Diplomové a bakalářské práce z teoretické fyziky

Diplomové práce z teoretické fyziky nenabízejí pouze pracovnící ÚTF, ale i řada kolegů z dalších kateder a ústavů MFF UK a také z některých ústavů Akademie věd ČR. Proto doporučujeme nehledat v SISu pouze diplomové práce vypsané pod ÚTF, ale též diplomové práce vypsané pro obor teoretická fyzika (FTFP+FTF+FTFA).

Bakalářské práce nemají v SISu blíže specifikovaný obor. Hledáte-li bakalářské práce zaměřené více na teorii než experiment, můžete v SISu hledat práce vypsané přímo pod ÚTF, ale doručujeme podívat se i na diplomové práce vypsané pro obor teoretická fyzika (FTFP+FTF+FTFA), čímž získáte širší přehled témat zaměřených na teorii. Pokud vás téma některé diplomové práce zaujme, zkuste buď vyhledat bakalářské práce stejného vedoucího nebo ho přímo oslovit, že máte zájem o dané téma.

Protože hledání prací v SISu může být občas náročné a nepřehledné, představujeme témata závěrečných prací na schůzkách se studenty teoretické fyziky, které se obvykle konají na začátku zimního semestru a kam zveme i kolegy z jiných kateder a ústavů. Níže na této stránce najdete prezentace z těchto schůzek, které představují jednotlivé obory a témata. Pokud vás některé téma zaujme a nenajdete v SISu vypsanou práci na dané téma, neváhejte přímo kontaktovat kolegy, kteří se jím zabývají.

Upoutávky na témata diplomových a bakalářských prací vedených na MFF UK

Ústav teoretické fyziky - relativistická fyzika, kvantová mechanika, astrofyzika

Jakub Benda www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023 pro magisterské studenty: Renormalizace v poruchové teorii více-fotonové ionizace molekul
prezentace 2023 pro bakalářské studenty: Fotoionizaci molekul
prezentace 2022 pro bakalářské studenty: Fotoionizace molekul
Přemysl Kolorenč www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Meziatomový Coulombický rozpad v klastrech
prezentace 2021: Momentový problém v molekulové fyzice
Ondřej Pejcha www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Modelování hvězdných splynutí
prezentace 2021: Simulace astrofyzikálních výbuchů

Fyzikální ústav Univerzity Karlovy - kvantová teorie mnoha částic

Tomáš Mančal www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace: Molekulární otevřené kvantové systémy
Ondřej Maršálek www vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace: Molekulární simulace
František Šanda www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023 pro magisterské studenty: Teorie dynamických spekter
prezentace 2023 pro bakalářské studenty: Rozkročená náhoda
prezentace 2022: Dvojitá kvantová koherence a optická spektra, dvouexcitonové stavy na válci
prezentace 2021: Vibrační relaxace v donor-akceptorových dyádách, dvouexcitonové stavy na válci

Katedra chemické fyziky a optiky - kvantová teorie atomů a molekul, kvantová optika

Lucie Augustovičová www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace: Zákoutí kvantové mechaniky
Jaroslav Burda www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023 pro magisterské studenty: Quantum-Chemical Description of the Interactions of Metal Complexes in Biological Environment
prezentace 2023 pro bakalářské studenty: Kvantově-mechanický a QM/MM popis reakčních center
prezentace 2022: Electronic excited states of conjugated molecules and their lifetimes
prezentace 2021: Kvantově-mechanický a QM/MM popis reakčních center
Jiří Klimeš www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2022 pro magisterské studenty: Molekulární krystaly a kvantová mechanika
prezentace 2022 pro bakalářské studenty: Molekulární krystaly a kvantová mechanika
Tomáš Ostatnický www vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2022: Attosekundová elektronová mikroskopie, elektronové nano-systémy a THz záření
prezentace 2021: Interakce látky s ultrakrátkými optickými pulsy, ultrarychlé děje v materiálech
Vojtěch Patkóš www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace: Přesné výpočty atomových spekter lehkých atomů
Filip Šebesta www vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Modelování přenosu elektronu v proteinech
Jaroslav Zamastil www vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace: Narušení parity v atomech a fundamentalní fyzika

Katedra fyziky kondenzovaných látek - kvantová teorie mnoha částic, pevné látky, strojové učení

Pavel Baláž
(nyní na FzÚ AV)
www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2022: Bakalářské a magisterské práce - strojové učení
Štěpán Marek www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Teoretické oddělení KFKL
Tomáš Novotný www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2022: Teoretické oddělení KFKL + modely kvantových systémů
Artur Slobodeniuk www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Teorie na KFKL obecně
Martin Žonda www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2022: Bakalářské a magisterské práce - strojové učení
prezentace 2021: Využití strojového učení v kvantových systémech

Upoutávky na témata diplomových a bakalářských prací vedených na ústavech Akademie věd ČR

Astronomický ústav - relativistická astrofyzika

Michal Bursa www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2021: Akreční disky a stelární černé díry
Georgios
Loukes-Gerakopoulos
www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2021: Několik témat z obecné teorie relativity

Fyzikální ústav - teorie kondenzovaných látek, částicová fyzika, teorie gravitace, teorie strun a další

Dražen Glavan www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Aspects of quantum field theory in curved spacetimes
Katarzyna Roszak www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Deutsch algorithm and decoherence
Ippocratis Saltas www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2022: Stars as laboratories for fundamental physics, Challenging General Relativity with astrophysics
Václav Janiš www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2021: Supravodivost

Matematický ústav - teorie gravitace

Vojtěch Pravda www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2023: Universal spacetimes and modified gravities

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského - kvantová teorie atomů a molekul

Roman Čurík www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2021: Hartree-Fockova teorie kontinuálních stavů, disociativní rekombinace
Michal Tarana www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2021: Úhlové závislosti v disociativním záchytu elektronů na molekulách

Ústav jaderné fyziky - kvantová teorie, matematická fyzika

Pavel Exner www    vypsané práce: Bc., Mgr., Ph.D.    prezentace 2021: Kvantová mechanika nabízí mnohá překvapení

Poslední úprava: 2023-10-10 13:27 CEST
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page