Barrier
Exner ÚJF AV ČR 1998
Jan Kříž
Some properties of the purely elastic Caroli-Noziéres theory of dry friction between two solids
Velický KFPo 1998
Rudolf Mareš
Dynamické systémy a matematické modely turbulence
Horák 1998
Radomír Pánek
Stochastická interakce vln s termonukleárními alfa-částicemi v Tokamacích s obecně nekruhovým průřezem magnetických ploch
Krlín ÚFPl AV ČR 1998
Vladimír Vondráček
Interakce vln s plazmatem v režimu deterministického chaosu
Krlín ÚFPl AV ČR 1998
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Tomáš Doležel
Standard cosmological models and their perturbations
Bičák KTF 1997
Roman Čurík
Štúdium elektronového rozptylu na molekulách
Čárský 1997
David Hanuš
Zářivé prostoročasy Robinson-Trautmanova typu
Podolský KTF 1997
Jan Macháček
Možnosti ab initio výpočtu excitovaných stavů 1,6-difenyl-1,3,5-hexatrienu pomocí programu Gaussian 94
Kapsa, Burda KChF 1997
Tomáš Mančal
Řešení zobecněné kinetické rovnice pro modelový systém v interakci s termostatem
Skála, Čápek KChF 1997
Luboš Motl
Otevřené membrány a struny v M(aticové) teorii
Zahradník KMA 1997
Lukáš Pichl
Příspěvek k teorii atomárních srážek
Horáček KTF 1997
Roman Ságner
Relativistické disky
Bičák, Ledvinka KTF 1997
Karel Veselý
Vliv gravitačních vln na částice v Einsteinově teorii
Podolský KTF 1997
Jaroslav Zamastil
Příspěvek k teorii interakce světla s opticky aktivními látkami
Bílek KChF 1997
Tomáš Zellerin
Statiské zdroje v okolí černých děr
Semerák KTF 1997
Miroslav Žáček
Pohyb částic v superponovaných Weylových prostoročasech
Semerák KTF 1997
Bc. Jan Podpěra
Odstředivá a dostředivá síla ve výuce
Obdržálek ÚTF 1997
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Aleš Bezděk
Einsteinovy metriky na fzyikálně významných homogenních prostorech
Kowalski MÚ UK 1996
Eduard Gajdoš
Cosmological Perturbations in Tolman-Bondi Universe
Bičák KTF 1996
Igor Medveď
Finite-Size Effects for the Potts Model
Kotecký, Zahradník KTF, KMA 1996
Karel Netočný
Nízkoteplotní fáze amfifilických systémů
Kotecký, Zahradník KTF, KMA 1996
Tomáš Novotný
Non-adiabatic Self-trapping of Frenkel Exciton
Velický KFPo 1996
Marek Ozana
Squeezed States of a Particle in a Magnetic Field
Bílek, Shelankov KChF, Umeå University (Sweden) 1996
Martin Schnabl
Neporuchové aspekty axiální anomálie
Novotný KG 1996
Petr Tobiška
Výpočty clusterových interakcí pro systém TiN<SUB>x</sub>
Klíma KFPo 1996
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Petr Bačkovský
Konformní symetrie a její aplikace
Niederle FÚ AV ČR 1995
Radovan Dermíšek
Hlboký nepružný rozptyl
Formánek NC 1995
Martin Čížek
Příspěvek ke kvantové teorii rozptylu těžkých částic
Horáček KTF 1995
František Gemperle
Disociační záchyt a metoda DVR
Horáček KTF 1995
Antonín Klíč
Výpočet korelační funkce metodou vázaných modů
Marvan KFPy 1995
Šimon Kos
On the Way to a Josephson Field Effect Transistor: BCD Description of the Semiconductiong Quantum Wire as a Bridge Josephson Function
Velický FÚ MFF UK 1995
Tibor Kúcs
Štruktúne funkcie
Formánek NC 1995
Václav Lavička
Kvazinormální módy černých děr
Dvořák KTF 1995
Igor Malijevský
Deterministický chaos v plazmatu tokamaku
Krlín ÚFPl AV ČR 1995
Vojtěch Pravda
Invarianty ve vakuových prostoročasech typu N
Bičák KTF 1995
Alena Pravdová
Gravitační záření a symetrie
Bičák KTF 1995
Milan Předota
Modely růstu povrchů
Kotrla FÚ AV ČR 1995
Vladimír Skalský
Štúdium elementárnych procesov v rozpadajúcej sa nízkoteplotnej plazme
Glosík KEVF 1995
Petr Toman
Kvantově mechanické studium elektronových struktur polyakrylonitrilu
Pospíšil, Bílek KFPy, KChF 1995
Pavol Ševera
Minimálne plochy a dualita
Klimčík NC 1995
František Šilhavý
Studium prostorových a časových charakteristik nestabilních módů v úplavu válce
