Filosofické problémy fyziky
podzim 2007


Proběhlé semináře:

4. října 2007
Proces měření v kvantové mechanice
Pavel Krtouš
ÚTF

V semináři si shrneme základní rysy kvantové mechaniky - povahu měřícího procesu, pojem kvantového stavu a kvantové superpozice. Na příkladech zpožděného měření si ukážeme problém s definovatelností a realitou vlastností, které přímo neměříme.

18. října 2007
Interpretace kvantové mechaniky
Pavel Krtouš
ÚTF

Povíme si o několika přístupech k chápání procesu měření v kvantové mechanice - mj. o naivní, kodaňské a mnohosvětovétové interpretaci kvantové mechaniky. Zmíníme se o jejich problémech a výhodách a ukážeme si, že proces dekoherence umožňuje používat kvantovou mechaniku bez toho, abychom znali odpověď na otázku povahy procesu měření.

1. listopadu 2007
EPR experiment – [ne]úplnost a [ne]lokálnost kvantové mechaniky
Pavel Krtouš
ÚTF

V posledním semináři o kvantové mechanice si rozebereme Einstein–Podolsky–Rosen experiment a jeho dopady pro úplnost a lokalitu kvantové mechaniky. Dále si naznačíme proč kvantová teorie nemůže být 'zúplněna' teorií se skrtými parametry a zmíníme se o kolapsu v kontextu relativistické teorie.

15. listopadu 2007
Je Hospodin hospodárný?
K historii variačních principů
J. Langer
ÚTF
29. listopadu 2007
Dějinně-filosofická východiska kvantové teorie
Filip Grygar
Akademické gymnázium, PřF UK

V semináři se zaměříme nejprve na Planckův objev kvanta v roce 1900, na Einsteinův vhled a rozšíření kvantové hypotézy v podobě dualismu světla a na de Broglieho smělou ideu využít Einsteinovo hledisko také na dualismus hmoty a na převratnou, nicméně neudržitelnou Bohrovu koncepci atomu. Ve dvacátých letech 20. století došlo k zásadním experimentům potvrzujícím dualismus. Paradoxní objevy a neslučitelné popisy přírody řešili v zoufalé situaci zejména Schrödinger z hlediska vlnového modelu (s Bornovým pravděpodobnostním dodatkem), Heisenberg z hlediska korpuskulárního modelu či výhradně matematického a Bohr z hlediska duálního a filosofického. Vše vyvrcholí tzv. Kodaňskou interpretací.

13. prosince 2007
Fyzikální teorie a realita
J. Langer
ÚTF
10. ledna 2008
Ernst Mach a jeho vliv na fyziku a filosofii
J. Langer a P. Krtouš
ÚTF

Další ročníky:


© 8. ledna 2008; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>