Studenti doktorského studia se školiteli z ÚTF od roku 2001

Studenti

jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Matúš Papajčík
Přesné 2+1 prostoročasy a jejich vztah k řešením v dalších gravitačních teoriích
Cílem práce je studium přesných prostoročasů v teorii gravitace ve třech dimenzích a jejich porovnání s analogickými řešeními Einsteinových rovnic gravitačního pole v obecné relativitě ve čtyřech a vyšších dimenzích. Půjde zejména o algebraickou klasifikaci, geometrickou analýzu a fyzikální interpretaci kompletní třídy řešení, jež byly nalezeny v našich nedávných pracích, zahrnující všechny takové prostoročasy bez přítomnosti hmoty (včetně kosmologické konstanty), s čistým zářením (i s gyratonovými zdroji), a také s elektromagnetickým polem.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 1
Jana Menšíková
Studium klasických a kvantových vlastností černých děr
The student working on this project will attack some of the following problems. 1) Understand the black hole chemistry in the context of the AdS/CFT correspondence, and its implications for black hole microstructure. 2) Explore new venues for hidden symmetries and their applications. 3) Probe modified gravity theories. 4) Study quantum information aspects of curved spacetimes.
doc. Mgr. David Kubizňák, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Ujjwal Agarwal
Nové teoretické přístupy pro kompaktní objekty a jejich poruchy
The detection of gravitational waves (GW) has revolutionized our way of observing the Universe. Thanks to GW signals, we can now explore features of astrophysical objects which were impossible to detect only a few years ago. In particular, we can probe deeper into the structure of compact relativistic objects and their evolution. Such an advance in detection measurement requires an equal advance in theoretical tools within which such objects can be understood. This project aims to develop such ...
Dr. Sante Carloni, M.A., Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Natalia Astudillo
Přesné prostoročasy v teoriích gravitace vyššího řádu
Student se seznámí s teoriemi rozšiřujícími Einsteinovu obecnou relativitu o korekce vyšších řádů. Bude analyzovat a zobecňovat vhodné metody řešení rovnic gravitačního pole spolu se studiem konkrétních prostoročasů a jejich fyzikálních a matematických vlastností.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 1
Mukeshkumar Prakash Khanore
Renormalizovaná poruchová teorie silně korelovaných elektronů: kritické jevy v nízkorozměrných systémech
The student will learn during the Ph.D. program modern analytic and numerical techniques to solve problems in the theory of strongly correlated electrons in solids. The basis of the program is the quantum many-body perturbation theory with Green functions and Feynman diagrams. Infinite series of Feynman diagrams must be summed to describe reliably collective phenomena leading to critical points and phase transitions. This will be achieved via self-consistent renormalizations of the perturbation ...
prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. Ústav teoretické fyziky 1
David Spitzkopf
Měkké kvantové vlnovody
Základem práce je seznámení se s existujícími výsledky teorie kvantových vlnovodů, jak „tvrdých“ popisovaných dirichletovskými laplaciány, tak i těch, jež berou v úvahu tunelový jev jsouce jsou modelovány singulárními Schrödingerovými operátory [1]. Hlavním cílem práce je podrobně prozkoumat a rozpracovat nedávno navržený model „měkkých“ vlnovodů [2-5], který odstraňuje idealizace obsažené ve svrch zmíněných teoriích v tom smyslu, že vazba je dána potenciálovým „příkopem“. V rámci tohoto schémat...
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. Ústav teoretické fyziky 1
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Angelica Albertini
Stopy chaosu v gravitačních vlnách ze systémů s extrémním poměrem hmotností
V systému s extrémním poměrem hmotnosti (EMRI) stelární kompaktní objekt se pohybuje v časoprostorovém pozadí velmi hmotné černé díry, zatímco ztrácí energii a moment hybnosti v důsledku gravitačního záření. Detekce těchto systému je slibný cíl pro laserovou interferometrickou vesmírnou anténu LISA a umožní nám zmapovat časoprostor kolem černé díry s užasnou přesností. Toto zmapovaní umístí přísná omezení na jakoukoli odchylku od obecné relativity a Kerrova časoprostoru, což předpokládáme, že po...
Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. Ústav teoretické fyziky 2
Jakub Cehula
Teorie interagujících dvojhvězd
This thesis is focused on advancing the theory of binary star interactions. The immediate goal is to revisit the prescriptions for mass transfer in close binaries and investigate their influence on runaway phases of binary star evolution culminating in common envelope events. This evolutionary pathway is of great importance for producing many important astrophysical objects, including gravitational wave sources like binary black holes and double neutron stars. Depending on the interest of the st...
doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2
Šimon Knoška
Netwistující geometrie v obecné relativitě a jejích rozšířeních
Student prozkoumá obecné vlastnosti geometrií charakterizovaných přítomností světelné geodetické kongruence s nulovým twistem. Analyzuje jejich algebraickou strukturu a chování volných testovacích částic. Dále se zaměří na studium explicitních prostoročasů této třídy v obecné relativitě a jejích zobecněních.
RNDr. Robert Švarc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2
David Kokoška
Přesná řešení modifikovaných teorií gravitace
Along with Einstein's general relativity, gravity theories described by higher-order Lagrangians also have a long history [1], and appear naturally in studies of quantum gravity and in the low energy limit of string theory. Gauge and scalar fields and also play an important role in this context. This project will focus on the study of solutions of theories of gravity in the presence of modified electrodynamics and possibly scalar fields. In particular, black holes and their properties will be analyzed.
Marcello Ortaggio Ústav teoretické fyziky 2
Anthony Kirilov
Zářivá hydrodynamika vzplanutí souvisejících s interagujícími dvojhvězdami
The origin of gravitational wave sources (binary black holes and double neutron stars on close orbits) is one of the most captivating problems of contemporary astrophysics. Perhaps the most explored evolutionary scenario involves a common envelope evolution episode in an isolated binary star. A new window into this phase has been provided by steadily growing number of luminous red novae (LRNe)/intermediate luminosity optical transients (ILOTs). The immediate goal of this thesis is to perform mul...
doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Milan Pešta
Důležité fáze vývoje dvojhvězd studované pomocí pozorovaných populací a teoretického modelování
The goal of this thesis is to revisit and significantly improve previous constraints on critical phases of binary star evolution in the light of qualitatively new data that have recently become available or that will become public in the near future. The immediate goal is to constrain critical mass ratio for Darwin instability and the ensuing common envelope evolution. When two low-mass stars evolve, they expand, get into contact, and start sharing a common envelope. This "dumbbell-like" object...
doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Vítek Veselý
Elasticita v obecné relativitě: zjednodušené modely, nebodová tělesa, interakce s gravitačním polem
Práce se bude zabývat studiem interakce deformovatelných nebodových těles s gravitačním polem v okolí kompaktních zdrojů. Student se nejprve zaměří na pohyb testovacích elastických těles v poli Schwarzschildovy a Kerrovy černé díry a porovná jej s odpovídajícími geodetikami. Dále ověří, zda nedochází k posunu vnitřní stabilní kruhové dráhy, pod níž již nutně nastává pád pod horizont. Pokusí se také určit vzdálenost, v níž slapové síly testovací těleso roztrhnou. Další otázkou, jíž se bude práce zabývat, je interakce těchto těles s gravitačními vlnami -- kolik energie ztrácejí v důsledku záření a naopak zda může dojít k jejich rozkmitání v důsledku působení vln přicházejících z okolí.
doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Barbora Bezděková
Šíření a přenos elektromagnetického záření v refraktivních a disperzivních prostředích v relativistických prostoročasech
Od začátku práce na disertaci studovat níže doporučenou a sledovat nově se objevující literaturu. V původní práci se nejprve v rámci speciální teorie relativity zaměřit na "vrstevnatá" prostředí, která se pohybují s měnící se velikostí rychlosti ve stejném směru a šíření záření dopadajícího v kolmém směru na tyto vrstvy. Prostředí má jak refraktivní tak disperzivní vlastnosti. Zobecnit úlohu i na diferenciálně rotující prostředí. Vhodně vykreslit trajektorie paprsků pro různé rychlosti prostředí...
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. / Mgr. David Heyrovský, AM Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Marek Liška
Termodynamika prostoročasu: korekce z kvantové oblasti
The student will build on the results of the master thesis [1], in which modified gravitational equations of motion were found by considering quantum gravity corrections to the thermodynamics of spacetime. The most important tasks in studying the modified dynamics will be: 1. Finding an action consistent with the dynamics, providing the Hamiltonian formulation and the corresponding Wald entropy. Extensive study of the modified dynamics and comparison with the predictions of quantum gravity model...