Dušek Západočeská Universita 1995
Ladislav Šubr
Statistika průchodů hvězd akrečním diskem okolo kompaktního jádra galaxie
Vokrouhlický AÚ UK 1995
Radek Řezáč
Relativní fluktuace hustoty na kosmologických modelech
Meszáros AÚ UK 1995
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Aleš Bezděk
Einsteinovy metriky na fyzikálně významných homogenních prostorech
Kowalski MÚ UK 1994
Marek Biskup Kotecký KTF 1994
Martin Chvál
Pohyb klasické částice v nelineárním potenciálu
Skála KChF 1994
Petr Duczynsky
Povrchová difúze kovů při započtení korelace mezi stavy adsorbovaných atomů
Chvoj FÚ AV ČR 1994
Petr Hubený
Studium počátečních fází růstu tenkých vrstev postupy počítačové fyziky
Hrach KEVF 1994
Arnold Pompoš
Gravity in non-commutative geometry
Klimčík NC 1994
Vladislav Severa
Cyklické reprezentace kvantových grup
Burdík NC 1994
Tomáš Sýkora
Jednosmyčkové Feynmanovy diagramy ve standardním modelu Majoronové modely
Hošek ÚJF AV ČR 1994
Martin Žofka zofka(at)mbox.troja.mff.cuni.cz
Nabité černé díry v kosmologickém kontextu
Bičák KTF 1994
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
David Břeň
Zpětnný tok kvazičástic v systémech vodičů
Lipavský FÚ AV ČR 1993
Petr Hellinger
Quasi-triangular Hopf Algebras
Burdík NC 1993
David Heyrovský
Užití symplektického zobrazení pro studium chaosu v pásu asteroid
Šidlichovský AÚ AV ČR 1993
Richard Ištok
Neštandardné metódy v matematickej fyzike. P-adický funkcionálny integrál
Čuda MÚ MFF UK 1993
David Maxera
N-1 Einsteinova supergravitace jako nelineární realizace
Niederle FÚ AV ČR 1993
Martin Mašín
Kinetické elektronové vlastnosti
Grill FÚ UK 1993
Marek Polášek
Vliv interakce s fonony na přenos excitace
Barvík FÚ UK 1993
Jan Slovák
Voda, její potenciály a rozvoje
Nezbeda ÚTChP AV ČR 1993
Roman Tomášek
Integrabilní modely ve statistické fyzice, Yang-Baxterovy rovnice a Betheho ansatz
Burdík NC 1993
Tomáš Waller
Fenomenologická teorie
Šilhavý MÚ AV ČR 1993
Martin Zápotocký
Flexoelektrický jev
Marvan KFPy 1993
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Martin Barhoň
Asymptotické vlatstnosti amplitudy rozptylu v prostoročasu obecné dimenze
Fischer FÚ AV ČR 1992
Roman Repa
Odozvová funkci v Ornstejnovej-Zernickovej teórii tekutín
Nezbeda ÚTZCh AV ČR 1992
Ladislav Zejda
Řešení integrálních rovnic teorie rozptylu
Horáček KTF 1992
Namediploma thesissupervisordepartmentgraduated
Rudolf Sýkora
Barevná supratekutost
Obdržálek ÚTF 0
Jiří Šácha 0
Bc. Jaroslav Trnka trnka(at)utf.mff.cuni.cz
Resonances in chiral perturbation theory
RNDr. Jiří Novotný, CSc. UCJF 0
Bc. Vojtěch Krejčiřík
Hypernuclear production in K--stopped reactions
RNDr. Aleš Cieplý, CSc. UTF/UJFAV 0
Bc. Petra Suková lvicekps(at)seznam.cz
Chaos in motion around black holes
Doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr. UTF 0
Bc. Stanislav Pařez stanislav.parez(at)seznam.cz
Study of resonant states of molecular anions
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. UTF 0
Bc. Zděněk Mašín zdenekmasin(at)seznam.cz
Time evolution of resonant collisions of electrons with molecules
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. UTF 0
Bc. Jan Olšina irigi(at)matfyz.cz
Coherence transfer during relaxation in molecular aggregates
RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D. FUUK 0
Bc. Viktor Holubec viki.o(at)seznam.cz
Nonequilibrium Thermodynamics of Small Systems
Doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc. KMF 0
Bc. Martin Krššák xkrssak(at)o2.pl
Aspects of gravity in higher dimensions
Marcello Ortaggio, PhD. UTF 0
Jiří Pešek
Time-reversal and fluctuations in open quantum systems
