Klasická elektrodynamika

NOFY126

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

LS: 2/2 Z Zk

Anotace:

Maxwellovy rovnice. Statické a stacionární přiblížení. Časově proměnné pole, elektromagnetické záření. Relativistická formulace. Zákony zachování. Matematické metody řešení.

Přednáška navazující na NOFY018. Přednáška je určena pro druhý ročník bakalářského studia fyziky.

Přednáška v současné akreditaci plně nahrazuje dřívější předmět NOFY026. Pod tímto kódem můžete nalézt informace z minulých let.

Konání přednášky:

Přednáška se koná ve středu od 14:50 do 16:20 hodin v posluchárně T1 v Tróji.

V letním semestru 2023 vede přednášku prof. Krtouš.

Cvičení jsou rozvržena následovně:

Informace o předchozích ročnících jsou k dispozici na stránkách určených pro tehdy zapsané studenty. V případě opodstatněného zájmu o přístup k těmto materiálům kontaktujte prof. Krtouše.

Podmínky pro zápočet a zkoušku:

Zápočet

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro přistoupení ke zkoušce. Podmínkou pro udělení započtu je zisk alespoň 50 bodů.

Během semestru bude možné získat celkem cca 100 bodů určujících nárok na zápočet. Proběhnou dvě písemky (2x33 bodů + bonusy) a budou zadány dva domácí problémy (2x17 bodů + bonusy).

Body bude možno získat i v průběhu zkouškového období za řešení doplňkové/opravné písemky. Jako doplňkovou/opravnou písemku lze použít kteroukoli písemku zadávanou jako součást zkoušky.

Studentům opakujícím předmět se započte 70% zápočtových bodů z předchozího absolvování předmětu.

Zkouška

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní a její nesplnění (méně než 8 bodů z maxima 33 bodů) znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje.

Po úspěšném složení písemné části následuje část ústní. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní (vyjma případu, že student splňuje podmínku pro odpuštění písemky – viz dále). Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část zkoušky je odpuštěna, pokud student dosáhne 85 bodů.

Různé

Získané body lze nalézt po zalogování v SISu v modulu Studijní mezivýsledky.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus:

Související předměty:

Přednášku doplňuje předmět NOFY070 - Proseminář z teoretické fyziky.

Teorie elektromagnetického pole je přirozeným základem mnoha dalších předmětů. Mezi nimi zmiňme přednášky týkající se teore záření: NTMF014 - Klasická teorie záření a NTMF070 - Zářivé procesy v astrofyzice.

Další důležitou aplikací teorie elektromagnetického pole je teorie plazmatu: NTMF020 - Základy teorie plazmatu.

Z pokročilejších přednášek zmiňme: NTMF022 - Teorie kalibračních polí, která zobecňuje elektromagnetické pole pro tzv. nekomutující kalibrační symetrie.

Materiály k přednáškám:

Studijní text

Doplňkové materiály

`Handouty' k předmětu Proseminář teoretické fyziky (NOFY070):

Proseminář z matematických metod fyziky (NOFY002)

Literatura: