Publikace ÚTF

Gravitační vlny: Einsteinovo obdivuhodné dědictví

Podolský, J.

Pˇred sto lety v ˇcervnu 1916 pˇredpovˇedˇel Albert Einstein existenci gravitaˇcn´ıch vln jako
dalˇs´ı pozoruhodn´y d˚usledek obecn´e relativity, sv´e dynamick´e teorie gravitaˇcn´ıho pole,
kter´a v mnohem pˇrekonala klasickou Newtonovu teorii gravitace. O pˇr´ımou detekci
Einsteinov´ych gravitaˇcn´ıch vln se pak ˇradu desetilet´ı ne´uspˇeˇsnˇe pokouˇsely stovky lid´ı.
Aˇz v ´unoru 2016 ozn´amil t´ym vˇedc˚u, kteˇr´ı postavili obˇr´ı interferometry LIGO, ˇze
dne 14. 9. 2015 se jim poprv´e v historii podaˇrilo zaznamenat sign´al gravitaˇcn´ı vlny,
kter´y oznaˇcili symbolem GW150914. Anal´yza sign´alu nav´ıc odhalila a jednoznaˇcnˇe
prok´azala, ˇze zdrojem t´eto vlny byla sr´aˇzka a splynut´ı dvou velk´ych ˇcern´ych dˇer, k n´ıˇz
doˇslo v dalek´em vesm´ıru pˇred v´ıce neˇz miliardou let.
V tomto textu popisujeme Einsteinovu teoretickou pˇredpovˇed’ plynouc´ı z jeho
obecn´e relativity, prvn´ı detektory gravitaˇcn´ıch vln ze 60. let, astronomick´e potvrzen´ı
existence gravitaˇcn´ıch vln sledov´an´ım bin´arn´ıho pulsaru PSR B1913+16 (tento objev byl v roce 1993 ocenˇen Nobelovou cenou), technick´e parametry dneˇsn´ıch vysoce
citliv´ych interferometr˚u Advanced LIGO a Virgo, detaily historick´e detekce GW150914,
za kter´y byla v roce 2017 udˇelena Nobelova cena, dalˇs´ı dosud zachycen´e vlny a tak´e
nadˇejnou budoucnost novˇe zrozen´eho oboru gravitaˇcn´ı astronomie, umoˇzˇnuj´ıc´ı sledovat
vesm´ır skrze
”mnoho pozorovac´ıch oken“.
type:article
pages:1-34
year:2019
files:
prehled ss fyziky-gravitacni vlny-podolsky_prometheus_svoboda.pdf (4812.75 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-07-13 21:49 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page