A basic feature of open thermodynamic systems is the existence of 'path-observables' like work and heat, which are functionals on trajectories of the system. A prominent role is played by the entropy production since it 'measures' the irreversibility of a thermodynamic process, i.e., how much it breaks the time-reversal symmetry. A consequence of this relation is that the fluctuations obey certain symmmetries. However, these classical ideas need a revision in quantum domain where the microscopic or mesoscopic trajectories are not well defined and where the fluctuations of path-observables hence become ambiguous. The present thesis will analyze some of the proposed concepts and it will demonstrate them on examples.
Mgr. Karel Netočný, Ph.D. FZUAV 0
Bc. Matouš Ringel
Magnetic ptroperties of strongly correlated electron systems
The objective of the diploma thesis is a theoretical study of magnetic properties of strongly correlated electrons within the single-impurity Anderson model. The means for the study will be field-theoretic and diagrammatic methods, many-body Green functiuons, and a renormalized parturbation expansion. One needs to employ nonperturbative methods in the limit of strong electron correlations. A simplifed parquet schneme developed in the diploma thesis of P. Augustinský will be used to achieve nontr...
prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. FZUAV 0
Bc. Matěj  Kudrna
Black holes in string theory
Detailed understanding of quantum physics of black holes seems to be the most logical first step towards reaching the 'holy grail of theoretical physics', namely the unification or 'reconciliation' of general relativity and quantum mechanics. String theory allows us to compute the black hole entropy from a microscopic perspective for a variety of mostly supersymmetric or extremal blackholes in spacetimes of various dimensionalities. The basic idea is that certain objects in string theory (such a...
Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. UTF 0
Bc. Anton Khirnov anton(at)khirnov.net
Numerical evolution of black-hole spacetimes
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. UTF 0
Bc. Tomáš Tintěra
Interaction of gravitational radiation with matter
Student by se měl seznámit s různými popisy interakce gravitačních vln s látkou. Mezi ně patří jak "mikroskopický" popis, tak perturbační analýza svázaného systému Einsteinových rovnic a odpovídajících polních rovnic hmoty. Soustředit by se měl na druhý jmenovaný přístup a pokusit se provést konzistentní zjednodušení, aby bylo možno alespoň kvalitativně odhadnout důsledky interakce pro případné tlumení gravitačních vln. Případně je možno analýzu zjednodušit předpokladem fixního pozadí.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. UTF 0
Bc. Petr Ducháček #duchy(at)seznam.cz
Algebraically special spacetimes in higher dimensions
V nedávné době byly některé klasické matematické metody obecné relativity (Petrovova klasifikace, Newmanův-Penroseův formalismus a Gerochův-Heldův-Penroseův formalismus) zobecněny na případ libovolné dimenze. Ukazuje se, že téměř všechna známá přesná řešení Einsteinových rovnic ve vyšších dimenzích jsou algebraicky speciální a studium algebraicky speciálních prostoročasů je tedy relevantní. Několik aspektů algebraicky speciálních prostoročasů ve vyšších dimenzích byly těmito metodami již studováno, ale stále zůstává dlouhá řada neřešených otázek.
Mgr. Vojtěch Pravda, PhD. UTF 0

This page was generated at: 2021-09-26 21:02 GMT
May yYou have any comments and questions regarding the web pages, please send them to webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigation for text browsers [this level | one level up | ITP]
Change national characters encoding. Česká verze hlavní stránky