Ana Alonso Serrano, Ph.D. / doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 3
Claudia Caputo
Geodetický chaos v porušených polích černých děr
Geodesic motion is completely integrable in the fields of isolated stationary black holes, but it may become chaotic if there exists some additional source in the space-time. Motivated by accreting black holes in astrophysics, we have studied the geodesic dynamics in the field of a Schwarzschild black hole encircled by a thin disc or a ring (see [1] for the last paper of our series devoted to this topic). Hitherto, we restricted the problem to the static and axisymmetric case. However, accreting...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. / Mgr. Petra Suková, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Camille Flore Marie Landri
Teorie a pozorování silných interakcí nebo splynutí dvou hvězd
The goal of the thesis is to significantly develop understanding of the theory and observational implications of two stars undergoing strong interaction or a merger. Depending on the interests of the student, the work will focus on understanding unusual transients likely associated with binary star interactions, transients from stellar collisions, formation of dust and molecules in binary interactions, and understanding the observational implications of the theory (blue stragglers, R CrB stars, ...
doc. Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 3
Özlem Tunc
Urychlování částic v prostoročasech černých děr
In astrophysics, matter is being accelerated by various forces and mechanisms. One of the most exciting environments where the accelerating mechanisms are not yet fully understood is the accreting black hole. Besides the gravitational effect, the matter in such a system is most notably subject to magnetohydrodynamical processes (including collisions of streams, shock waves, energy release due to magnetic reconnection, etc.) and to an interaction with radiation. In many accreting systems, the int...
doc. RNDr. Semerák Oldřich, DSc. Ústav teoretické fyziky 3
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Petr Kotlařík
Gravitační zdroje v blízkosti černých děr
Nedávno zveřejněný "snímek" černé díry v jádře galaxie M87 potvrdil, že možnosti detektorů se rozšířily na samotné hranice (horizonty) těchto extrémních objektů. Díky robustnosti obecně relativistické předpovědi nebylo překvapením, že jí publikovaný obrázek velmi dobře odpovídá, nicméně snaha o zpřesnění observačních dat bude dále pokračovat, aby bylo možno kvantifikovat, do jaké míry odpovídají podobné objekty černým dírám popsaným Kerrovým řešením, a určit jejich parametry. Reálné černé díry r...
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. Ústav teoretické fyziky 4
Petr Lukeš
Studium některých aspektů AdS/CFT korespondence v 2+1 dimenzích
Cílem práce je studium souvislosti entangement entropie s velikostí extremální nadplochy v rámci AdS/CFT korespondence ve zjednodušeném 2+1 dimenzionálním modelu.
prof. RNDr. Krtouš Pavel, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4
Viktor Skoupý
Šablony gravitačních vln ze systému s extrémním poměrem hmotností.
Počátek práce bude spočívat v seznámení se s problematikou systémů s extrémním poměrem hmotností. Tyto systémy popisují proces, kde stelární kompaktní objekt vyzařuje gravitační vlny při pohybu v časoprostorovém pozadí velmi hmotné černé díry. Prostřednictvím gravitačního záření se stelární objekt přibližuje k hmotné černé díře a nakonec s černou dírou splyne. V navrhované práci se celý tento proces bude aproximovat především numerickým řešením Teukolskyho rovnic pomocí existujícího kódu Teukode...
doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. / Georgios Loukes Gerakopoulos, Dr. Ústav teoretické fyziky 4
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Jakub Pejcha
Kovariantní kvantování prostoročasových modelů
Smyčková kvantová kosmologie byla úspěšně použita v situacích s vysokou symetrií, např. klasická počáteční singularita Velkého Třesku byla jejím prostřednictvím v kvantovém modelu odstraněna. Následně byly studovány modely obecnější, obsahující lokální stupně volnosti. Mezitím několik autorů rozvinulo kovariantní polní techniky, které ovšem stále nedosáhly dostatečné zralosti na kvantové úrovni (nejednoznačnost kvantování atd.). Cílem práce je použít tyto kovariantní techniky v případě mini/midi prostoročasových modelů dříve kvantovaných standardně a zkoumat důsledky.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. / Mgr. Marián Pilc, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 4 (přerušeno)
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Jiří Černý
Kanonické kvantování černoděrových prostoročasů
Student se seznámí s několika přístupy ke kanonickému kvantování prostoročasů. Jednat se bude zejména o metodu založenou na Wheelerově-deWittově rovnici, dále o její modifikaci vycházející z použití symetrií superprostoru na kvantové úrovni a následně o smyčkové metody kvantování v rámci sférické symetrie. Rozšíření za rámec sférické symetrie může být provedeno hybridním kvantováním, kdy se stupně volnosti popisující odchylku od symetrické situace řeší pomocí Fockova kvantování.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
Dávid Matejov
Intrinsitní charakterizace časoprostorů a pozorovatelných
Student se seznámí s různými modely emergentní gravitace [1,2] a jejich vztahem k jiným přístupem ke kvantování gravitace (zejména smyčková gravitace a group field theory). Základním problémem v rámci práce bude studium diskrétních reprezentací klasické prostoročasové geometrie pomocí grafů a rekonstrukce klasické geometrie izometrickým vkládáním grafů do maximálně symetrických variet. K tomu budou použity metody multidimenzionálního škálování [3,4,5]. Po algoritmickém zvládnutí uvedených metod ...
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. / doc. Igor Khavkine, Ph.D. Matematický ústav AV ČR 5
Lukáš Polcar
Weylovy metriky a jejich zobecnění: klasický a kvantový pohled
Student se nejprve podrobně seznámí s Weylovými metrikami a jejich zobecněními. Následně bude tyto geometrie studovat pomocí testovacích částic či klasických polí (včetně selfkonzistentních řešení). Bude zkoumat základní charakteristiky jako jsou singularity, horizonty a chaotické chování geodetik. Dále rozšíří studium o analýzu chování kvantových částic splňujících Kleinovu-Gordonovu či Diracovu rovnici. Následně se pokusí o použití některých kvantovacích technik v případě Weylovy třídy geometrií - zejména kanonických metod.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
Jiří Trnka
Numerické řešení kvantové reakční dynamiky v rozptylu molekul a iontů.
Cílem této práce je rozvíjet metody pro numerické řešení rovnic popisujících kvantovou reakční dynamiku rozptylu elektronů, atomů, molekul a iontů. Řešitel prostuduje metody používané pro řešení této dynamiky vycházející budˇ z řešení Schrodingerovy rovnice se správnou okrajovou podmínkou, nebo z integrálních rovnic teorie rozptylu (Lippmann-Schwingerova rovnice, Faddeevovy rovnice) a napíše vlastní numerický program, který otestuje nejdříve na problémech s nižší dimenzionalitou. Hotovou metodu použije pro výpočet účinných průřezů a rekčních rychlostí pro vhodný systém aplikovatelný v problémech fyziky plazmatu, radiačního poškození biomolekul nebo astrofyziky.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 5
Adam Vrátný
Prostoročasy s černými dírami a gravitačními vlnami
V práci budou studovány různé geometrické a fyzikální aspekty zajímavých tříd prostoročasů, které reprezentují černé díry a gravitační vlny, včetně jejich vzájemných souvislostí. Kromě přesných řešení v kontextu Einsteinovy obecné teorie relativity budou uvažovány i jejich zobecnění, například do kvadratické gravitace. Práci lze rozšířit i mimo obor přesných prostoročasů a studovat realistické modely gravitačních vln generovaných kompaktními relativistickými objekty.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 5
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Jakub Káninský
Efektivní modely kvantové gravitace
Student se nejprve seznámí s různými modely kvantové gravitace, které předpokládají diskrétní strukturu prostoročasu na kvantové úrovni, avšak tuto diskrétnost neodvozují na základě kvantování klasické spojité teorie. Hlavní pozornost bude zaměřena na dvě teorie: Kauzální množiny - prostoročas je reprezentován jednotlivymi diskrétními událostmi a jejich kauzálními vztahy; Kauzální dynamické triangulace - model prostoročasu je dán specifickou triangulací splňující omezení plynoucí z kauzality. Dá...
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 6
Václav Bára
Geometrické a topologické aspekty stochastické termodynamiky
Teoretickým rámcem pro popis nerovnovážných nanoskopických systémů v režimu slabé a nekoherentní interakce s okolním prostředím je stochastická termodynamika. Nerovnovážné vlastnosti stacionárních stavů jsou dány neboltzmannovským rozdělením a nenulovými toky podél uzavřených smyček, přičemž některé z nich hrají při nízkých teplotách roli atraktorů a lze je analyzovat pomocí geometrických metod. Obsahem disertační práce bude studium vlastností modelových nanoskopických systémů udržovaných mimo termodynamickou rovnováhu působením (nepotenciálových) sil topologického charakteru. (...........)
RNDr. Karel Netočný, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 6
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Václav Alt
Dynamika záporných molekulových iontů
Student by se měl seznámit s teorií rozptylu v nerelativistické kvantové mechanice a jejími aplikacemi na srážky elektronů s molekulami a záporných iontů s atomy. Cílem práce je podrobné studium konkrétních systémů, při nichž hraje důležitou roli tvorba záporných molekulových iontů. Úplný kvantový popis dynamiky těchto iontů vede na výpočty v rámci tzv. nelokálního rezonančního modelu a je zásadní pro výpočty účinných průřezů rezonančních procesů, jako jsou vibrační excitace molekul při srážkách...
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 7
Aleš Flandera
Klasické a kvantové efekty v okolí izolovaných horizontů
Náplní doktorské práce bude podrobné studium klasických a kvantových jevů v obecné relativitě. Student se detailně seznámí s existující literaturou na téma izolovaných horizontů, což je koncept černých děr v rovnováze s okolím, který zobecňuje klasická řešení jako je Schwarzschildovo nebo Kerrovo řešení. Na klasické úrovni, se bude jednat zejména o studium trojrozměrné geometrie těchto horizontů, výpočet kvazi-lokálních multipólových momentů izolovaných horizontů a jejich vztah k standardním Ger...
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 7
Jiří Táborský
Nízkoenergetické reaktivní srážky v záporně nabitých tříatomových systémech.
Teoretický popis srážek elektronů s molekulami představuje stále velikou výzvu. Tento problém je rovněž úzce svázán s teorií srážek záporných iontů. Kromě toho, že jde o mnohočásticové procesy, je situace komplikována tím, že elektrony mohou odejít do kontinua a navíc dochází k narušení Bornovy-Oppenheimerovy aproximace. Všechny tyto problémy řeší teorie nelokálního rezonančního modelu, která však zatím byla použita jen na dvouatomové molekuly. Pro tříatomové systémy byla zatím použita jen v aproximaci lokálního komplexního potenciálu [5]. Cílem této práce je přispět k řešení tříatomové srážky se zahrnutím dynamiky nad rámec Bornovy-Oppenheimerovy aproximace.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 7
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěročník
Lukáš Ledvina
Prostorové rozlišení akrečních disků kvasarů gravitačním mikročočkováním
Cílem práce je studium kvasarového mikročočkování, konkrétně přechodu akrečního disku kvasaru přes kaustiky vytvářené gravitačním polem hvězd čočkující galaxie. Na základě simulací bude student analyzovat souvislost fotometrických a spektroskopických pozorování přechodu s prostorově rozlišenou strukturou emise disku.
Mgr. David Heyrovský, AM Ph.D. Ústav teoretické fyziky 8

Absolventi

jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Michal Karamazov
Přechod od silného k slabému gravitačnímu čočkování
Gravitační čočkování kupami galaxií zahrnuje režim silného čočkování, kdy vzniká více obrazů galaxií v pozadí, i slabého čočkování, kdy dochází pouze ke slabé deformaci obrazu těchto galaxií. V práci se použije model rozložení hmoty kupy, sestávající ze spojitě rozložené hmoty a z diskrétních galaxií. Využitím metody zpětného střílení paprsků kombinovaným gravitačním polem kupy bude studován přechod od silného do slabého režimu čočkování. Hlavní pozornost bude věnována rozsahu oblasti, ve které lze uplatnit aproximační aparát slabého čočkování.
Mgr. David Heyrovský, AM Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2023
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Eliška Polášková (Klozová)
Vlastnosti a interpretace černoděrových prostoročasů
Prostoročasy s černými dírami hrají důležitou roli jakožto vysoce symetrická přesná řešení Einsteinových rovnic. Ve čtyřech dimenzích jsou známa řešení reprezentující rotující nabité urychlené černé díry s tzv. NUT nábojem. Interpretace těchto řešení v přítomnosti NUT náboje však není zcela uspokojivá. V moderních fyzikálních teoriích se zkoumají též černé díry ve vyšší dimenzi. Ukazuje se, že tzv. Kerr-NUT-(A)dS řešení představuje příklad geometrie na které je geodetický pohyb plně integrabiln...
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2022
Anton Khirnov
Representation of dynamical black hole spacetimes in numerical simulations
Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2022
Jan Dvořák
Příspěvek k teorii nízkoenergetických reaktivních srážek záporných iontů.
Teoretický popis srážek elektronů s molekulami představuje stále velikou výzvu. Tento problém je rovněž úzce svázán s teorií srážek záporných iontů. Kromě toho, že jde o mnohočásticové procesy, je situace komplikována tím, že elektrony mohou odejít do kontinua a navíc dochází k narušení Bornovy-Oppenheimerovy aproximace. Všechny tyto problémy řeší teorie nelokálního rezonančního modelu, která však zatím byla použita jen na dvouatomové molekuly. Pro tříatomové systémy byla zatím použita jen v aproximaci lokálního komplexního potenciálu. Cílem této práce je přispět k řešení tříatomové srážky se zahrnutím dynamiky nad rámec Bornovy-Oppenheimerovy aproximace.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2022
Jiří Veselý
Přesné prostoročasy a jejich fyzikální vlastnosti
Ačkoli v posledních letech roste význam numerických metod při studiu astrofyzikálních úloh zahrnujících objekty, jejichž popis vyžaduje použití obecné relativity, zůstává přínos přesných řešení Einsteinových-Maxwellových rovnic nezastupitelný. Abychom získali intuici ohledně výsledků numerických metod, je důležité vybudovat systém přesných řešení, jejichž fyzikální význam je zřejmý. Z tohoto důvodu se tato práce bude věnovat fyzikální interpretaci vybraných řešení Einsteinových a Einsteinových-Maxwellových rovnic a určí význam parametrů vystupujících v příslušné metrice, případně polích budících dané řešení.
doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2022
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Jiří Ryzner
Vybrané přesné prostoročasy v Einsteinově gravitaci
Student si zvolí konkrétní přesná řešení Einsteinových rovnic popřípadě zahrnujících i hmotu, prozkoumá jejich matematické i fyzikální vlastnosti a pokusí se o jejich konzistentní interpretaci.
doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
Morteza Kerachian
Fields and particles in Einstein´s Gravity and its generalizations
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2020
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Ivan Kolář
Prostoročasy se symetriemi v obecné dimenzi
Cílem práce je zkoumat vztah symetrií prostoročasové geometrie, zachovávajících se veličin ve fázovém prostoru geodetického pohybu a vlastnostmi základních polních operátorů v daném prostoročasu. Analýza se zejména zaměří na geometrie vícedimenziálních rotujících černých děr - tzv. Kerr-NUT-(A)dS prostoročasy. Mimo jiné bude cílem pochopit vztah mezi symetrickými operátory Diracova operátoru a vlnového operátoru na křivém pozadí, zobecnění objektů popisujících skryté symetrie (tzv. Killing-Yano tenzorů) na situace zahrnující supersymetrická pole či analýza globální struktury Kerr-NUT-(A)dS prostoročasů.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2019
Ondřej Hruška
Studium geometrických a fyzikálních vlastností přesných prostoročasů
Cílem práce je studium různých aspektů zajímavých tříd přesných prostoročasů, především geometrická a fyzikální interpretace konkrétních metrik, pochopení jejich algebraické struktury ve vztahu k řešením Einsteinových rovnic gravitačního pole s kosmologickou konstantou, i jejich případná zobecnění do obecné dimenze či dále za rámec Einsteinovy obecné relativity. Prioritou bude analýza rozsáhlé Kundtovy třídy neexpandujících geometrií (zobecněné B-metriky, univerzální prostoročasy, impulzní a gyratonové vlny, charakter obalové singularity atd.), Robinsonovy-Trautmanovy třídy s expanzí, anebo zcela obecných prostoročasů bez twistu.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2019
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Josef Schmidt
Conserved quantities in theories of gravity: two selected problems
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Ústav teoretické fyziky 2018
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Pavel Čížek
Stacionární pole v prostoročasech černých děr
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Ph.D., DSc. Ústav teoretické fyziky 2017
Martin Váňa
Model rezonančních srážek elektronů s molekulami a molekulovými ionty
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
Jakub Benda
Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy
doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2017
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Kamil Daněk
Trojitá gravitační mikročočka
Cílem práce je 1) podat ucelený přehled topologií kritických křivek a kaustik trojité gravitační mikročočky; 2) prozkoumat chování mapy zjasnění v blízkosti jednotlivých částí kaustiky; 3) studovat zjasnění nebodového zdroje, citlivost čočky na nebodovost a okrajové ztemnění zdroje; 4) uplatnit zjištěné výsledky na pozorovaných případech trojitých mikročoček.
doc. Mgr. David Heyrovský, AM Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2015
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Jiří Eliášek
Srážky záporných částic s atomy a molekulami
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
David Vrba
Nehomogenní kosmologické modely
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
Petr Kašpar
Nehomogenní kosmologie a středovací metody
Podrobně rozebrat a porovnat různé způsoby středování používané v nehomogenních kosmologických modelech a pro vysvětlení různých astrofyzikálních jevů (např. galaktických rotačních křivek). Dokončit vývoj středovacího postupu navrženého v rámci diplomové práce a aplikovat ho v zajímavých netriviálních situacích. Pokusit se použít programy pro algebraické manipulace ke zjednodušení výpočtů s Cartanovými skaláry, na kterých je vyvýjená metoda založena. Prostudovat vazbu středování nehomogenit na astrofyzikální efekty standardně vysvětlované pomocí temné hmoty a temné energie. Prozkoumat generování symetrií původně obecného nehomogenního prostoročasu při specifickém středování.
RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2014
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Petra Suková
Chaos v pohybu kolem černých děr
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Ph.D., DSc. Ústav teoretické fyziky 2013
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Tomáš Málek
Obecná relativita ve vyšších dimenzích
Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. UTF/MÚ AV ČR 2012
Robert Švarc
Studium přesných prostoročasů
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2012
Jakub Hruška
Generující metody v OTR a vlastnosti získaných řešení
doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2012
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Miroslav Šulc
Excitace molekul studenými elektrony
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2011
Martin Scholtz
Problémy záření v relativistických teoriích pole
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Ústav teoretické fyziky 2011
Norman Gürlebeck
Techniky generující řešení v polních teoriích
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Ústav teoretické fyziky 2011
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Pavel Sládek
Asymptotické vlastnosti C-metriky
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2010
Hedvika Kadlecová
Gravitační pole gyratonů na pozadích různých prostoročasů (.pdf 2MB)
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2010
Ivan Pshenichnyuk
Interakce elektronu s vibrujícími molekulami
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. Ústav teoretické fyziky 2010
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Michal Tarana
Srážky pomalých elektronů s molekulami.
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2009
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
David Kofroň
Přesné a perturbační modely v relativistických teoriích
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. Ústav teoretické fyziky 2008
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Marián Pilc
Modelové problémy teorie gravitace
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Ústav teoretické fyziky 2007
Jindřich Dolanský
Stroje času
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. Ústav teoretické fyziky 2007
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Přemysl Kolorenč
Přenosy energie v malých molekulách
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2006
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Miroslav Beláň
Přesná zářivá řešení v Einsteinově teorii
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2005
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Otakar Svítek
Gravitační vlny: přibližné metody a přesná řešení (.pdf 1.09MB)
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2004
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Karel Houfek
Cross sections and rate constants of resonant low-energy electron-molecule collisions
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. Ústav teoretické fyziky 2002
Martin Žofka
On cylindrical, spherical, and disk sources in general relativity
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. Ústav teoretické fyziky 2002
jménodoktorská prácevedoucí / konzultantpracovištěrok ukončení
Tomáš Doležel
Couches minces et branes en cosmologie et leurs perturbations
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr.h.c. / N. Deruelle Ústav teoretické fyziky / Inst. d'Astrophysique, Paříž 2001
Karel Veselý
Gravitační pp-vlny
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Ústav teoretické fyziky 2001

Tato stránka byla vygenerována: 2023-05-29 04:36 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page